Nadanie statutu Ministerstwu Finansów.

Monitor Polski

M.P.2016.185

| Akt utracił moc
Wersja od: 4 lutego 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 20
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 22 lutego 2016 r.
w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
Ministerstwu Finansów nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
Traci moc zarządzenie nr 41 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów (M.P. poz. 504).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 23 lutego 2016 r.

ZAŁĄCZNIK

STATUT MINISTERSTWA FINANSÓW

§  1. 1
 Ministerstwo Finansów, zwane dalej "Ministerstwem", zapewnia obsługę Ministra Rozwoju i Finansów, zwanego dalej "Ministrem", właściwego, na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595), do spraw objętych działami:
1)
budżet;
2)
finanse publiczne;
3)
instytucje finansowe.
§  2.
W skład Ministerstwa wchodzą Gabinet Polityczny Ministra oraz następujące komórki organizacyjne:
1)
Departament Administracji Podatkowej;
1a) 2
 Departament Analiz Podatkowych;
2)
Departament Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji;
3)
Departament Budżetu Państwa;
4)
Departament Ceł;
5)
Departament Długu Publicznego;
6)
Departament Finansowania Sfery Budżetowej;
7)
Departament Finansowania Sfery Gospodarczej;
8)
Departament Finansów i Księgowości;
9)
Departament Finansów Samorządu Terytorialnego;
10)
Departament Gwarancji i Poręczeń;
11)
Departament Informacji Finansowej;
12)
Departament Informatyzacji;
13)
Departament Instytucji Płatniczej;
14)
Departament Kontroli Celnej, Podatkowej i Kontroli Gier;
15)
Departament Kontroli Skarbowej;
16)
Departament Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej;
17)
Departament Podatków Dochodowych;
18)
Departament Podatków Sektorowych, Lokalnych oraz Podatku od Gier;
19)
Departament Podatku Akcyzowego;
20)
Departament Podatku od Towarów i Usług;
21)
Departament Polityki Makroekonomicznej;
22)
Departament Polityki Wydatkowej;
23)
Departament Prawny;
24)
Departament Rachunkowości i Rewizji Finansowej;
25)
Departament Reformy Administracji Skarbowej;
26)
Departament Rozwoju Rynku Finansowego;
27)
Departament Służby Celnej;
28)
Departament Systemu Podatkowego;
29)
Departament Wspierania Polityk Gospodarczych;
30)
Departament Współpracy Międzynarodowej;
31)
Departament Wywiadu Skarbowego;
32) 3
 (uchylony);
33)
Biuro Dyrektora Generalnego;
34)
Biuro Dyscypliny Finansów Publicznych;
35)
Biuro Komunikacji i Promocji;
35a) 4
 Biuro Logistyki;
36) 5
 (uchylony);
37)
Biuro Ministra;
37a) 6
 Biuro Zarządzania Programami i Kontroli Wewnętrznej;
37b) 7
 Samodzielne Stanowisko do Spraw Audytu Wewnętrznego;
38) 8
 (uchylony);
38a) 9
 Samodzielne Stanowisko do Spraw Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych;
39)
Samodzielne Stanowisko do Spraw Finansów - Główny Ekonomista Ministerstwa Finansów;
40)
Samodzielne Stanowisko do Spraw Informatyzacji.
§  3.
Obsługę zadań Ministra zapewniają w szczególności:
1)
w zakresie działu budżet:
a)
Departament Budżetu Państwa,
b)
Departament Długu Publicznego,
c)
Departament Finansowania Sfery Budżetowej,
d)
Departament Finansowania Sfery Gospodarczej,
e)
Departament Finansów Samorządu Terytorialnego,
f)
Departament Gwarancji i Poręczeń;
2)
w zakresie działu finanse publiczne:
a)
Departament Administracji Podatkowej,
aa) 10
 Departament Analiz Podatkowych,
b)
Departament Ceł,
c)
Departament Instytucji Płatniczej,
d)
Departament Kontroli Celnej, Podatkowej i Kontroli Gier,
e)
Departament Kontroli Skarbowej,
f)
Departament Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej,
g)
Departament Podatków Dochodowych,
h)
Departament Podatków Sektorowych, Lokalnych oraz Podatku od Gier,
i)
Departament Podatku Akcyzowego,
j)
Departament Podatku od Towarów i Usług,
k)
Departament Polityki Makroekonomicznej,
l)
Departament Polityki Wydatkowej,
m)
Departament Rachunkowości i Rewizji Finansowej,
n)
Departament Reformy Administracji Skarbowej,
o)
Departament Służby Celnej,
p)
Departament Systemu Podatkowego,
q)
Departament Wspierania Polityk Gospodarczych,
r)
Departament Współpracy Międzynarodowej,
s)
Departament Wywiadu Skarbowego;
3)
w zakresie działu instytucje finansowe:
a)
Departament Informacji Finansowej,
b)
Departament Rozwoju Rynku Finansowego.
§  4. 11
 Bezpośredni nadzór nad Gabinetem Politycznym Ministra sprawuje Minister.
1 Załącznik § 1 zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 165 z dnia 24 listopada 2016 r. (M.P.2016.1161) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 listopada 2016 r.
2 Załącznik § 2 pkt 1a dodany przez § 1 pkt 2 lit. a zarządzenia nr 165 z dnia 24 listopada 2016 r. (M.P.2016.1161) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 listopada 2016 r.
3 Załącznik § 2 pkt 32 uchylony przez § 1 pkt 1 lit. a zarządzenia nr 9 z dnia 2 lutego 2017 r. (M.P.2017.164) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 4 lutego 2017 r.
4 Załącznik § 2 pkt 35a dodany przez § 1 pkt 1 lit. b zarządzenia nr 9 z dnia 2 lutego 2017 r. (M.P.2017.164) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 4 lutego 2017 r.
5 Załącznik § 2 pkt 36 uchylony przez § 1 pkt 1 lit. c zarządzenia nr 9 z dnia 2 lutego 2017 r. (M.P.2017.164) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 4 lutego 2017 r.
6 Załącznik § 2 pkt 37a dodany przez § 1 pkt 1 lit. d zarządzenia nr 9 z dnia 2 lutego 2017 r. (M.P.2017.164) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 4 lutego 2017 r.
7 Załącznik § 2 pkt 37b dodany przez § 1 pkt 1 lit. d zarządzenia nr 9 z dnia 2 lutego 2017 r. (M.P.2017.164) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 4 lutego 2017 r.
8 Załącznik § 2 pkt 38 uchylony przez § 1 pkt 1 lit. e zarządzenia nr 9 z dnia 2 lutego 2017 r. (M.P.2017.164) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 4 lutego 2017 r.
9 Załącznik § 2 pkt 38a dodany przez § 1 pkt 2 lit. b zarządzenia nr 165 z dnia 24 listopada 2016 r. (M.P.2016.1161) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 listopada 2016 r.
10 Załącznik § 3 pkt 2 lit. aa dodana przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 165 z dnia 24 listopada 2016 r. (M.P.2016.1161) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 listopada 2016 r.
11 Załącznik § 4:

- zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia nr 165 z dnia 24 listopada 2016 r. (M.P.2016.1161) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 listopada 2016 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 9 z dnia 2 lutego 2017 r. (M.P.2017.164) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 4 lutego 2017 r.