Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Środowiska.

Monitor Polski

M.P.2010.61.795

Akt jednorazowy
Wersja od: 31 sierpnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 61
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 26 sierpnia 2010 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Środowiska

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu nr 134 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Środowiska (M. P. Nr 92, poz. 789) w załączniku § 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"§ 2. W skład Ministerstwa Środowiska wchodzi Gabinet Polityczny Ministra oraz następujące komórki organizacyjne:

1) Departament Edukacji Ekologicznej;

2) Departament Ekonomiczny;

3) Departament Geologii i Koncesji Geologicznych;

4) Departament Gospodarki Odpadami;

5) Departament Instrumentów Finansowych;

6) Departament Instrumentów Środowiskowych;

7) Departament Leśnictwa;

8) Departament Ochrony Przyrody;

9) Departament Prawny;

10) Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko;

11) Departament Współpracy z Zagranicą;

12) Departament Zmian Klimatu i Ochrony Atmosfery;

13) Biuro Dyrektora Generalnego;

14) Biuro Gospodarki Wodnej;

15) Biuro Kadr i Szkoleń;

16) Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego;

17) Biuro Ministra;

18) Biuro Prasowe.

§ 3. Obsługę zadań Ministra w zakresie działu gospodarka wodna zapewnia w szczególności Biuro Gospodarki Wodnej.".

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2010 r.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354.