Spis inżynierów i techników. - M.P.1950.A-93.1166 - OpenLEX

Spis inżynierów i techników.

Monitor Polski

M.P.1950.A-93.1166

Akt utracił moc
Wersja od: 30 sierpnia 1950 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 26 sierpnia 1950 r.
w sprawie spisu inżynierów i techników.

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 1950 r. w sprawie rejestru inżynierów i techników (Dz. U. R. P. Nr 36, poz. 329) zarządza się, co następuje:
Artykuły powołane w niniejszym zarządzeniu bez bliższego określenia oznaczają artykuły ustawy z dnia 18 lipca 1950 r. w sprawie rejestru inżynierów i techników (Dz. U. R. P. Nr 36, poz. 329).
Spis, przewidziany w art. 2 ustawy z dnia 18 lipca 1950 r., przeprowadzony będzie w dniach od 1 do 20 października 1950 r. według następującego terminarza:
Osoby o nazwiskach rozpoczynających się od litery:Termin dopełnienia obowiązku spisu w okręgowym punkcie spisu:
A.B.1i2października1950 r.
C.D.E.F.3i4""
G.H.I.J.5i6""
K.7i8""
L.Ł.M.9i10""
N.O.P.11i12""
R.13i14""
S.15i16""
T.U.17i18""
Z.Ż.19i20""
1.
Osoby, które z ważnych powodów nie mogły dopełnić obowiązku zgłoszenia się do spisu w terminie, określonym w § 2, powinny dopełnić tego obowiązku w najbliższym dniu po ustaniu przeszkody. Niemożność stawienia się w dniu wyznaczonym powinna być należycie udowodniona.
2.
Osoby, które w okresie przeprowadzenia spisu (§ 2) wskutek udowodnionej świadectwem lekarskim obłożnej choroby, odbywania służby wojskowej, bądź wyjazdu za granicę, albo innej ważnej przyczyny nie dopełniły obowiązku zgłoszenia się do spisu, powinny zgłosić dane, określone w art. 5, w terminie 30 dni od ustania przeszkody w Naczelnej Organizacji Technicznej (Rejestr Inżynierów i Techników) w Warszawie, ul. Czackiego 3/5.
Siedziby okręgowych punktów spisu będą podane w drodze obwieszczenia do publicznej wiadomości.
1.
Osoby podlegające spisowi powinny dopełnić tego obowiązku w określonym w § 2 i § 3 terminie przez osobiste zgłoszenie się we właściwym miejscowo okręgowym punkcie spisu i wypełnienie w dwóch egzemplarzach formularza spisowego.
2.
O właściwości miejscowej okręgowego punktu spisu rozstrzyga:
1)
miejsce zatrudnienia w stosunku do osób zatrudnionych w dniu 1 października 1950 r. na podstawie stosunku służbowego lub umowy o pracę;
2)
miejsce zamieszkania - w stosunku do pozostałych osób objętych art. 2 ust. 1.
Osoby, które dokonały obowiązku zgłoszenia się do spisu i wypełniły należycie formularze spisowe, otrzymują zaświadczenie o dopełnieniu tego obowiązku.
1.
Przepisy niniejszego zarządzenia nie dotyczą:
1)
zawodowych wojskowych i funkcjonariuszów służby bezpieczeństwa,
2)
osób zatrudnionych w zakładach pracy pozostających w zarządzie lub pod nadzorem Ministra Obrony Narodowej i Ministra Bezpieczeństwa Publicznego, oraz
3)
osób zatrudnionych w zakładach pracy, wskazanych przez właściwe władze naczelne, jeżeli w okresie spisowym nie przestali być zawodowymi wojskowymi, funkcjonariuszami służby bezpieczeństwa, albo nie utraciły zatrudnienia w zakładach pracy, o których mowa w pkt 2 i 3.
2.
Tryb i zasady przeprowadzenia spisu osób, wymienionych w ust. 1, określą osobne przepisy.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Monitorze Polskim.