Pierwszeństwo do uzyskania patentu na wynalazek albo rejestracji wzoru użytkowego, wzoru zdobniczego lub znaku towarowego w przypadkach wystawienia wynalazku i wzoru na wystawie publicznej w Polsce lub za granicą albo zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na takiej wystawie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1963.23.133

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1985 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 22 maja 1963 r.
w sprawie pierwszeństwa do uzyskania patentu na wynalazek albo rejestracji wzoru użytkowego, wzoru zdobniczego lub znaku towarowego w przypadkach wystawienia wynalazku i wzoru na wystawie publicznej w Polsce lub za granicą albo zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na takiej wystawie. *

Na podstawie art. 27 i 82 ustawy z dnia 31 maja 1962 r. - Prawo wynalazcze (Dz. U. Nr 33, poz. 156), art. 18 ustawy z dnia 28 marca 1963 r. o znakach towarowych (Dz. U. Nr 14, poz. 73) oraz § 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1963 r. w sprawie ochrony wzorów zdobniczych (Dz. U. Nr 8, poz. 45) zarządza się, co następuje:
1.
Prawo do uzyskania w Urzędzie Patentowym Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej patentu na wynalazek lub rejestracji wzoru użytkowego z pierwszeństwem według daty ich wystawienia na wystawie publicznej w Polsce (art. 27 i 28 ustawy z dnia 31 maja 1962 r. - Prawo wynalazcze - Dz. U. Nr 33, poz. 156) służy tylko w przypadkach określonych w § 2.
2.
Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do prawa uzyskania rejestracji w Urzędzie Patentowym:
1)
wzoru zdobniczego z pierwszeństwem według daty jego wystawienia na wystawie publicznej w Polsce (§ 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1963 r. w sprawie ochrony wzorów zdobniczych - Dz. U. Nr 8, poz. 45),
2)
znaku towarowego z pierwszeństwem według daty wystawienia na wystawie publicznej w Polsce towarów, na których został umieszczony znak towarowy (art. 18 ustawy z dnia 28 marca 1963 r. o znakach towarowych - Dz. U. Nr 14, poz. 73).
Prezes Urzędu Patentowego w drodze zarządzeń, wydawanych w uzgodnieniu z właściwym ministrem, przyznaje prawa pierwszeństwa, o których mowa w § 1, w związku z określoną wystawą publiczną w Polsce. W zarządzeniach tych wskazane będzie miejsce oraz czas trwania wystawy.
1.
Prawo do uzyskania w Urzędzie Patentowym patentu na wynalazek albo rejestracji wzoru użytkowego lub wzoru zdobniczego z pierwszeństwem według daty ich wystawienia na wystawie publicznej za granicą służy z zachowaniem przepisu art. 4 prawa wynalazczego tylko w przypadku, gdy pierwszeństwo takie przyznane zostało na podstawie danego ustawodawstwa zagranicznego.
2.
Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do prawa uzyskania rejestracji w Urzędzie Patentowym znaku towarowego z pierwszeństwem według daty wystawienia na wystawie publicznej za granicą towarów, na których umieszczony został znak towarowy z zachowaniem przepisu art. 4 ustawy z dnia 28 marca 1963 r. o znakach towarowych.
1.
Do zgłoszenia w Urzędzie Patentowym wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru zdobniczego lub znaku towarowego z powołaniem się na prawa pierwszeństwa, o których mowa w §§ 1 i 3, należy dołączyć zaświadczenie kierownictwa wystawy, stwierdzające:
1)
przy zgłoszeniu wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru zdobniczego: przedmiot wystawiony na wystawie, osobę wystawcy oraz datę i miejsce wystawienia,
2)
przy zgłoszeniu znaku towarowego: zamieszczenie znaku na towarze wystawionym na wystawie, osobę wystawcy i przedsiębiorstwo, rodzaj wystawionego towaru oraz datę i miejsce wystawienia.
2.
W przypadkach określonych w § 3 podpisy osób uprawnionych do wydawania zaświadczeń w imieniu kierownictwa zagranicznej wystawy powinny być uwierzytelnione zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym państwie. Ponadto zaświadczenie to powinno być zalegalizowane przez miejscowo właściwy polski urząd konsularny, chyba że w umowie międzynarodowej, której stroną jest Polska, wymaganie legalizacji jest zniesione.
Przez wystawy publiczne rozumie się również targi obejmujące przegląd wytwórczości, organizowane w celu zawierania umów na dostawy towarów lub wykonywanie usług.
Traci moc rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 16 maja 1928 r. o dowodach niezbędnych w razie zgłoszenia w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej wynalazku, wzoru lub znaku towarowego z powołaniem się na wystawienie tego wynalazku lub wzoru albo zaopatrzonego w zgłoszony znak towaru na publicznej wystawie za granicą, w jednym z krajów należących do międzynarodowego związku ochrony własności przemysłowej (Dz. U. Nr 58, poz. 548).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
*Rozporządzenie utraciło moc z dniem 1 stycznia 1973 r. w zakresie wynalazków i wzorów użytkowych na podstawie § 81 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia z dnia 11 grudnia 1972 r. w sprawie projektów wynalazczych (Dz.U.72.54.351).

Rozporządzenie utraciło moc z dniem 1 lipca 1985 r. w zakresie znaków towarowych na podstawie § 15 pkt 3 rozporządzenia z dnia 18 lipca 1985 r. w sprawie trybu zgłaszania znaków towarowych za granicą oraz opłat związanych z ochroną znaków towarowych (Dz.U.85.33.147).