Spis inżynierów i techników pełniących wojskową służbę zawodową lub służbę bezpieczeństwa oraz zatrudnionych w zakładach pracy... - M.P.1950.A-132.1643 - OpenLEX

Spis inżynierów i techników pełniących wojskową służbę zawodową lub służbę bezpieczeństwa oraz zatrudnionych w zakładach pracy pozostających w zarządzie lub pod nadzorem Ministra Obrony Narodowej i Ministra Bezpieczeństwa Publicznego.

Monitor Polski

M.P.1950.A-132.1643

Akt utracił moc
Wersja od: 22 grudnia 1950 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 16 grudnia 1950 r.
w sprawie spisu inżynierów i techników pełniących wojskową służbę zawodową lub służbę bezpieczeństwa oraz zatrudnionych w zakładach pracy pozostających w zarządzie lub pod nadzorem Ministra Obrony Narodowej i Ministra Bezpieczeństwa Publicznego.

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 1950 r. w sprawie rejestru inżynierów i techników (Dz. U. R. P. Nr 36, poz. 329) zarządza się, co następuje:
Osoby, określone w art. 2 ustawy z dnia 18 lipca 1950 r. w sprawie rejestru inżynierów i techników (Dz. U. R. P. Nr 36, poz. 329), pełniące wojskową służbę zawodową lub służbę bezpieczeństwa, obowiązane są zgłosić się do spisu i podać dane podlegające wpisowi do rejestru w Naczelnej Organizacji Technicznej w terminie 30 dni od dnia zwolnienia z wojskowej służby zawodowej, względnie służby bezpieczeństwa.
1.
Termin, sposób i tryb przeprowadzania spisu inżynierów i techników, zatrudnionych w zakładach pracy pozostających w zarządzie lub pod nadzorem Ministra Obrony Narodowej i Ministra Bezpieczeństwa Publicznego, określi Minister Obrony Narodowej i Minister Bezpieczeństwa Publicznego, każdy w swoim zakresie działania.
2.
Rejestr osób, wymienionych w ust. 1, prowadzi władza naczelna, której podlega zarejestrowany, w sposób i na zasadach, uzgodnionych z Naczelną Organizacją Techniczną.
3.
Władza naczelna prowadząca rejestr przekaże dane z rejestru Naczelnej Organizacji Technicznej z dniem zwolnienia zarejestrowanego z zakładu pracy, o którym mowa w ust. 1.