Monitor Polski

M.P.2016.566

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2014 r.

POROZUMIENIE
między Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Naczelnym Dowództwem Sojuszniczych Sił w Europie (SHAPE) w sprawie wsparcia bazy 3. Batalionu Łączności NATO (3NSB) zlokalizowanej w garnizonie Bydgoszcz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
podpisane w Warszawie dnia 29 października 2015 r. oraz w SHAPE dnia 18 listopada 2015 r.

ARTYKUŁ  I

ZASADY OGÓLNE

1-1. Do niniejszego Porozumienia między Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Naczelnym Dowództwem Sojuszniczych Sił w Europie (SHAPE) w sprawie wsparcia bazy 3. Batalionu Łączności NATO (3NSB) zlokalizowanej w garnizonie Bydgoszcz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ang. Garrison Support Arrangement - GSA), zwanego dalej Porozumieniem GSA, mają zastosowanie następujące umowy międzynarodowe:
a. Umowa między Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego dotycząca statusu ich sił zbrojnych, sporządzona w Londynie 19 czerwca 1951 r. (NATO SOFA);
b. Protokół dotyczący statusu międzynarodowych dowództw wojskowych, ustanowionych na podstawie Traktatu Północnoatlantyckiego, sporządzony w Paryżu dnia 28 sierpnia 1952 r. (Protokół Paryski) oraz powiązane z nim późniejsze umowy;
c. Umowa między Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego a innymi państwami uczestniczącymi w Partnerstwie dla Pokoju dotycząca statusu ich sił zbrojnych, sporządzona dnia 19 czerwca 1995 r. (PfP SOFA);
d. Późniejszy Protokół Dodatkowy (ang. Further Additional Protocol - FAP) do Umowy między Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego a innymi państwami uczestniczącymi w Partnerstwie dla Pokoju dotyczącej statusu ich sił zbrojnych, sporządzony dnia 19 grudnia 1997 r.;
e. Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Naczelnym Dowództwem Sojuszniczych Sił w Europie (SHAPE) dotycząca stacjonowania, statusu prawnego i wsparcia 3. Batalionu Łączności NATO (3NSB), elementu podporządkowanego Grupie Systemów Łączności i Informatyki NATO (NCISG) dyslokowanego w Rzeczypospolitej Polskiej.
1-2. Niniejsze Porozumienie GSA zostało zawarte w ramach uprawnień nadanych Naczelnemu Dowództwu Sojuszniczych Sił w Europie (ang. Supreme Headquarters Allied Powers Europe - SHAPE) przez Radę Północnoatlantycką w art. 16.2 Protokołu Paryskiego oraz w następstwie utworzenia Grupy Systemów Łączności i Informatyki NATO (ang. NATO CIS Group - NCISG), w tym 3. Batalionu Łączności NATO (ang. 3rd NATO Signal Battalion - 3NSB).
1-3. Niniejsze Porozumienie GSA zostało oparte na Polityce i Standardach Wsparcia Państwa Gospodarza, dokument PO (2011)0020 z 8 lutego 2011 r. (dokument jawny NATO); Koncepcji Wsparcia Bazy, dokument MCM128-2011 z 16 listopada 2011 r. (dokument jawny NATO); i odpowiednich pakietach zdolności (CP 0A0149 Add4). Niniejsze Porozumienie GSA pozostaje zgodne z następującą doktryną i zasadami:
a. Polityka i Standardy Wsparcia Państwa Gospodarza i wynikająca z tego dokumentu Koncepcja Wsparcia Bazy dążą do stosowania porównywalnych standardów w całej Strukturze Dowodzenia NATO, redukują obciążenia wspólnego budżetu NATO oraz obsady etatowe czasu pokoju poprzez zwiększenie Wsparcia Państwa Gospodarza i ustanawiają współpracę pomiędzy Państwem Gospodarzem i międzynarodowym dowództwem wojskowym w celu efektywniejszego zapewniania, koordynowania oraz użycia Wsparcia Bazy, wykorzystując, gdzie to możliwe, skalę korzyści.
b. Państwo Gospodarz jest zobowiązane do zapewnienia wsparcia, personelu i zasobów dla 3NSB zgodnie z Polityką i Standardami Wsparcia Państwa Gospodarza i Koncepcją Wsparcia Bazy,

a także zapewnienia pełnego dostępu do mediów oraz usług dla 3NSB, łącznie z realizacją działań w zakresie utrzymania obiektów.

c. Standardy Wsparcia Państwa Gospodarza określone w Polityce i Standardach Wsparcia Państwa Gospodarza określają minimalny poziom wsparcia zapewniany przez Państwa Gospodarzy.
d. Polityka i Standardy Wsparcia Państwa Gospodarza zachęcają Państwa Gospodarzy do udzielania Wsparcia większego niż określone w Polityce i Standardach Wsparcia Państwa Gospodarza - bez dodatkowych kosztów dla NATO - jeśli taki poziom wsparcia został przyjęty jako norma. Zgodnie z tą zasadą, Uczestnicy zgadzają się, że niniejsze Porozumienie GSA uwzględnia aspekty wszelkich istniejących rozwiązań, które zapewniają wsparcie ponad to, co zostało ustalone w Polityce i Standardach Wsparcia Państwa Gospodarza i w Koncepcji Wsparcia Bazy.
1-4. Żadnego z postanowień niniejszego Porozumienia GSA nie należy interpretować jako sprzecznego z warunkami umów międzynarodowych mających zastosowanie do 3NSB. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszego Porozumienia GSA lub zasadami zdefiniowanymi w art. 1-3 oraz zobowiązaniami określonymi w umowach wymienionych w art. 1-1 powyżej, za rozstrzygające uznaje się umowy wymienione w art. 1-1. Na podobnej zasadzie postanowienia Polityki i Standardów Wsparcia Państwa Gospodarza mają pierwszeństwo przed postanowieniami Koncepcji Wsparcia Bazy.
1-5. Niniejsze Porozumienie GSA zostało wynegocjowane w celu zapewnienia efektywnego funkcjonowania 3NSB. Jego postanowienia nie będą interpretowane jako wpływające na zmiany wsparcia udzielanego innym podmiotom NATO lub nie-NATO lub w jakikolwiek inny sposób na zobowiązania Państwa Gospodarza wynikające z obowiązujących umów dotyczących tych podmiotów.
ARTYKUŁ  II

DEFINICJE

2-1. W niniejszym Porozumieniu GSA obowiązują definicje przyjęte w umowach międzynarodowych wymienionych w art. 1-1.
2-2. Ponadto, w niniejszym Porozumieniu GSA przyjmuje się następujące definicje:
a. "Państwo Gospodarz" oznacza Rzeczpospolitą Polskę.
b. "Grupa Systemów Łączności i Informatyki NATO (ang. NATO CIS Group)" oznacza instytucję wojskową NATO, utworzoną 1 lipca 2012 r. jako nowe dowództwo Sojuszniczego Dowództwa ds. Operacji (ang. Allied Command Operations - ACO), zlokalizowaną w różnych państwach i składającą się z dowództwa w Belgii, trzech batalionów łączności NATO (NSB), w skład których wchodzą Dowództwo, Kompania Zabezpieczenia i Wsparcia oraz jednostki łączności wielkości kompanii, określane jako Mobilne Moduły Łączności.
c. "3NSB" oznacza 3. Batalion Łączności NATO, podległe mu pododdziały i elementy wspierające znajdujące się w Polsce, mianowicie Dowództwo Batalionu (NSB Headquarters - HQ), Kompania Zabezpieczenia i Wsparcia (ang. Maintenance & Support Coy), Mobilny Moduł Łączności A (ang. Deployable Communications Module - DCM A) oraz Wysunięty Punkt Wsparcia Logistycznego Wschód (ang. Forward Supply Point East - FSPE).

W tym względzie, 3NSB należy uważać jako Międzynarodowe Dowództwo Wojskowe (ang. International Military Headquarters - IMHQ), tak jak ten termin jest rozumiany w Protokole Paryskim. IMHQ składa się również z tymczasowych dowództw lub jednostek, wojskowych przedstawicieli narodowych i oficerów łącznikowych oraz cywilnych agencji NATO, które mogą zostać przydzielone do 3NSB na zasadzie tymczasowej w celu realizacji zadań 3NSB.

d. "Centrum Szkolenia Sił Połączonych (ang. Joint Force Training Centre - JFTC)" oznacza Międzynarodowy Sztab Wojskowy, który stanowi integralną część struktury Sojuszniczego Dowództwa ds. Transformacji (ang. Allied Command Transformation - ACT), zlokalizowaną w Bydgoszczy, ustanowioną w celu wsparcia wspólnych działań obronnych, a także miejsce dyslokowania oddziału zabezpieczenia Państwa Gospodarza.
e. "Wsparcie Państwa Gospodarza (ang. Host Nation Support - HNS)" oznacza w niniejszym Porozumieniu GSA usługi i wsparcie dla międzynarodowych dowództw wojskowych i podmiotów NATO świadczone i finansowane przez Państwo Gospodarza. Nie należy mylić tego pojęcia ze Wsparciem Państwa Gospodarza w rozumieniu dokumentu MC 334/2 mającego zastosowanie do ćwiczeń i operacji.
f. "Wsparcie bazy" oznacza usługi i wsparcie zapewniające efektywne funkcjonowanie instalacji lub podmiotu NATO w jego lokalizacji w czasie pokoju na terytorium Sojuszu, któremu przydzielona jest obsada etatowa NATO na czas pokoju (ang. Peacetime Establishment - PE). Pojęcie to obejmuje usługi i wsparcie świadczone przez Państwo Gospodarza, finansowane przez Państwo-Gospodarza lub objęte podziałem lub zwrotem kosztów.
g. "Wsparcie" oznacza zapewnianie niezbędnych zasobów, nieruchomości (w tym budynków), aktywów, akcesoriów, obszarów, wyposażenia, usług i innej pomocy niezbędnej dla efektywnego działania instalacji lub podmiotu NATO w jego lokalizacji w czasie pokoju na terytorium Sojuszu, któremu przydzielona jest obsada etatowa NATO na czas pokoju "PE".
h. "Wsparcie objęte podziałem kosztów" oznacza wsparcie podlegające podziałowi kosztów w sposób uzgodniony pomiędzy Uczestnikami w niniejszym Porozumieniu GSA i zgodne z Polityką i Standardami Wsparcia Państwa Gospodarza oraz Koncepcją Wsparcia Bazy.
i. "Wsparcie objęte zwrotem kosztów" oznacza wsparcie udzielane 3NSB przez lub za pośrednictwem Państwa Gospodarza odpłatne w odniesieniu do kosztów stałych lub dodatkowych:
(1) Przez koszty stałe rozumie się poziom kosztów zwracanych za uzgodnione wsparcie, niezmiennych w danym okresie lub za zakres działalności;
(2) Koszty dodatkowe rozumie się jako określone koszty poniesione przez Państwo Gospodarza w związku z żądaniem wsparcia objętego zwrotem kosztów, przekraczające uzgodniony powyżej poziom wsparcia. Wszystkie koszty dodatkowe muszą być uzgadniane z góry przez odpowiedniego Dowódcę NATO.

Koszty związane z personelem zatrudnianym przez Państwo Gospodarza nie podlegają zwrotowi.

j. "Infrastruktura" oznacza dowolny budynek, konstrukcję, wyposażenie lub instalację, niezbędne do zapewnienia właściwego funkcjonowania 3NSB oraz przeznaczone na jego potrzeby. Powyższe oznacza również tereny bezpośrednio przyległe do zajmowanych przez 3NSB budynków.
k. "Zarządzanie" oznacza uprawnienia międzynarodowego dowództwa wojskowego do kształtowania swojej polityki, kierowania, koordynowania, planowania, analizowania, łączenia oraz kontroli obszarów funkcjonalnych swojej działalności.
l. "Utrzymanie" oznacza powtarzalne prace planowe oraz nieplanowane, niezbędne dla utrzymania w dobrym stanie technicznym, sprawności i zdatności obiektów (np. budynki, instalacje trwałe, instalacje mediów) w celu uchronienia ich od awarii lub degradacji.
(1) Utrzymanie nie obejmuje:
i. rozbudowy, modyfikacji lub odbudowy obiektów;
ii. modernizacji wyposażenia biurowego oraz systemów komputerowych i łączności;
iii. mobilnego sprzętu łączności oraz powiązanego sprzętu dodatkowego (np. mobilne stacje zasilania i klimatyzatory).
(2) Utrzymanie obejmuje, ale nie ogranicza się wyłącznie do:
i. utrzymania terenu (rozumianego jako utrzymanie ogrodzeń, bram, dróg, małej architektury, nawierzchni, budowli, zainstalowanych urządzeń, parkingów, wspólnego oznakowania użytkowego, oświetlenia bezpieczeństwa, sprzątanie ulic i usuwanie śniegu oraz działania pielęgnacyjne);
ii. całości zewnętrznego utrzymania (rozumianego jako zewnętrzne utrzymanie budynków w tym zamknięć, drzwi i okien);
iii. utrzymania zewnętrznych i wewnętrznych instalacji mediów (w tym rur, kabli, przewodów, kanalizacji, systemów ochrony środowiska, ogrzewania, klimatyzacji, instalacji elektrycznych itd.);
iv. całości utrzymania budynków od wewnątrz (z wyłączeniem remontów biura oraz systemów komputerowych i łączności);
v. sprzętu związanego z realizacją podstawowych zadań (np. wbudowanych systemów klimatyzacji, zasilania, agregatów zasilania awaryjnego).
m. "Remont" oznacza prace wymagane przez 3NSB wewnątrz obiektu zajmowanego przez NATO niewynikające z usterek lub degradacji, lecz wynikające z wymogów protokołowych lub niewielkich zmian organizacyjnych 3NSB. Remont obejmuje wystrój wnętrz, podłogi i malowanie, niewynikające bezpośrednio z prac utrzymaniowych wewnątrz budynku.
n. "Członkowie 3NSB" oznacza 3NSB Personel, zdefiniowany w umowie międzynarodowej wskazanej w art. 1-1 lit. e niniejszego Porozumienia GSA oraz wykonawców komercyjnych.
o. "Ochrona" oznacza środki i sposoby minimalizacji podatności personelu, infrastruktury, materiałów, operacji i czynności na zagrożenia i niebezpieczeństwa.
ARTYKUŁ  III

CELI ZAKRES

3-1. Celem niniejszego Porozumienia GSA jest określenie zakresu Wsparcia Bazy, które należy zapewnić 3NSB, jego członkom oraz uczestnikom działań 3NSB, zgodnie z dokumentami przywołanymi w artykule I oraz w celu:
a. zapewnienia stałego wsparcia zadań i działań 3NSB i jego personelu, łącznie z Zabezpieczeniem Socjalno-Bytowym,
b. uszczegółowienia porozumień wsparcia, w tym porozumień w zakresie zwrotu kosztów, porozumień dotyczących kosztów bezzwrotnych oraz - gdzie ma to zastosowanie - porozumień w zakresie podziału kosztów między Uczestnikami w odniesieniu do 3NSB.
3-2. Koncepcja Wsparcia Bazy określa zasady zarządzania wsparciem bazy i związaną z nią obsadą, w ramach obszarów funkcjonalnych. Struktura organizacyjna Państwa Gospodarza, wraz z personelem, niezbędna dla wywiązania się z obowiązków wobec 3NSB w zakresie Wsparcia Bazy jest odrębna w odniesieniu do organizacji 3NSB PE. Obsada stanowisk międzynarodowych w 3NSB PE podlega normalnym procedurom NATO PE.
3-3. W przypadku braku innych postanowień, postanowienia niniejszego Porozumienia GSA obowiązują w czasie pokoju, w sytuacjach kryzysowych i w czasie konfliktów lub okresach napięć międzynarodowych w takim zakresie, w jakim mają zastosowanie umowy wymienione w art. 1-1.
3-4. Szczegółowe informacje dotyczące wsparcia i usług zostaną określone w Porozumieniach Administracyjnych (ang. Administrative Arrangements - AA), odpowiednio do potrzeb. Porozumienia takie będą podlegać corocznemu, lokalnemu przeglądowi, odpowiednio do sytuacji.
ARTYKUŁ  IV

FUNKCJE I OBOWIĄZKI

4-1. Państwo Gospodarz odpowiada za zapewnienie uzgodnionego wsparcia dla 3NSB na warunkach określonych w niniejszym Porozumieniu GSA oraz za wypełnianie funkcji określonych w Polityce i Standardach Wsparcia Państwa Gospodarza i w Koncepcji Wsparcia Bazy, w odniesieniu do usług, obsady etatowej, finansowania i koordynacji. Wsparcie nie może być mniejsze niż niezbędne dla umożliwienia 3NSB realizacji zadań, dla których jest obecne na terytorium Państwa Gospodarza, zgodnie z decyzjami Rady Północnoatlantyckiej i na podstawie regulacji traktatów i porozumień międzynarodowych.
4-2. Uczestnicy ponoszą wspólną odpowiedzialność za efektywną współpracę w zakresie koordynacji i realizacji uzgodnionego poziomu wsparcia z wykorzystaniem optymalizacji wydatków, w tym możliwości wspólnego korzystania z usług wsparcia realizowanych na rzecz obiektów Państwa Gospodarza.
4-3. Zgodnie z Polityką i Standardami Wsparcia Państwa Gospodarza, NATO zachowuje zdolność do zapewnienia realizacji polityki lokalnej i funkcji zarządzania wszystkimi aspektami Wsparcia Bazy, w tym Wsparcia Państwa Gospodarza. SHAPE i 3NSB będą koordynować te funkcje z przedstawicielami Państwa Gospodarza i będą wykorzystywać w tym zakresie Wspólną Grupę Koordynacyjną (ang. Joint Coordination Group - JCG) utworzoną na mocy artykułu VI niniejszego Porozumienia GSA, w celu zapewnienia, że realizowane wsparcie zabezpiecza bieżące potrzeby 3NSB i służy osiąganiu oszczędności.
4-4. Zgodnie z umowami wymienionymi w art. 1-1, prawo do regulowania statusu (w tym uprawnień) 3NSB Personelu i członków ich rodzin przysługuje 3NSB, który działać będzie w tym zakresie w porozumieniu z Państwami Wysyłającymi, stosownie do potrzeb.
4-5. Państwo Gospodarz potwierdza, że wszystkie potrzeby personalne związane ze Wsparciem Bazy pozostają w gestii Państwa Gospodarza, o ile niniejsze Porozumienie GSA nie stanowi inaczej lub o ile istniejącej sytuacji nie zmienią postanowienia późniejszych porozumień. Zatem ogólną zasadą niniejszego Porozumienia GSA, regulującą świadczenie oraz refundację wsparcia i usług jest, że wszelkie osoby zatrudnione przez władze Państwa Gospodarza i świadczące usługi lub wsparcie na rzecz 3NSB, będą finansowane i administrowane przez Państwo Gospodarza.
4-6. Zapotrzebowanie na Wsparcie Bazy zależy od zadań, wielkości i lokalizacji 3NSB. W przypadku istotnej zmiany tych parametrów, Wspólna Grupa Koordynacyjna omówi potrzebę ewentualnych korekt poziomu wsparcia i przedstawi swoje wnioski 3NSB, celem dalszych uzgodnień przez Uczestników, odpowiednio do sytuacji.
4-7. Odpowiadając na zgłoszone przez 3NSB zapotrzebowanie na wsparcie objęte podziałem kosztów i zwrotem kosztów, Państwo Gospodarz określi maksymalne zobowiązania finansowe 3NSB. Wydatki niewyszczególnione lub niezatwierdzone uprzednio (przed ich poniesieniem) przez odpowiedniego Dowódcę NATO lub inny wyznaczony organ NATO, jako wydatki finansowane przez NATO, nie będą finansowane ze wspólnego budżetu NATO. W szczególności:
a. poziom utrzymania obiektów jest ograniczony przez budżet 3NSB i musi być koordynowany i uzgadniany z Państwem Gospodarzem;
b. 3NSB zwróci dodatkowe koszty ponadstandardowego korzystania z usług wymaganych przez 3NSB, zapewnianych przez Państwo Gospodarza. W tym kontekście pojęcie "ponadstandardowego korzystania" odnosi się do Wsparcia Bazy w zakresie zabezpieczenia czasowych działań finansowanych przez 3NSB, wymagających skorzystania z dodatkowego wsparcia Państwa Gospodarza w zakresie ochrony, transportu, zakwaterowania lub zasobów logistycznych powyżej standardowego poziomu wsparcia przewidzianego w niniejszym Porozumieniu GSA;
c. koszty związane z personelem zatrudnionym przez Państwo Gospodarza, w celu wykonania niniejszego Porozumienia GSA nie podlegają zwrotowi przez NATO.
4-8. Wsparcie Bazy będzie stale doskonalone poprzez wymianę najlepszych praktyk i doświadczeń. Uczestnicy będą przeprowadzać dwa razy w roku przegląd Wsparcia Bazy świadczonego na rzecz 3NSB w celu doskonalenia procedur lub poziomu wsparcia.
4-9. We wszystkich sprawach związanych z niniejszym Porozumieniem GSA prowadzonych z udziałem 3NSB lub jego personelu Uczestnicy będą komunikować się w języku angielskim. Dalsze porozumienia wynikające z niniejszego Porozumienia GSA sporządzane będą w języku angielskim, który będzie rozstrzygający w przypadku występowania innych wersji językowych. Wersje w języku Państwa Gospodarza będą dostarczane przez właściwe władze Państwa Gospodarza do 3NSB.
4-10. 3NSB zapewni i sfinansuje systemy informatyczne i systemy łączności. Usługi komunikacyjne (telefony, linie telefoniczne, abonamenty w sieciach komórkowych, Internet, łącza) mogą zostać zapewnione przez Państwo Gospodarza na podstawie Porozumienia Administracyjnego, jako wsparcie objęte zwrotem kosztów.
4-11. Państwo Gospodarz odpowiada za zapewnienie zgodności wsparcia i innych świadczeń w ramach niniejszego Porozumienia GSA z polskim prawem, regulacjami i standardami.
ARTYKUŁ  V

ODDZIAŁ ZABEZPIECZENIA PAŃSTWA GOSPODARZA

5-1. Państwo Gospodarz utworzyło oddział zabezpieczenia Państwa Gospodarza, zlokalizowany w tym samym miejscu co JFTC, w celu zapewnienia wsparcia i realizacji obowiązków Państwa Gospodarza na szczeblu lokalnym. Oddział zabezpieczenia Państwa Gospodarza jest głównym punktem kontaktowym i podstawowym źródłem Wsparcia udzielanego przez Państwo Gospodarza dla 3NSB.
5-2. Oddział zabezpieczenia Państwa Gospodarza jest jednostką narodową podległą Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. Państwo Gospodarz powoła swojego przedstawiciela upoważnionego do stawiania zadań oddziałowi zabezpieczenia Państwa Gospodarza, w celu efektywnego wypełniania zapisów dotyczących Wsparcia udzielanego przez Państwo Gospodarza dla 3NSB.
5-3. Państwo Gospodarz ponosi wyłączną odpowiedzialność za finansowanie i funkcjonowanie oddziału zabezpieczenia Państwa Gospodarza oraz pokrycie jego potrzeb kadrowych.
5-4. Państwo Gospodarz nie zmieni lokalizacji oddziału zabezpieczenia Państwa Gospodarza bez wcześniejszego porozumienia z SHAPE, reprezentowanego przez Grupę Systemów Łączności i Informatyki NATO.
5-5. Oddział zabezpieczenia Państwa Gospodarza zostanie zorganizowany i obsadzony w sposób umożliwiający świadczenie przez Państwo Gospodarza uzgodnionego Wsparcia oraz realizację funkcji Wsparcia Bazy, oraz do zarządzania finansowego i administracyjnego polskim personelem przydzielonym do 3NSB.
ARTYKUŁ  VI

WSPÓLNA GRUPA KOORDYNACYJNA (JCG)

6-1. 3NSB i Państwo Gospodarz utworzą Wspólną Grupę Koordynacyjną (ang. Joint Coordination Group - JCG), która będzie spotykać się regularnie w celu omówienia kwestii dotyczących Wsparcia Bazy. Wspólna Grupa Koordynacyjna nie będzie podejmować decyzji ani zastępować właściwych przedstawicieli, lecz będzie pełnić rolę forum koordynacyjnego w rozwiązywaniu problemów związanych z realizacją niniejszego Porozumienia GSA.
6-2. Wspólna Grupa Koordynacyjna przyjmie swój regulamin w odniesieniu do uczestnictwa, częstotliwości spotkań, sprawozdawczości, z zachowaniem następujących zasad:
a. Przewodniczyć WGK będzie przedstawiciel Grupy Systemów Łączności i Informatyki NATO;
b. Udział we WGK biorą upoważnieni przedstawiciele Państwa Gospodarza, 3NSB i jego Dowództwa oraz eksperci finansowi i prawni Państwa Gospodarza i 3NSB, którzy im będą doradzać;
c. WGK prowadzić będzie protokoły z posiedzeń;
d. WGK będzie kierować nierozstrzygnięte spory do Dowódcy 3NSB i wyznaczonego organu Państwa Gospodarza;
e. O ile Uczestnicy nie uzgodnią inaczej, spotkania odbywać się będą co kwartał.
ARTYKUŁ  VII

ZARZĄDZANIE I KOORDYNACJA WSPARCIEM BAZY 3NSB

7-1. 3NSB koordynuje Wsparcie Bazy na szczeblu lokalnym. Zarządzanie Wsparciem Bazy jest obowiązkiem NATO i będzie realizowane przez zatwierdzone przez Radę Północnoatlantycką stanowiska obsady etatowej NATO na czas pokoju. Wdrażane funkcji wykonawczych Wsparcia Bazy będzie wykonywane przez 3NSB i Państwo Gospodarza w sposób opisany poniżej.
7-2. Komórka koordynacyjna 3NSB ds. Wsparcia Bazy jest codziennym, podstawowym punktem kontaktowym w kwestii wsparcia udzielanego 3NSB. Funkcje Zarządzania Wsparciem Bazy obejmują ogólne zarządzanie, rozwój polityki, koordynację i współpracę z Państwem Gospodarzem oraz integrują funkcjonalne podsystemy Wsparcia Bazy w sposób określony w Polityce i Standardach Wsparcia Państwa Gospodarza oraz w Koncepcji Wsparcia Bazy. Komórka koordynacyjna 3NSB ds. Wsparcia Bazy będzie realizować i koordynować wsparcie udzielane 3NSB w następujących obszarach:
a. Zarządzanie Wsparciem Bazy;
b. Infrastruktura;
c. Magazyny i zaopatrzenie;
d. Transport;
e. Ochrona (bezpieczeństwo);
f. Reagowanie w sytuacjach szczególnych;
g. Zabezpieczenie przeciwpożarowe (poza reagowaniem w sytuacjach szczególnych);
h. Zdrowie i Bezpieczeństwo;
i. Wsparcie Medyczne (poza reagowaniem w sytuacjach szczególnych);
j. Zabezpieczenie Socjalno - Bytowe;
k. Wsparcie Rodzin;
l. Pozostałe obszary (Wsparcie Realnych Potrzeb).
7-3. Zgodnie z Koncepcją Wsparcia Bazy, Państwo Gospodarz wyznacza Dowódcę oddziału zabezpieczenia Państwa Gospodarza, jako przedstawiciela Państwa Gospodarza, a także jako główną osobę kontaktową w uzgodnieniach i rozwiązywaniu wszystkich problemów związanych ze Wsparciem Bazy w ramach niniejszego Porozumienia GSA.
ARTYKUŁ  VIII

WSPARCIE BAZY

8-1. Zarządzanie Wsparciem Bazy. 3NSB będzie realizował politykę Wsparcia Bazy NATO oraz zapewni ciągłość i koordynację lokalnych działań kryzysowych. 3NSB zapewnia usługi administracyjne, kopiowania/drukowania, tłumaczenia ustnego i pisemnego, wewnętrzne usługi pocztowe oraz kurierskie 3NSB.
a. 3NSB może korzystać bezpłatnie z kurierów wojskowych Państwa Gospodarza działających pomiędzy Bydgoszczą i SHAPE.
b. Komercyjne usługi pocztowe mogą być świadczone za pośrednictwem poczty wojskowej Państwa Gospodarza na podstawie Porozumienia Administracyjnego i zwrotu kosztów (wsparcie objęte zwrotem kosztów).
c. Informacje lokalizacyjne (geograficzne), dokumenty (np. mapy) i dane cyfrowe będą udostępniane przez Państwo Gospodarza na żądanie, z zastrzeżeniem zwrotu kosztów.
8-2. Infrastruktura. Państwo Gospodarz zapewnia 3NSB tereny, obiekty z mediami, drogi, ogrodzenia, bramy i grunty odpowiednie, wystarczające i zdatne dla zapewnienia funkcjonowania 3NSB. Infrastrukturę tę (wraz z utrzymaniem i dostępem do mediów) zapewnia Państwo Gospodarz zgodnie ze standardami zawartymi w przepisach NATO wymienionymi w art. 1-3 oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego Porozumienia GSA. Obiekty zajmowane przez 3NSB zostały wskazane w załączniku A do niniejszego Porozumienia GSA.
a. Infrastruktura jest zapewniana bez opłacania czynszu i innych kosztów jej użytkowania. Państwo Gospodarz nie zmieni lokalizacji 3NSB bez uprzedniego uzgodnienia z SHAPE, Grupą Systemów Łączności i Informatyki NATO lub podległego im 3NSB.
b. Państwo Gospodarz zapewnia i utrzymuje wystarczającą sieć drogową wokół lokalizacji 3NSB

w celu zapewnienia i utrzymania ruchu kołowego i pieszego, dostępu do/z miejsca, zgodnie z przepisami ruchu drogowego Państwa Gospodarza oraz wymogami operacyjnymi i bezpieczeństwa NATO.

c. 3NSB i oddział zabezpieczenia Państwa Gospodarza wyznaczą po jednym przedstawicielu ds. utrzymania obiektów na potrzeby koordynowania działań utrzymaniowych Państwa Gospodarza z 3NSB, zarządzania utrzymaniem infrastruktury przez Państwo Gospodarza oraz ułatwienia utrzymania standardów przez 3NSB. Procedury zamawiania oraz priorytety prac konserwacyjnych, koordynowanie i planowanie ustalonych prac oraz sprawdzanie, weryfikowanie i zwrot kosztów zgodne ze schematem Funkcjonalnego Procesu/Działań/Odpowiedzialności zawartym w Koncepcji Wsparcia Bazy zostaną określone w Porozumieniu Administracyjnym, odpowiednio do potrzeb.
d. Państwo Gospodarz i 3NSB zapewnią i skoordynują rutynowe utrzymanie infrastruktury 3NSB

w zakresie wymaganym przez standard i wielkość bazy, wymogi operacyjne 3NSB, wymogi na kolokację elementów 3NSB oraz inne czynniki lokalne.

e. Procedury dotyczące robót nieplanowych i prewencyjnych zostaną ustalone odrębnie pomiędzy 3NSB i Państwem Gospodarzem, pozwalając 3NSB i Państwu Gospodarzowi na powzięcie niezbędnych działań w celu zminimalizowania wpływu na obiekty i na zadania 3NSB, z poszanowaniem nienaruszalności obiektów zajmowanych przez 3NSB.
f. Począwszy od 1 września 2014 r., finansowanie wszystkich czynności związanych z utrzymaniem obiektów zajmowanych przez 3NSB wskazanych w Załączniku A do niniejszego Porozumienia GSA, będzie dzielone równo (50/50) pomiędzy Państwem Gospodarzem i 3NSB zgodnie z art. 12 Polityki i Standardów Wsparcia Państwa Gospodarza. Pierwsza wspólna odpowiedzialność finansowa zostanie wstępnie ustalona w procesie planowania zasobów NATO, który przyjmuje wartości szacunkowe na lata fiskalne 2014-2018. Wspomniany plan zasobów NATO oraz plany zasobów NATO na lata następne będą zawierać okres amortyzacji poszczególnych obiektów i ich głównych składników oraz plany konserwacji, jak również wszelkie inne czynniki, które mogą znacząco wpływać na określenie kosztów, jednakże nie będzie zawierał górnego pułapu kosztów w przypadku zapotrzebowania na nagłe prace utrzymaniowe. Wspólne fundusze NATO będą nadal pokrywać 100% kosztów związanych z utrzymaniem wyposażenia biur użytkowanych przez 3NSB. Inwestycje wymagane przez NATO wejdą w zakres odpowiedzialności finansowej NATO. Rzeczywisty koszt końcowy zostanie ustalony i zatwierdzony przez 3NSB i Państwo Gospodarza dla danego roku finansowego zawartego w odpowiednim roku budżetowym. Propozycje nowych, dużych inwestycji będą koordynowane z Państwem Gospodarzem, a podział kosztów inwestycji, eksploatacji i utrzymania będzie ustalany osobno, dla każdego przypadku.
g. Państwo Gospodarz zapewni dostępność wszystkich mediów i usług dla 3NSB, w tym dostawy prądu, wody, gazu, ogrzewania, sprzątanie pomieszczeń, wywóz odpadów (w tym dostęp

do urządzeń do niszczenia materiałów niejawnych oraz usług wywozu zniszczonych materiałów niejawnych i odpadów toksycznych) i usługi ochrony środowiska. Media będą dostarczane na wniosek 3NSB. 3NSB zachowuje możliwość samodzielnego pozyskiwania mediów i usług. Jeśli media zostaną zapewnione przez Państwo Gospodarza, 3NSB lub inny użytkownik będzie odpowiedzialny za zwrot poniesionych kosztów lub pokrywanie rachunków za media, sprzątanie i wywóz odpadów i usług ochrony środowiska.

h. Państwo Gospodarz zapewni nieodpłatnie wsparcie w zakresie drobnych napraw. Wsparcie to obejmuje prace związane z wewnętrznymi instalacjami wodno-kanalizacyjnymi, elektrycznymi i oświetleniowymi.
8-3. Magazyny i zaopatrzenie. Jak wynika z Koncepcji Wsparcia Bazy, funkcje związane z Magazynowaniem i Zaopatrzeniem pozostają w zakresie obowiązków 3NSB. Magazyn broni dla 3NSB zostanie zapewniony i obsługiwany przez oddział zabezpieczenia Państwa Gospodarza, zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu Administracyjnym.
8-4. Transport. Transport obejmuje rutynowe przemieszczanie członków 3NSB, holowanie sprzętu i wyposażenia oraz zapewnienia pojazdów serwisowych i specjalistycznego wyposażenia na potrzeby 3NSB. Obejmuje również zapewnienie transportu członkom 3NSB w podróżach służbowych (ang. temporary duty - TDY) lub w oficjalnych spotkaniach w ramach "strefy lokalnej" 3NSB, jak zdefiniowano we właściwych dyrektywach ACO (niekwalifikujących się jako podróże służbowe lub ryczałt za korzystanie z pojazdów prywatnych). Państwo Gospodarz udzieli 3NSB wsparcia transportowego w sposób opisany poniżej.
a. Z zastrzeżeniem dostępności i zwrotu kosztów paliwa (wsparcie objęte zwrotem kosztów), Państwo Gospodarz będzie udostępniać transport wojskowy, w tym specjalny (np. dla ładunków ciężkich lub niebezpiecznych). Alternatywnie, 3NSB może nabywać usługi transportowe od komercyjnego usługodawcy.
b. 3NSB będzie koordynować swoje potrzeby transportowe za pośrednictwem Państwa Gospodarza, gdy usługi transportowe Państwa Gospodarza są wykorzystywane.
8-5. Ochrona i obrona (bezpieczeństwo). 3NSB będzie corocznie ustalać z Państwem Gospodarzem poziom całorocznego wsparcia w zakresie bezpieczeństwa świadczonego przez Państwo Gospodarza na rzecz 3NSB, zgodnie z ogólnymi wytycznymi Grupy Systemów Łączności i Informatyki NATO, zawierając odpowiednie Porozumienie Administracyjne. Usługi ochrony i obrony oraz kontroli dostępu świadczone będą na rzecz 3NSB bezpłatnie:
a. Państwo Gospodarz, zgodnie z umowami międzynarodowymi, zatwierdzonymi przepisami bezpieczeństwa Rady Północnoatlantyckiej i dyrektywami SHAPE, zapewni Ochronę i obronę oraz bezpieczeństwo zewnętrzne 3NSB, jego personelu i uczestników przedsięwzięć realizowanych w 3NSB podczas pobytu tych osób na terytorium Państwa Gospodarza. Ochrona obejmie wizyty ważnych osób oraz regularną ocenę zagrożeń. Państwo Gospodarz zapewni bezpłatnie ochronę i obronę i sfinansuje koszty zapewnienia bezpieczeństwa zewnętrznego 3NSB oraz ogólnego bezpieczeństwa poza 3NSB, jak i dla struktury 3NSB.
b. Dowódca 3NSB pozostaje odpowiedzialny za wszystkie aspekty ochrony i obrony w zakresie dotyczącym obiektów 3NSB i jego personelu. 3NSB odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa i systemów zabezpieczeń wewnątrz budynków 3NSB. Oficer Bezpieczeństwa 3NSB kieruje i kontroluje ochroną i obroną 3NSB oraz współpracuje z oddziałem zabezpieczenia Państwa Gospodarza i koordynuje z nim swoje działania.
c. Państwo Gospodarz zapewni nieodpłatnie niezbędną obsadę etatową dla 3NSB do kontroli wszystkich punktów dostępu do kompleksu 3NSB oraz pojedynczych budynków 3NSB, zgodnie z zaleceniami Oficera Bezpieczeństwa 3NSB i zgodnie umowami międzynarodowymi, zatwierdzonymi przepisami bezpieczeństwa Rady Północnoatlantyckiej, dyrektywami SHAPE oraz polityką i dyrektywami 3NSB dotyczącymi kontroli dostępu oraz wydawania przepustek i zezwoleń na wstęp do 3NSB.
d. Za ochronę generałów, w tym za ochronę osobistą i personel transportowy odpowiadają Państwa Wysyłające. Państwo Gospodarz zapewni, że zespoły ochrony osobistej mogą wykonywać swoje zadania bez przeszkód prawnych w zakresie noszenia broni i urządzeń łączności. Jeśli prawo Państwa Gospodarza na to nie zezwala, Państwo Gospodarz zawrze oddzielne porozumienie z Państwem Wysyłającym w celu zapewnienia pełnej ochrony osobistej wymaganej dla generałów Państwa Wysyłającego, bez ponoszenia kosztów przez 3NSB.
e. Oddział zabezpieczenia Państwa Gospodarza i 3NSB utworzą Radę Bezpieczeństwa w celu zapewnienia odpowiedniej koordynacji zagadnień bezpieczeństwa oraz Ochrony i obrony. Rada będzie kierowana wspólnie przez 3NSB i oddział zabezpieczenia Państwa Gospodarza. Rada określi swój regulamin (ang. Terms of Reference - TOR) ułatwiający współpracę na wszystkich wymaganych szczeblach i we wszystkich sprawach (od ogólnych do koordynacji działań).
f. Uwzględniając postanowienia umowy NATO SOFA - w tym dotyczące prawa 3NSB do prowadzenia własnych działań porządku publicznego w kompleksie 3NSB (w tym kierowanie ruchem, egzekwowanie przepisów ruchu drogowego, badanie wypadków i prowadzenie postępowań karnych) - poza kompleksem wchodzi w zakres obowiązków Państwa Gospodarza (koszty nie podlegające zwrotowi). W zakresie, w jakim operacje porządkowe wewnątrz kompleksu 3NSB prowadzić będzie wyłącznie Państwo Gospodarz na wniosek 3NSB, operacje porządkowe prowadzone będą bezpłatnie, zgodnie z uregulowaniami Państwa Gospodarza i NATO, odpowiednio do sytuacji.
g. Bezpieczeństwo fizyczne wewnątrz ogrodzenia zewnętrznego, lecz na zewnątrz budynków zabezpiecza bezpłatnie Państwo Gospodarz. Dotyczy to również bezpieczeństwa ogrodzeń, inspekcji bezpieczeństwa, kamer, urządzeń elektronicznych i innych z nimi związanych, jak i wartowników. Usługi wartownicze dotyczące realizacji funkcji bezpieczeństwa (nadzór, patrole) wewnątrz ogrodzenia, lecz na zewnątrz budynków będą zapewniane przez Państwo Gospodarza bezpłatnie.
h. Oddział zabezpieczenia Państwa Gospodarza poprzez Oficera Bezpieczeństwa 3NSB, wydaje naklejki dla pojazdów lub pozwolenia na parkowanie pojazdom należącym do 3NSB lub członków 3NSB uprawnionych zgodnie z regulaminem 3NSB do wjazdu na teren kompleksu 3NSB i korzystania z miejsc parkingowych 3NSB.
i. Oddział zabezpieczenia Państwa Gospodarza wydaje przepustki NATO w imieniu 3NSB, zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od Oficera Bezpieczeństwa 3NSB, obowiązującymi umowami, zatwierdzonymi zasadami bezpieczeństwa Rady Północnoatlantyckiej, dyrektywami SHAPE oraz polityką i dyrektywami 3NSB w sprawie przepustek i zezwoleń na wstęp.
j. Przepustki uprawniające do wejścia na teren kompleksu Państwa Gospodarza są wydawane, zgodnie z regulacjami Państwa Gospodarza.
8-6. Reagowanie w sytuacjach szczególnych. Reagowanie w sytuacjach szczególnych organizowane jest zgodnie z Koncepcją Wsparcia Bazy i wynika ze znormalizowanej struktury, zgodnie z którą Państwo Gospodarz realizuje bezpłatnie wszystkie usługi kryzysowe (rozumiane jako wszelkie niezwłoczne działania niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia osób lub dla ochrony obiektów 3NSB). Usługi reagowania w sytuacjach szczególnych (ochrona i obrona, zwalczanie pożarów i usługi medyczne) określone poniżej są koordynowane w ramach jednego pionu kontroli NATO i będą zarządzane przez 3NSB. Usługi reagowania w sytuacjach szczególnych świadczone przez Państwo Gospodarza na rzecz 3NSB będą koordynowane przez osobę funkcyjną właściwą ds. reagowania w sytuacjach szczególnych, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Porozumieniu GSA.
a. W ramach swych obowiązków ochrony i obrony oraz zgodnie z przepisami NATO w sprawie Ochrony i obrony, Państwo Gospodarz nieodpłatnie zapewni i obsadzi Punkt Kontaktowy w celu wsparcia 3NSB i jego personelu (osoba mówiąca w języku polskim i angielskim, dostępna 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu) w przypadku sytuacji szczególnych. Koordynacja będzie realizowana za pośrednictwem Rady Bezpieczeństwa ustanowionej w art. 8-5 lit. e niniejszego Porozumienia GSA, a realizowana przez oddział zabezpieczenia Państwa Gospodarza, który wypełniając swoje bieżące zadania będzie konsultował się z Dowódcą 3NSB.
b. Państwo Gospodarz zapewni bezpłatnie kryzysowe zabezpieczenie przeciwpożarowe spełniające następujące kryteria: a) ochrona przeciwpożarowa, co najmniej równoważna analogicznej ochronie instalacji cywilnych o podobnej wielkości, b) zdolność zwalczania potencjalnych pożarów i reagowania w sytuacjach szczególnych.
c. Państwo Gospodarz zapewni bezpłatnie pomoc medyczną w stanach nagłych oraz transport medyczny dla członków 3NSB i uczestników działań 3NSB podczas ich pobytu na terytorium Państwa Gospodarza, co najmniej na tych samych warunkach, jak dla porównywalnego personelu Państwa Gospodarza, a także medyczne raporty sytuacyjne i ostrzeżenia.
8-7. Zabezpieczenie przeciwpożarowe (poza reagowaniem w sytuacjach szczególnych). Państwo Gospodarz będzie świadczyć usługi zabezpieczenia przeciwpożarowego na rzecz 3NSB zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Porozumieniu GSA.
a. Nabywanie, zainstalowanie oraz utrzymywanie zewnętrznego sprzętu gaśniczego, tj. hydrantów, gaśnic przemysłowych, piasku i narzędzi dla 3NSB należy do zakresu obowiązków Państwa Gospodarza i jest zapewniane bezpłatnie.
b. Na wniosek 3NSB Państwo Gospodarz zapewni usługi doradztwa przeciwpożarowego, w tym inspekcję zagrożenia pożarowego i podstawowe szkolenie przeciwpożarowe dla personelu 3NSB wymagane zgodnie z prawem Państwa Gospodarza, bezpłatnie dla 3NSB.
c. 3NSB odpowiada za zapewnienie wewnętrznych gaśnic, czujników pożarowych i instalacji gaśniczej oraz za ich utrzymanie, jak również odpowiada za szkolenie w zakresie ewakuacji personelu w koordynacji z Państwem Gospodarzem. W przypadku wspólnego korzystania z budynków lub obiektów zawarte zostanie lokalne porozumienie zapewniające odpowiedni podział obowiązków odzwierciedlający wykorzystanie (procentowe) powierzchni budynków. Państwo Gospodarz zapewni inspekcje wewnętrznego sprzętu gaśniczego bez kosztów dla 3NSB.
d. 3NSB zapewni lub sfinansuje swoje wyjątkowe potrzeby w zakresie wykraczającym poza postanowienia niniejszego artykułu, w tym specjalistyczne szkolenie lub wyposażenie.
8-8. Wsparcie Medyczne (inne niż reagowanie w sytuacjach szczególnych). Państwo Gospodarz udzieli 3NSB Wsparcia Medycznego, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Porozumieniu GSA.
a. Państwo Gospodarz ustanowi koordynatora medycznego, którego zadaniem będzie współpraca z 10. Szpitalem Wojskowym w Bydgoszczy, w celu zapewnienia członkom 3NSB oraz członkom ich rodzin, a także uczestnikom działań 3NSB odpowiedniej pomocy medycznej i stomatologicznej. Z zastrzeżeniem uwarunkowań lokalnych, w celu zapewnienia właściwej komunikacji podczas udzielania pomocy medycznej i stomatologicznej tym osobom w 10. Szpitalu Wojskowym w Bydgoszczy będzie dostępny personel medyczny mówiący w języku angielskim.
b. Państwo Gospodarz obsadzi, wyposaży, utrzyma w działaniu ambulatorium w Budynku nr 2 na terenie kompleksu JFTC. Ambulatorium będzie udzielać nieodpłatnie pierwszej pomocy medycznej członkom 3NSB, członkom ich rodzin, a także uczestnikom działań 3NSB.

Z zastrzeżeniem zwrotu kosztów, zapewniona zostanie podstawowa opieka medyczna.

c. Zwrot kosztów jest obowiązkiem osoby fizycznej, zgodnie z określonymi uregulowaniami krajowymi lub umowami dwustronnymi pomiędzy Państwem Gospodarzem i odpowiednim Państwem Wysyłającym. W oparciu o takie umowy dwustronne Państwo Gospodarz może zrezygnować ze zwrotu kosztów za świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej.
8-9. Zdrowie i bezpieczeństwo. Niezależnie od przywilejów i immunitetów dla NATO ustanowionych w umowach międzynarodowych mających zastosowanie do Porozumienia GSA, poniższe ma zastosowanie:
a. Dostęp do obiektów zajmowanych przez 3NSB wymaga zgody Dowódcy 3NSB lub wyznaczonego przedstawiciela 3NSB.
b. Na żądanie i w sposób określony przez Dowódcę 3NSB, Państwo Gospodarz przeprowadzać będzie bezpłatnie kontrole i świadczyć doradztwo w zakresie warunków ochrony środowiska i BHP. Koszt dotrzymania norm BHP ponosi Uczestnik zobowiązany do finansowania przedmiotowego obiektu.
c. Państwo Gospodarz będzie świadczyć, na własny koszt, usługi medycyny prewencyjnej i środowiskowej oraz ochronę 3NSB przed szkodnikami (środki zwalczania owadów, gryzoni, chwastów, grzybów i innych szkodliwych czynników), jeśli usługi takie są regularnie świadczone na rzecz podobnych obiektów Państwa Gospodarza.
8-10. Zabezpieczenie Socjalno-Bytowe. Zabezpieczenie Socjalno-Bytowe (ang. Morale and Welfare Activities - MWA) jest elementem działalności 3NSB, a więc pozostaje w zakresie odpowiedzialności Dowództwa 3NSB. 3NSB odpowiada za kontrolę i zarządzanie MWA, wydawanie wskazówek

i określanie polityk MWA oraz za koordynację i zatwierdzanie działań MWA, obejmujących koncesje na usługi gastronomiczne (inne niż jadalnia-kawiarnia 3NSB), stołówki (wymiana wolnocłowa), sport (obiekty fitness i rekreacyjne), kluby, organizację uroczystości i podobnych działań społecznych, które są fundamentalne dla jakości życia członków 3NSB i członków ich rodzin. Działalność MWA 3NSB będzie udostępniana i obsługiwana, zgodnie z polityką NATO, dyrektywami Dowództw Naczelnych oraz dyrektywami wykonawczymi Grupy Systemów Łączności i Informatyki NATO. Państwo Gospodarz zapewni poniżej opisane wsparcie dla działań MWA 3NSB oraz dla członków 3NSB i członków ich rodzin.

a. Wyposażenie MWA będzie finansowane z funduszy specjalnych, zarządzanych w ramach programu MWA 3NSB lub zabezpieczone przez Państwo Gospodarza w ramach wynegocjowanej umowy podziału kosztów z 3NSB i/lub Państwami Wysyłającymi.
b. Członkowie 3NSB, członkowie ich rodzin oraz uczestnicy działań 3NSB będą korzystali z dostępu do obiektów w budynku socjalnym oddziału zabezpieczenia Państwa Gospodarza (Budynek nr 1) na tych samych zasadach, jakie dotyczą porównywalnego personelu Państwa Gospodarza (w tym sala spotkań, sala konferencyjna i kaplica).
c. Z zastrzeżeniem uprawnień określonych w umowach wymienionych w artykule I, Państwo Gospodarz udzieli członkom 3NSB, członkom ich rodzin i uczestnikom działań 3NSB dostęp do klubów wojskowych, zniżek na transport, obiektów rekreacyjnych i sportowych na tych samych warunkach, jak dla członków Sił Zbrojnych Państwa Gospodarza i członków ich rodzin.
8-11. Wsparcie Rodzin. Dowódca 3NSB jest odpowiedzialny za zapewnienie Wsparcia Rodzin. 3NSB wyda zasady, regulaminy, zapewni koordynację i zachowa kontrolę nad realizacją usług Wsparcia Rodzin. Państwo Gospodarz, działając w porozumieniu z 3NSB i na jego życzenie, będzie bezpłatnie wspierał 3NSB w realizacji usług określonych poniżej.
a. Obsługa przyjazdów i wyjazdów, w tym:
(1) Pomoc w wyszukiwaniu odpowiednich mieszkań na rynku lokalnym dla przybywającego personelu 3NSB. Wszystkie koszty związane z mieszkaniem i zakwaterowaniem pokrywane są indywidualnie, bez obciążeń dla 3NSB.
(2) Rejestracja/Meldunek na terytorium Państwa Gospodarza w ścisłej koordynacji z Biurem Prawnym Grupy Systemów Łączności i Informatyki NATO.
(3) Pomoc w rejestracji pojazdów należących do personelu 3NSB oraz członków ich rodzin.
b. Pomoc podczas przyjazdu i wyjazdu w legalizacji rzeczy osobistych, mebli i prywatnych pojazdów przez organy celne i/lub podatkowe.
c. Pomoc administracyjna w zwrocie podatków i opłat, do których 3NSB Personel ma prawo na terytorium Państwa Gospodarza, zgodnie z obowiązującymi traktatami i umowami.
d. Wsparcie dla członków 3NSB oraz członków ich rodzin nie wspieranych przez Narodowy Element Wsparcia lub wyznaczonych do 3NSB przez organizację międzynarodową.
e. Zakwaterowanie w Budynku nr 1 na terenie kompleksu JFTC dostępne jest dla gości 3NSB (z zastrzeżeniem dostępności, na tych samych warunkach, które obowiązują dla porównywalnego personelu Państwa Gospodarza).
f. Działania związane z funkcjonowaniem międzynarodowych szkół (w tym ewentualnego międzynarodowego przedszkola) będą zgodne z obowiązującymi umowami i porozumieniami w kwestii podziału kosztów.
g. Członkowie rodziny będą mieli zapewniony dostęp do polskich przedszkoli, szkół publicznych i szkół wyższych na tych samych warunkach jak członkowie rodziny personelu Sił Zbrojnych RP.
8-12. Pozostałe obszary wsparcia. 3NSB ponosi główną odpowiedzialność za koordynację i przygotowywanie swoich działań.
a. Państwo Gospodarz zapewni bezpłatnie Wsparcie Realnych Potrzeb (ang. Real Life Support - RLS) związanych z działaniami 3NSB prowadzonymi w garnizonie w Bydgoszczy przez oddział zabezpieczenia Państwa Gospodarza. Wsparcie Realnych Potrzeb rozumiane jest jako udzielanie pomocy w przygotowywaniu obiektów 3NSB do działań (np. planowanie przedsięwzięć) oraz udzielania pomocy w koordynacji:
(1) transportu,
(2) wyżywienia,
(3) usług medycznych,
(4) przetwarzania otrzymywanych formularzy osobowych,
(5) kwaterowania uczestników działań 3NSB i gości 3NSB. O ile nie przyjęto innych rozwiązań, rezerwacje dokonywane będą przy zastosowaniu tych samych stawek i warunków, jakie obowiązują porównywalny personel Państwa Gospodarza. Koszty zakwaterowania pokrywane są indywidualnie, bez udziału 3NSB.
b. Wsparcie ćwiczeń i zdarzeń na terytorium Państwa Gospodarza koordynowane będzie przez Państwo Gospodarza. Następujące rodzaje wsparcia zdarzeń i ćwiczeń będą zabezpieczane przez Państwo Gospodarza ze źródeł wojskowych, bezpłatnie, z zastrzeżeniem dostępności:
(1) koordynacja przekraczania granic,
(2) przemieszczanie i kierowanie ruchem,
(3) tymczasowe przechowywanie,
(4) dostęp do zakwaterowania (odpłatność indywidualna),
(5) dostęp do stołówek (odpłatność indywidualna),
(6) transport wojskowy (z zastrzeżeniem zwrotu kosztów paliwa),
(7) pomoc w obsłudze przyjazdów i wyjazdów uczestników działań 3NSB, w tym pomoc w koordynacji i prowadzeniu oficjalnych spotkań towarzyskich oraz dni dla odwiedzających.
c. Wsparcie niżej wymienionych zdarzeń i ćwiczeń na terytorium Państwa Gospodarza może zostać udzielone z zastrzeżeniem dostępności i zwrotu poniesionych kosztów:
(1) zakwaterowanie (koszary, pokrycie dodatkowych kosztów),
(2) polskie narodowe racje żywnościowe (ang. Meat Ready to Eat - MRE),
(3) żywienie (odpłatność indywidualna).
d. Pozostałe wsparcie, w tym użycie obiektów wojskowych i infrastruktury, takich jak lotniska i inne tereny wojskowe jako miejsca wsparcia działań 3NSB, będzie przedmiotem odrębnych porozumień, z uwzględnieniem dokumentu Allied Joint Publication (AJP) 4.5 (B) jak również obowiązujących porozumień między NATO i Państwem Gospodarzem, włączając Porozumienie Ogólne (MoU) między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Naczelnym Dowództwem Połączonych Sił Zbrojnych NATO w Europie oraz Kwaterą Naczelnego Sojuszniczego Dowódcy NATO do Spraw Transformacji w sprawie zapewnienia wsparcia przez Państwo-Gospodarza dla operacji NATO prowadzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podpisane w Mons dnia 8 września 2005 r. i w Warszawie dnia 26 września 2005 r.
ARTYKUŁ  IX

POSTANOWIENIA FINANSOWE

9-1. Procedury finansowe stosuje się zgodnie z Regulaminami Finansowymi NATO (ang. NATO Financial Regulations - NFR), Regulaminami i Procedurami Finansowymi NATO (ang. NATO Financial Rules and Procedures - FRP). Żaden przepis niniejszej Umowy lub umów międzynarodowych wymienionych w artykule I, nie będzie interpretowany z naruszeniem postanowień NFR lub FRP.
9-2. Zwolnienie i zwrot podatków i opłat będzie dokonywany zgodnie z dokumentami wymienionymi w art. 1-1 lit. a, b i e.
9-3. Wszystkie obiekty będą udostępniane bez naliczania kosztów najmu.
9-4. Opłaty za cywilne i wojskowe towary i usługi nie będą pobierane na poziomie wyższym niż naliczany Siłom Zbrojnym Państwa Gospodarza. Opłaty nie będą zawierać żadnych narzutów na ogólne koszty administracyjne, lecz mogą na zasadzie wyjątku uwzględniać różnice cenowe wynikające z harmonogramów dostaw, miejsc dostawy i tym podobnych uwarunkowań. Dotyczy to również towarów i usług udostępnianych na podstawie umowy zawartej przez Państwo Gospodarza na wniosek 3NSB.
9-5. NATO jest uprawnione do przeprowadzenia audytu i sprawdzenia wszystkich działań, w które zaangażowane są środki finansowe NATO. Państwo Gospodarz zapewni dostęp do dokumentacji potrzebnej do prowadzenia takich kontroli. Władze Państwa Gospodarza mogą kontrolować narodową dokumentację wsparcia udzielanego na rzecz 3NSB.
9-6. W przypadku otrzymania upoważnienia od SHAPE, 3NSB zachowuje prawo do bezpośredniego zamawiania towarów i usług, w tym usług określonych w niniejszym Porozumieniu GSA, jako objętych podziałem lub zwrotem kosztów. 3NSB może zażądać od oddziału zabezpieczenia Państwa Gospodarza dokonania zakupu towarów/usług ze źródeł komercyjnych (wsparcie objęte zwrotem kosztów, w tym zamówienia na transport wykraczające poza wsparcie określone w niniejszym Porozumieniu GSA).
9-7. Państwo Gospodarz zobowiązane jest do informowania 3NSB o procedurach dotyczących umów publicznych i obowiązujących uregulowań odnoszących się do niniejszego Porozumienia GSA i wsparcia udzielanego w jego ramach, gdy ma ono zastosowanie do towarów i usług dostarczanych i finansowanych wyłącznie przez Państwo Gospodarza. Żadne postanowienia niniejszego Porozumienia GSA nie mogą utrudniać równego dostępu do umów zawieranych przez 3NSB przez wszystkie państwa członkowskie NATO.
9-8. 3NSB będzie realizował zamówienia i zakupy na potrzeby 3NSB. 3NSB odpowiada również za wszystkie przedsięwzięcia nabywania towarów i usług (zapotrzebowania, zamówienia, realizacja i przegląd), a także za transport i odbiór towarów, a także koordynację dostaw towarów z zagranicy.
9-9. Do końca marca każdego roku Państwo Gospodarz będzie przedstawiać 3NSB szacunkowe koszty wsparcia oraz do końca maja zaktualizowaną kalkulację kosztów niezbędną dla opracowania przyszłego budżetu rocznego i planów finansowych 3NSB.
9-10. Roszczenia wynikające z kontraktów będą rozpatrywane i rozstrzygane przez Państwo Gospodarza zgodnie z art. 3 ust. 9 umowy wymienionej w art. 1-1 lit. e.
9-11. Państwo Gospodarz będzie udzielać 3NSB na jego wniosek pomocy w administrowaniu zwrotami podatków i ceł, do których 3NSB jest uprawniony w Państwie Gospodarzu na mocy umowy wymienionej w art. 1-1 lit. e lub innych traktatów bądź umów, a także pomocy w krajowych odprawach celnych oficjalnych przesyłek kierowanych lub wysyłanych przez 3NSB.
ARTYKUŁ  X

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10-1. Niniejsze Porozumienie GSA wchodzi w życie z dniem 1 września 2014 r.
10-2. Niniejsze Porozumienie GSA może zostać zmienione w formie pisemnej w dowolnym czasie, za porozumieniem Uczestników. Uczestnicy skonsultują i rozważą potrzebę dokonania zmian w przypadku zmiany przepisów Polityki i Standardów Wsparcia Państwa Gospodarza lub Koncepcji Wsparcia Bazy. Zmiany wejdą w życie po ich pisemnym zatwierdzeniu.
10-3. Uwzględniając wymóg wynikający z polskiego prawa zawarcia niniejszego Porozumienia GSA w językach polskim i angielskim, zakładając autentyczność obu tekstów, Państwo Gospodarz zapewni poświadczone tłumaczenie niniejszego Porozumienia GSA na język polski.
10-4. Wszelkie spory lub sprawy związane z realizacją niniejszego Porozumienia GSA między Uczestnikami będą rozstrzygane w drodze negocjacji na możliwie najniższym szczeblu przed odwoływaniem się do Uczestników. Uczestnicy zgadzają się rozstrzygać wspólnie wszelkie rozbieżności dotyczące interpretacji lub stosowania niniejszego Porozumienia GSA bez odwoływania się do jakichkolwiek procedur prawnych, administracyjnych lub jurysdykcji.
10-5. Niniejsze Porozumienie GSA pozostanie w mocy tak długo, jak długo 3NSB pozostanie w jego obecnej lokalizacji. W przypadku wygaśnięcia umowy wymienionej w art. 1-1 lit. e, niniejsze Porozumienie GSA pozostanie w mocy pod warunkiem wejścia w życie Umowy Dodatkowej do Protokołu Paryskiego (ang. Supplementary Agreement - SA). Niniejsze Porozumienie GSA może zostać wypowiedziane przez każdego z Uczestników w drodze pisemnego zawiadomienia, po upływie 24 miesięcy od daty tego zawiadomienia lub po krótszym okresie, jeśli Uczestnicy wyrażą na to zgodę.

Niniejsze Porozumienie zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach, każdy w języku polskim i angielskim, przy czym obydwa teksty mają jednakową moc.

ZAŁĄCZNIK  A

Rozmieszczenie obiektów 3NSB w kompleksie wojskowym Nr 6000 przy ul. Szubińskiej 105 w Bydgoszczy oraz zasady finansowania infrastruktury oraz podział kosztów jej utrzymania.

Użytkowanie infrastruktury i obiektów kompleksu wojskowego nr 6000 w Bydgoszczy przez 3 NSB.

wzór
NR

BUDYNKU

OPISZASADY FINANSOWANIA/ PODZIAŁ KOSZTÓWSTATUS
4Główny budynek biurowy dowództwa 3NSB wraz z Centrum Replikacji Mobilnych Systemów Łączności (POP Replication Centre) w podpiwniczeniu budynku.NATO.

50% / 50% udziału w kosztach utrzymania.

Odnowiony przez Państwo Gospodarza

na zasadzie prefinansowania projektu NATO

nr 2HQ15001 w ramach pakietu zdolności CP01A0149. Projekt infrastruktury budowlanej zakończono i przekazano budynek w użytkowanie dla 3 NSB

na początku 2014 r.

145Budynek biurowy Kompanii Zabezpieczenia i Wsparcia (M&S Coy). Wysunięty Punkt Wsparcia Logistycznego (Forward Supply Point).NATO.

50% / 50 % udziału w kosztach utrzymania, proporcjonalnie do wykorzystania.

Odnawiany w ramach pakietu zdolności CP01A0149. Przewidywane zakończenie remontu i rozpoczęcie użytkowania

w połowie 2015 r. Częściowo

użytkowany

od 2012 r.

140Budynek dowództwa Mobilnego Modułu Łączności A (DCM A).NATO.

50% / 50 % udziału w kosztach utrzymania.

Odnawiany na podstawie Pakietu Zdolności CP01A0149. Zakończenie remontu

i rozpoczęcie użytkowania w połowie 2015 r. Częściowo odnowiony przez Państwo Gospodarza i tymczasowo użytkowany przez dowództwo 3NSB, DCM A and M&S Coy od 2012 r.

5Warsztaty techniczne NATO Kompanii Zabezpieczenia i Wsparcia (M&S Coy) oraz garaże i Centrum Replikacji Mobilnych Systemów Łączności.NATO.

50% / 50% udziału w kosztach utrzymania.

Polska proponuje nowy budynek z wykorzystaniem funduszy Pakietu Zdolności CP01A0149. Planowane wybudowanie 1 rozpoczęcie użytkowania

na koniec 2015 r.

6Stacja energetyczna (agregaty zasilania awaryjnego).NATO.

50% / 50% udziału w kosztach utrzymania.

Polska proponuje wybudowania nowej stacji zasilania, z funduszy Pakietu Zdolności CP01A0149. Planowane wybudowanie

i rozpoczęcie użytkowania w połowie 2015 r.

7Zadaszony parking dla pojazdów NATO.NATO.

50% / 50% udziału w kosztach utrzymania.

Polska może dostarczyć zadaszony parking w ramach Pakietu Zdolności CP01A0149.

Planowane wybudowanie

i rozpoczęcie użytkowania na początku 2016 r.

8Recepcja (Biuro Przepustek) zapewniająca kontrolę dostępu do kompleksu NATO oraz Państwa Gospodarza.WSPÓŁDZIELONY KOSZT. Inwestycja służąca też innym instytucjom dyslokowanym w kompleksie

nr 6000 w Bydgoszczy. 25% udziału NATO w kosztach utrzymania.

Proponowany nowy budynek z funduszy Pakietu Zdolności CP01A0149.

Planowane wybudowanie i rozpoczęcie użytkowania w połowie 2015 r.

9Teren parkingowy Państwa Gospodarza.WSPÓŁDZIELONY KOSZT, proporcjonalnie do całkowitej liczby personelu NATO użytkującego parking.

50% / 50% udziału w kosztach utrzymania, NATO proporcjonalnie do wykorzystania (liczby miejsc).

Jest to Istniejący parking w kompleksie Nr 6000. NATO zakończy użytkowanie i odpowiedzialność finansową z chwilą ukończenia parkingu dedykowanego dla pojazdów NATO (teren oznaczony nr 11).
10

(bud. 115)

Użytkowany jako budynek garażowy dla pojazdów 3NSB.NATO.

50% / 50% udziału w kosztach utrzymania.

Aktualnie wypożyczony przez Państwo Gospodarza dla 3NSB. Zostanie formalnie przekazany NATO, po ukończeniu inwestycji w połowie 2016 r.
11Teren parkingowy NATO.NATO.

50% / 50% udziału w kosztach utrzymania.

Proponowany nowy budynek z funduszy Pakietu Zdolności CP01A0149.

Planowane wybudowanie I

rozpoczęcie użytkowania w połowie 2016 r.

12Stacja kontroli pojazdów z warsztatem technicznym Państwa Gospodarza.WSPÓŁDZIELONY KOSZT. Proporcjonalnie do użytkowania przez personel NATO.

50% udziału NATO w kosztach utrzymania, proporcjonalnie do wykorzystania.

Aktualnie infrastruktura Państwa Gospodarza z możliwością corocznego użytkowania przez 3NSB w celu okresowej kontroli pojazdów. Porozumienie niezbędne w celu kontynuowania użytkowania.
Ogrodzenie terenu 3NSB.NATO.

50% / 50% udziału w kosztach utrzymania.

Ogrodzenie realizowane w zakresie Pakietu Zdolności CP01A0149.

Planowane zakończenie w połowie 2016 r.