Nadanie statutu Ministerstwu Finansów.

Monitor Polski

M.P.2014.504

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 czerwca 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 41
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 18 czerwca 2014 r.
w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:
Ministerstwu Finansów nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
Traci moc zarządzenie nr 68 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów (M.P. z 2013 r. poz. 363).
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

STATUT MINISTERSTWA FINANSÓW

§  1.
Ministerstwo Finansów zapewnia obsługę Ministra Finansów właściwego, na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481), do spraw:
1)
budżetu;
2)
finansów publicznych;
3)
instytucji finansowych.
§  2.
W skład Ministerstwa Finansów wchodzą Gabinet Polityczny Ministra oraz następujące komórki organizacyjne:
1)
Departament Administracji Podatkowej;
2)
Departament Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji;
3)
Departament Budżetu Państwa;
4)
Departament Ceł;
5)
Departament Długu Publicznego;
6)
Departament Finansowania Sfery Budżetowej;
7)
Departament Finansowania Sfery Gospodarczej;
8)
Departament Finansów i Księgowości;
9)
Departament Finansów Samorządu Terytorialnego;
10)
Departament Gwarancji i Poręczeń;
11)
Departament Informacji Finansowej;
12)
Departament Informatyzacji Usług Publicznych;
13)
Departament Instytucji Płatniczej;
14)
Departament Kontroli Celnej, Podatkowej i Kontroli Gier;
15)
Departament Kontroli Skarbowej;
16)
Departament Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej;
17)
Departament Podatków Dochodowych;
18)
Departament Podatków Lokalnych;
19)
Departament Podatku Akcyzowego;
20)
Departament Podatku od Towarów i Usług;
21)
Departament Polityki Makroekonomicznej;
22)
Departament Polityki Podatkowej;
23)
Departament Polityki Wydatkowej;
24)
Departament Prawny;
25)
Departament Rachunkowości i Rewizji Finansowej;
26)
Departament Regulacji Rynku Gier;
27)
Departament Rozwoju Rynku Finansowego;
28)
Departament Służby Celnej;
29)
Departament Strategii Systemu Informacyjnego;
30)
Departament Unii Europejskiej;
31)
Departament Wspierania Polityk Gospodarczych;
32)
Departament Wywiadu Skarbowego;
33)
Departament Zagraniczny;
34)
Biuro Administracyjne;
35)
Biuro Audytu i Kontroli Wewnętrznej;
36)
Biuro Dyrektora Generalnego;
37)
Biuro Dyscypliny Finansów Publicznych;
38)
Biuro Edukacji Finansowej;
39)
Biuro Ministra;
40)
Biuro Wsparcia Technicznego i Obsługi;
41)
Samodzielne Stanowisko do Spraw Finansów - Główny Ekonomista Ministerstwa Finansów.
§  3.
Obsługę zadań Ministra Finansów zapewniają w szczególności:
1)
w zakresie działu budżet:
a)
Departament Budżetu Państwa,
b)
Departament Długu Publicznego,
c)
Departament Finansowania Sfery Budżetowej,
d)
Departament Finansowania Sfery Gospodarczej,
e)
Departament Finansów Samorządu Terytorialnego,
f)
Departament Gwarancji i Poręczeń;
2)
w zakresie działu finanse publiczne:
a)
Departament Administracji Podatkowej,
b)
Departament Ceł,
c)
Departament Instytucji Płatniczej,
d)
Departament Kontroli Celnej, Podatkowej i Kontroli Gier,
e)
Departament Kontroli Skarbowej,
f)
Departament Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej,
g)
Departament Podatków Dochodowych,
h)
Departament Podatków Lokalnych,
i)
Departament Podatku Akcyzowego,
j)
Departament Podatku od Towarów i Usług,
k)
Departament Polityki Makroekonomicznej,
l)
Departament Polityki Podatkowej,
m)
Departament Polityki Wydatkowej,
n)
Departament Rachunkowości i Rewizji Finansowej,
o)
Departament Regulacji Rynku Gier,
p)
Departament Służby Celnej,
q)
Departament Unii Europejskiej,
r)
Departament Wspierania Polityk Gospodarczych,
s)
Departament Wywiadu Skarbowego,
t)
Departament Zagraniczny;
3)
w zakresie działu instytucje finansowe:
a)
Departament Informacji Finansowej,
b)
Departament Rozwoju Rynku Finansowego.
§  4.
Bezpośredni nadzór nad Gabinetem Politycznym Ministra oraz Samodzielnym Stanowiskiem do Spraw Finansów - Głównym Ekonomistą Ministerstwa Finansów sprawuje Minister Finansów.