Monitor Polski

M.P.2017.164

| Akt jednorazowy
Wersja od: 3 lutego 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 9
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 2 lutego 2017 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu nr 20 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów (M.P. poz. 185 i 1161) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2:
a) uchyla się pkt 32,
b) po pkt 35 dodaje się pkt 35a w brzmieniu:

"35a) Biuro Logistyki;",

c) uchyla się pkt 36,
d) po pkt 37 dodaje się pkt 37a i 37b w brzmieniu:

"37a) Biuro Zarządzania Programami i Kontroli Wewnętrznej;

37b) Samodzielne Stanowisko do Spraw Audytu Wewnętrznego;",

e) uchyla się pkt 38;
2) § 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. Bezpośredni nadzór nad Gabinetem Politycznym Ministra sprawuje Minister.".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.