Monitor Polski

M.P.2017.213

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 kwietnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 21 lutego 2017 r.
w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1.  Ministerstwu Finansów nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2.  Traci moc zarządzenie nr 20 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów (M.P. poz. 185 i 1161 oraz z 2017 r. poz. 164).
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 24 lutego 2017 r.

ZAŁĄCZNIK

STATUT MINISTERSTWA FINANSÓW

§  1.  1  Ministerstwo Finansów, zwane dalej "Ministerstwem", zapewnia obsługę Ministra Finansów, zwanego dalej "Ministrem", właściwego, na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92), do spraw objętych działami:
1) budżet;
2) finanse publiczne;
3) instytucje finansowe.
§  2.  W skład Ministerstwa wchodzą Gabinet Polityczny Ministra oraz następujące komórki organizacyjne:
1) Departament Audytu Środków Publicznych;
1a) 2  Departament Analiz;
2) Departament Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji;
3) Departament Budżetu, Logistyki i Kadr Krajowej Administracji Skarbowej;
4) Departament Budżetu Państwa;
5) Departament Ceł;
5a) 3  Departament Cen Transferowych i Wycen;
6) Departament Długu Publicznego;
7) Departament Finansowania Sfery Budżetowej;
8) Departament Finansowania Sfery Gospodarczej;
9) Departament Finansów i Księgowości;
10) Departament Finansów Samorządu Terytorialnego;
11) Departament Gwarancji i Poręczeń;
12) Departament Informacji Finansowej;
13) Departament Informatyzacji;
14) Departament Instytucji Płatniczej;
14a) 4  Departament Kluczowych Podmiotów;
14b) 5  Departament Nadzoru nad Kontrolami;
15) 6  (uchylony);
15a) 7  Departament Organizacji i Wdrożeń;
16) 8  (uchylony);
17) Departament Poboru Podatków;
18) Departament Podatków Dochodowych;
19) Departament Podatków Sektorowych, Lokalnych oraz Podatku od Gier;
20) Departament Podatku Akcyzowego;
21) Departament Podatku od Towarów i Usług;
22) Departament Polityki Makroekonomicznej;
23) Departament Polityki Wydatkowej;
24) Departament Prawny;
25) Departament Rachunkowości i Rewizji Finansowej;
26) Departament Rozwoju Rynku Finansowego;
27) Departament Systemu Podatkowego;
28) Departament Wspierania Polityk Gospodarczych;
29) Departament Współpracy Międzynarodowej;
29a) 9  Departament Zarządzania Strategicznego;
30) 10  (uchylony);
31) Departament Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej;
32) Biuro Dyrektora Generalnego;
33) Biuro Dyscypliny Finansów Publicznych;
34) Biuro Inspekcji Wewnętrznej;
35) Biuro Komunikacji i Promocji;
35a) 11  Biuro Kontroli;
36) Biuro Logistyki;
37) Biuro Ministra;
38) 12  (uchylony);
39) 13  (uchylony);
40) Samodzielne Stanowisko do Spraw Audytu Wewnętrznego;
41) Samodzielne Stanowisko do Spraw Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych;
42) Samodzielne Stanowisko do Spraw Finansów - Główny Ekonomista Ministerstwa Finansów;
43) Samodzielne Stanowisko do Spraw Informatyzacji.
§  3.  Obsługę zadań Ministra zapewniają w szczególności:
1) w zakresie działu budżet:
a) Departament Budżetu Państwa,
b) Departament Długu Publicznego,
c) Departament Finansowania Sfery Budżetowej,
d) Departament Finansowania Sfery Gospodarczej,
e) Departament Finansów Samorządu Terytorialnego,
f) Departament Gwarancji i Poręczeń;
2) w zakresie działu finanse publiczne:
a) Departament Audytu Środków Publicznych,
aa) 14  Departament Analiz,
b) Departament Ceł,
ba) 15  Departament Cen Transferowych i Wycen,
bb) 16  Departament Informacji Finansowej,
c) Departament Instytucji Płatniczej,
ca) 17  Departament Kluczowych Podmiotów,
cb) 18  Departament Nadzoru nad Kontrolami,",
d) 19  (uchylona),
da) 20  Departament Organizacji i Wdrożeń,
e) 21  (uchylona),
f) Departament Poboru Podatków,
g) Departament Podatków Dochodowych,
h) Departament Podatków Sektorowych, Lokalnych oraz Podatku od Gier,
i) Departament Podatku Akcyzowego,
j) Departament Podatku od Towarów i Usług,
k) Departament Polityki Makroekonomicznej,
l) Departament Polityki Wydatkowej,
m) Departament Rachunkowości i Rewizji Finansowej,
n) Departament Systemu Podatkowego,
o) Departament Wspierania Polityk Gospodarczych,
oa) 22  Departament Współpracy Międzynarodowej,
ob) 23  Departament Zarządzania Strategicznego,
p) 24  (uchylona),
r) Departament Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej;
3) w zakresie działu instytucje finansowe:
a) 25  (uchylona),
b) Departament Rozwoju Rynku Finansowego.
§  4.  Bezpośredni nadzór nad Gabinetem Politycznym Ministra sprawuje Minister.
1 Załącznik § 1 zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 51 z dnia 13 kwietnia 2018 r. (M.P.2018.401) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 17 kwietnia 2018 r.
2 Załącznik § 2 pkt 1a dodany przez § 1 pkt 2 lit. a zarządzenia nr 51 z dnia 13 kwietnia 2018 r. (M.P.2018.401) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 17 kwietnia 2018 r.
3 Załącznik § 2 pkt 5a dodany przez § 1 pkt 1 lit. a zarządzenia nr 105 z dnia 22 września 2017 r. (M.P.2017.887) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 27 września 2017 r.
4 Załącznik § 2 pkt 14a dodany przez § 1 pkt 1 lit. b zarządzenia nr 105 z dnia 22 września 2017 r. (M.P.2017.887) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 27 września 2017 r.
5 Załącznik § 2 pkt 14b dodany przez § 1 pkt 2 lit. b zarządzenia nr 51 z dnia 13 kwietnia 2018 r. (M.P.2018.401) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 17 kwietnia 2018 r.
6 Załącznik § 2 pkt 15 uchylony przez § 1 pkt 2 lit. c zarządzenia nr 51 z dnia 13 kwietnia 2018 r. (M.P.2018.401) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 17 kwietnia 2018 r.
7 Załącznik § 2 pkt 15a dodany przez § 1 pkt 1 lit. c zarządzenia nr 105 z dnia 22 września 2017 r. (M.P.2017.887) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 27 września 2017 r.
8 Załącznik § 2 pkt 16 uchylony przez § 1 pkt 1 lit. d zarządzenia nr 105 z dnia 22 września 2017 r. (M.P.2017.887) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 27 września 2017 r.
9 Załącznik § 2 pkt 29a dodany przez § 1 pkt 1 lit. e zarządzenia nr 105 z dnia 22 września 2017 r. (M.P.2017.887) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 27 września 2017 r.
10 Załącznik § 2 pkt 30 uchylony przez § 1 pkt 1 lit. f zarządzenia nr 105 z dnia 22 września 2017 r. (M.P.2017.887) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 27 września 2017 r.
11 Załącznik § 2 pkt 35a dodany przez § 1 pkt 1 lit. g zarządzenia nr 105 z dnia 22 września 2017 r. (M.P.2017.887) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 27 września 2017 r.
12 Załącznik § 2 pkt 38 uchylony przez § 1 pkt 1 lit. h zarządzenia nr 105 z dnia 22 września 2017 r. (M.P.2017.887) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 27 września 2017 r.
13 Załącznik § 2 pkt 39 uchylony przez § 1 pkt 1 lit. h zarządzenia nr 105 z dnia 22 września 2017 r. (M.P.2017.887) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 27 września 2017 r.
14 Załącznik § 3 pkt 2 lit. aa dodana przez § 1 pkt 3 lit. a zarządzenia nr 51 z dnia 13 kwietnia 2018 r. (M.P.2018.401) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 17 kwietnia 2018 r.
15 Załącznik § 3 pkt 2 lit. ba dodana przez § 1 pkt 2 lit. a tiret pierwsze zarządzenia nr 105 z dnia 22 września 2017 r. (M.P.2017.887) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 27 września 2017 r.
16 Załącznik § 3 pkt 2 lit. bb dodana przez § 1 pkt 2 lit. a tiret pierwsze zarządzenia nr 105 z dnia 22 września 2017 r. (M.P.2017.887) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 27 września 2017 r.
17 Załącznik § 3 pkt 2 lit. ca dodana przez § 1 pkt 2 lit. a tiret drugie zarządzenia nr 105 z dnia 22 września 2017 r. (M.P.2017.887) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 27 września 2017 r.
18 Załącznik § 3 pkt 2 lit. cb dodana przez § 1 pkt 3 lit. b zarządzenia nr 51 z dnia 13 kwietnia 2018 r. (M.P.2018.401) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 17 kwietnia 2018 r.
19 Załącznik § 3 pkt 2 lit. d uchylona przez § 1 pkt 3 lit. c zarządzenia nr 51 z dnia 13 kwietnia 2018 r. (M.P.2018.401) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 17 kwietnia 2018 r.
20 Załącznik § 3 pkt 2 lit. da dodana przez § 1 pkt 2 lit. a tiret trzecie zarządzenia nr 105 z dnia 22 września 2017 r. (M.P.2017.887) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 27 września 2017 r.
21 Załącznik § 3 pkt 2 lit. e uchylona przez § 1 pkt 2 lit. a tiret czwarte zarządzenia nr 105 z dnia 22 września 2017 r. (M.P.2017.887) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 27 września 2017 r.
22 Załącznik § 3 pkt 2 lit. oa dodana przez § 1 pkt 2 lit. a tiret piąte zarządzenia nr 105 z dnia 22 września 2017 r. (M.P.2017.887) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 27 września 2017 r.
23 Załącznik § 3 pkt 2 lit. ob dodana przez § 1 pkt 2 lit. a tiret piąte zarządzenia nr 105 z dnia 22 września 2017 r. (M.P.2017.887) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 27 września 2017 r.
24 Załącznik § 3 pkt 2 lit. p uchylona przez § 1 pkt 2 lit. a tiret szóste zarządzenia nr 105 z dnia 22 września 2017 r. (M.P.2017.887) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 27 września 2017 r.
25 Załącznik § 3 pkt 3 lit. a uchylona przez § 1 pkt 2 lit. b zarządzenia nr 105 z dnia 22 września 2017 r. (M.P.2017.887) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 27 września 2017 r.