Nadanie statutu Ministerstwu Środowiska.

Monitor Polski

M.P.2008.92.789

Akt utracił moc
Wersja od: 2 maja 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 134
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 2 grudnia 2008 r.
w sprawie nadania statutu Ministerstwu Środowiska

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
Ministerstwu Środowiska nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
Traci moc zarządzenie nr 108 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 października 2008 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Środowiska (M. P. Nr 77, poz. 690).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.

ZAŁĄCZNIK 

STATUT MINISTERSTWA ŚRODOWISKA

§  1.
Ministerstwo Środowiska, zwane dalej "Ministerstwem", zapewnia obsługę Ministra Środowiska, zwanego dalej "Ministrem", właściwego, na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606), do spraw:
1)
gospodarki wodnej;
2)
środowiska.
§  2. 1
W skład Ministerstwa Środowiska wchodzi Gabinet Polityczny Ministra oraz następujące komórki organizacyjne:
1)
Departament Edukacji Ekologicznej;
2)
Departament Ekonomiczny;
3)
Departament Geologii i Koncesji Geologicznych;
4)
Departament Gospodarki Odpadami;
5)
Departament Instrumentów Finansowych;
6)
Departament Instrumentów Środowiskowych;
7)
Departament Leśnictwa;
8)
Departament Ochrony Przyrody;
9)
Departament Planowania Strategicznego;
10)
Departament Prawny;
11)
Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko;
12)
Departament Współpracy z Zagranicą;
13)
Departament Zmian Klimatu i Ochrony Atmosfery;
14)
Biuro Dyrektora Generalnego;
15)
Biuro Gospodarki Wodnej;
16)
Biuro Kadr i Szkoleń;
17)
Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego;
18)
Biuro Ministra;
19)
Biuro Prasowe.
§  3. 2
Obsługę zadań Ministra w zakresie działu gospodarka wodna zapewnia w szczególności Biuro Gospodarki Wodnej.
§  4.
Obsługę zadań Ministra w zakresie działu środowisko zapewniają w szczególności:
1)
Departament Geologii i Koncesji Geologicznych;
2)
Departament Gospodarki Odpadami;
3)
Departament Instrumentów Środowiskowych;
4)
Departament Leśnictwa;
5)
Departament Ochrony Przyrody;
6)
Departament Zmian Klimatu i Ochrony Atmosfery.
§  5.
Bezpośredni nadzór nad Gabinetem Politycznym Ministra sprawuje Minister.
1 Załącznik § 2:

- zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 61 z dnia 26 sierpnia 2010 r. (M.P.10.61.795) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 września 2010 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 21 z dnia 27 kwietnia 2011 r. (M.P.11.32.386) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 2 maja 2011 r.

2 Załącznik § 3 zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 61 z dnia 26 sierpnia 2010 r. (M.P.10.61.795) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 września 2010 r.