§ 2. - Nadanie statutu Ministerstwu Środowiska.

Monitor Polski

M.P.2008.92.789

Akt utracił moc
Wersja od: 2 maja 2011 r.
§  2.
Traci moc zarządzenie nr 108 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 października 2008 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Środowiska (M. P. Nr 77, poz. 690).