Monitor Polski

M.P.2016.1161

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 listopada 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 165
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 24 listopada 2016 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu nr 20 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów (M.P. poz. 185) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Ministerstwo Finansów, zwane dalej "Ministerstwem", zapewnia obsługę Ministra Rozwoju i Finansów, zwanego dalej "Ministrem", właściwego, na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595), do spraw objętych działami:";

2) w § 2:
a) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) Departament Analiz Podatkowych;",

b) po pkt 38 dodaje się pkt 38a w brzmieniu:

"38a) Samodzielne Stanowisko do Spraw Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych;";

3) w § 3 w pkt 2 po lit. a dodaje się lit. aa w brzmieniu:

"aa) Departament Analiz Podatkowych,";

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. Bezpośredni nadzór nad Gabinetem Politycznym Ministra, Samodzielnym Stanowiskiem do Spraw Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych, Samodzielnym Stanowiskiem do Spraw Finansów - Głównym Ekonomistą Ministerstwa Finansów oraz Samodzielnym Stanowiskiem do Spraw Informatyzacji sprawuje Minister.".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.