Zniesienie obszaru dworskiego Podolin w powiecie wągrowieckim, województwie poznańskiem i utworzenie z jego terytorjum gminy wiejskiej o tej samej nazwie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.73.635

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 sierpnia 1927 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 25 lipca 1927 r.
o zniesieniu obszaru dworskiego Podolin w powiecie wągrowieckim, województwie poznańskiem i o utworzeniu z jego terytorium gminy wiejskiej o tej samej nazwie.

Na mocy § 2 p. 3 pruskiej ordynacji dla gmin wiejskich siedmiu wschodnich prowincyj z dnia 3 lipca 1891 r. (Zb. ust. pr. str. 233) oraz na mocy art. 14 ustawy z dnia 23 czerwca 1921 r. o wprowadzeniu dekretów, ustaw sejmowych i rozporządzeń Rządu oraz o dalszem uzgodnieniu ustawodawstwa na obszarze b. dzielnicy pruskiej (Dz. U. R. P. № 75, poz. 511) zarządza się co następuje:
Obszar dworski Podolin w powiecie wągrowieckim, województwie poznańskiem znosi się, a z terytorjum jego tworzy się gminę wiejską o tej samej nazwie w granicach tegoż powiatu i województwa.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 października 1927 r.