§ 1. - Nadanie statutu Ministerstwu Środowiska.

Monitor Polski

M.P.2008.92.789

Akt utracił moc
Wersja od: 2 maja 2011 r.
§  1.
Ministerstwu Środowiska nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.