Zniesienie rejestru inżynierów i techników. - Dz.U.1955.29.173 - OpenLEX

Zniesienie rejestru inżynierów i techników.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1955.29.173

Akt utracił moc
Wersja od: 27 lipca 1955 r.

DEKRET
z dnia 13 lipca 1955 r.
o zniesieniu rejestru inżynierów i techników.

Znosi się rejestr inżynierów i techników utworzony ustawą z dnia 18 lipca 1950 r. w sprawie rejestru inżynierów i techników (Dz. U. Nr 36, poz. 329).

Naczelna Organizacja Techniczna przekaże akta rejestru inżynierów i techników Archiwum Akt Nowych w m. st. Warszawie.

Traci moc ustawa z dnia 18 lipca 1950 r. w sprawie rejestru inżynierów i techników (Dz. U. Nr 36, poz. 329).

Dekret wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.