Ochrona wzorów zdobniczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1963.8.45

Akt utracił moc
Wersja od: 1 października 1962 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 29 stycznia 1963 r.
w sprawie ochrony wzorów zdobniczych.

Na podstawie art. 142 ustawy z dnia 31 maja 1962 r. - Prawo wynalazcze (Dz. U. Nr 33, poz. 156) Rada Ministrów w porozumieniu z Centralną Radą Związków Zawodowych zarządza, co następuje:
Za wzór zdobniczy w rozumieniu rozporządzenia uważa się nową postać przedmiotu, przejawiającą się w kształcie, właściwościach powierzchni, układzie linii, rysunku lub barwie, nadającą przedmiotowi swoisty i oryginalny wygląd, przeznaczoną do odtworzenia w produkcji przemysłowej lub rękodzielniczej i zmierzającą do celów estetycznych.
Własność wzoru zdobniczego oraz wyłączne prawo jego stosowania stwierdza się przez wydanie świadectwa ochronnego na wzór zdobniczy.
1.
Wzory zdobnicze, na które wydano świadectwo ochronne, wpisuje się do rejestru wzorów zdobniczych.
2.
Przez dokonanie rejestracji wzoru zdobniczego nabywa się prawo wyłącznego korzystania z wzoru w sposób zarobkowy lub zawodowy.
Właściwym do wydawania świadectw ochronnych na wzór zdobniczy i do rejestrowania wzorów zdobniczych jest Urząd Patentowy Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, zwany dalej "Urzędem Patentowym".
1.
Prawo wyłącznego korzystania z wzoru zdobniczego rozciąga się na cały obszar Państwa i trwa pięć lat od daty zgłoszenia wzoru zdobniczego w Urzędzie Patentowym.
2.
Na wniosek właściciela zarejestrowanego wzoru zdobniczego okres trwania wyłączności może być przedłużony na dalsze pięć lat.
1.
Świadectwo ochronne na wzór zdobniczy może być ważnie uzyskane tylko na nowy wzór zdobniczy.
2.
Wzoru zdobniczego nie uważa się za nowy, jeżeli przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania prawa ze świadectwa ochronnego, został podany do wiadomości powszechnej albo był w Polsce jawnie stosowany lub wystawiony na widok publiczny w sposób ujawniający dla znawcy dostateczne dane do stosowania tego wzoru zdobniczego.
Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego ogranicza się do przedmiotów tego rodzaju, dla których zgłoszenie nastąpiło.
Świadectw ochronnych na wzór zdobniczy nie wydaje się na wzory, których stosowanie byłoby sprzeczne z obowiązującym prawem lub porządkiem społecznym.
Rejestracja wzoru zdobniczego nie pozbawia twórcy dzieła lub następców prawnych tego twórcy prawa korzystania z ochrony prawa autorskiego w stosunku do późniejszego posiadacza prawa z rejestracji tego wzoru.
Prezes Urzędu Patentowego ustali:
1)
klasyfikację wytworów w zastosowaniu do wzorów zdobniczych,
2)
zakres czynności dokonywanych przez Urząd Patentowy w związku z badaniem zgłoszonych wzorów zdobniczych, ich rejestracją i przedłużeniem okresu trwania wyłączności do korzystania z wzoru.
1.
W sprawach nie unormowanych w rozporządzeniu w przedmiocie ochrony wzorów zdobniczych stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące wzorów użytkowych, zawarte w ustawie z dnia 31 maja 1962 r. - Prawo wynalazcze (Dz. U. Nr 33, poz. 156) i w wydanych na jej podstawie rozporządzeniach w zakresie ochrony wzorów oraz postępowania i opłat w związku z tą ochroną, prowadzenia rejestru wzorów i przepisów karnych.
2.
Ponadto do wzorów zdobniczych stosuje się przepisy art. 139 i 140 ust. 2 Prawa wynalazczego.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 października 1962 r.