Wprowadzenie dekretów, ustaw sejmowych i rozporządzeń Rządu oraz dalsze uzgodnienie ustawodawstwa na obszarze b. dzielnicy... - Dz.U.1921.75.511 - OpenLEX

Wprowadzenie dekretów, ustaw sejmowych i rozporządzeń Rządu oraz dalsze uzgodnienie ustawodawstwa na obszarze b. dzielnicy pruskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.75.511

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 maja 1928 r.

USTAWA
z dnia 23 czerwca 1921 r.
o wprowadzeniu dekretów, ustaw sejmowych i rozporządzeń Rządu oraz o dalszem uzgodnieniu ustawodawstwa na obszarze b. dzielnicy pruskiej.

Ustawy Sejmu Ustawodawczego tudzież rozporządzenia Rządu, ogłoszone w Dzienniku Praw Państwa Polskiego lub Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej przed dniem 1 lipca 1920 r., a ogłoszone w Tygodniku Urzędowym lub Dzienniku Urzędowym Ministerstwa b. Dzielnicy Pruskiej, obowiązują w tej dzielnicy, o ile termin wejścia w ich życie nie został na czas późniejszy oznaczony, z dniem ich ogłoszenia w Tygodniku Urzędowym lub Dzienniku Urzędowym Ministerstwa b. Dzielnicy Pruskiej.

Następujące ustawy, ogłoszone w Tygodniku Urzędowym, względnie Dzienniku Urzędowym Ministerstwa b. Dzielnicy Pruskiej, obowiązują w tej dzielnicy z chwilą wejścia ich w życie na mocy ogłoszenia w Dzienniku Praw Państwa Polskiego lub w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej:

a)
Ustawa z dnia 8 kwietnia 1919 r. o nietykalności członków Sejmu Ustawodawczego (Dz. Pr. № 31 poz. 253).

b) Ustawa z dnia 1 sierpnia 1919 r. o tymczasowej organizacji zarządu b. dzielnicy pruskiej (Dz. Pr. № 64 poz. 385).

c) Ustawa z dnia 18 grudnia 1919 r. o czasie pracy w przemyśle i rondlu (Dz. Ust. 1920 r. № 2 poz. 7).

d) Ustawa z dnia 20 stycznia 1920 r. o obywatelstwie Państwa Polskiego (Dz. Ust. № l poz. 44).

e) Ustawa z dnia 30 stycznia 1920 r. w przedmiocie uchylenia mocy obowiązującej ustawy z dnia 7 listopada 1919 r. o przymusowym wykupie monet złotych i srebrnych, oraz złota i srebra w stanie nieprzerobionym (Dz. Ust. № 10 poz. 56).

f) Ustawa z dnia 14 maja 1920 r. o udzieleniu amnestji w b. dzielnicy pruskiej (Dz. Ust. № 48 poz. 252).

Następujące dekrety, ustawy i rozporządzenia, nie ogłoszone ani w Tygodniku Urzędowym, ani w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa b. Dzielnicy Pruskiej, obowiązują na obszarze b. dzielnicy pruskiej z chwilą wejścia ich w życie na mocy ogłoszenia w Dzienniku Praw Państwa Polskiego, jednakże najwcześniej z dniem 8 stycznia 1919 r.

Dekret Rady Regencyjnej z dnia 30 października 1918 r. w sprawie wypuszczenia pożyczki państwowej (Dz. Pr. № 14 poz. 32).

Dekret z dnia 28 listopada 1918 r. o ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego (Dz. Pr. № 18 poz. 46).

Dekret z dnia 28 listopada 1918 r. o wyborach do Sejmu Ustawodawczego (Dz. Pr. № 18 poz. 47;.

Ustawa Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej z dnia 7 grudnia 1918 r. (Dz. Pr. № 19 poz. 56).

Dekret tymczasowy z dnia 13 grudnia 1918 r. o Urzędzie Patentowym (Dz. Pr. № 21 poz. 66).

Dekret z dnia 26 grudnia 1918 r. o zmianach w ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego (Dz. Pr. № 21 poz. 74).

Dekret z dnia 31 grudnia 1918 r. w przedmiocie upoważnienia dyrekcji Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej do przygotowania 500.000.000 marek polskich (Dz. Pr. 1919 r. № 4 poz. 89).

Dekret z 29 stycznia 1919 r. o skarbie narodowym, powstałym z ofiar prywatnych (Dz. Pr. № 11 poz. 129).

Dekret z dnia 31 stycznia 1919 r. o utworzeniu Głównego Urzędu Likwidacyjnego (Dz. Pr. № 12 poz. 132).

Dekret z dnia 4 lutego 1919 r. o patentach na wynalazki (Dz. Pr. № 13 poz. 137).

Dekret z dnia 4 lutego 1919 r. o ochronie wzorów rysunkowych i modeli (Dz. Pr. № 13 poz. 138).

Dekret z dnia 4 lutego 1919 r. o ochronie znaków towarowych (Dz. Pr. № 13 poz. 139).

Dekret z dnia 7 lutego 1919 r. w przedmiocie upoważnienia dyrekcji Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej do przygotowania 250.000.000 marek polskich (Dz. Pr. № 14 poz. 167).

Dekret z dnia 7 lutego 1919 r. w przedmiocie powołania do Sejmu Ustawodawczego Polaków, którzy w 1918 r. posiadali mandat poselski do parlamentu Rzeszy Niemieckiej (Dz. Pr. № 14 poz. 193).

Dekret z dnia 8 lutego 1919 r. w sprawie zmiany art. 9 dekretu o ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego (Dz. Pr. № 14 poz. 198).

Dekret z dnia 5 lutego 1919 r. o zwołaniu Sejmu Ustawodawczego (Dz. Pr. № 16 poz. 217).

Obwieszczenie Ministra Skarbu w sprawie wyjaśnienia dekretu z dnia 7 lutego 19 9 r., Dz. Pr. Ne 14 poz. 167 (Dz. Pr. № 19 poz. 228).

Ustawa z dnia b kwietnia 1919 r. w przedmiocie zmian niektórych przepisów ordynacji wyborczej, objętej dekretami L. 46 i 47 № 18 Dziennika Praw Państwa Polskiego z 6 grudnia 1918 r. celem przeprowadzenia wyborów posłów do Sejmu Ustawodawczego Rzeczypospolitej Polskiej z części ziem polskich b. zaboru pruskiego (Dz. Pr. № 30 poz. 233).

Rozporządzenie wykonawcze z dnia 18 kwietnia 1919 r. o wyborach poselskich do Sejmu Ustawodawczego z części ziem polskich b. zaboru pruskiego (Dz. Pr. № 33 poz. 270).

Ustawa z dnia 30 maja 1919 r. w przedmiocie dalszego kredytu dla Skarbu Państwa w wysokości pięciuset miljonów marek w Polskiej Krajowej Kasie Pożyczkowej (Dz. Pr. № 44 poz. 312).

Następujące dekrety, ustawy i uchwały sejmowe oraz rozporządzenia, nie ogłoszone w Tygodniku Urzędowym, ani też w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa b. Dzielnicy Pruskiej, obowiązują na obszarze b. dzielnicy pruskiej z dniem ich wejścia w życie, na mocy ogłoszenia w Dzienniku Praw Państwa Polskiego, względnie Dzienniku Ustaw Rzeczy pospolitej Polskiej, jednakże najwcześniej ż dniem 12 sierpnia 1919 r.

Dekret z dnia 5 lutego 1919 r. w przedmiocie statutu Polskiego Państwowego Banku Rolnego (Dz. Pr. № 12 poz. 134).

Uchwała Sejmu z dnia 20 lutego 1919 r. o powierzeniu Józefowi Piłsudskiemu dalszego sprawowania urzędu Naczelnika Państwa (Dz. Pr. № 19 poz. 226).

Rozporządzenie Rady Ministrów w przedmiocie udzielenia rolnikom., poszkodowanym przez działania wojenne, pożyczek bezprocentowych w postaci świadczeń w naturze lub gotówce (Dz. Pr. 1919 r. № 27 poz. 248).

Ustawa z dnia 9 maja 1919 r. w przedmiocie udzielenia kredytu gwarancyjnego do sumy 20 mijjonów angielskich funtów sterlingów dla przemysłowców włókienniczych przez Polską Krajową Kasę Pożyczkową (Dz. Pr.. № 41 poz. 297).

Ustawa z dnia 30 maja 1919 r. w przedmiocie przeznaczenia 75.000.000 marek na ulgowe pożyczki dla przemysłowców (Dz. Pr. № 44 poz. 313).

Ustawa z dnia 30 maja 1919 r. w przedmiocie udzielenia gwarancji Skarbu Państwa do sumy marek 50.000.000 na ulgowe pożyczki dla drobnych przemysłowców, rzemieślników oraz ich organizacji wytwórczych (Dz. Pr. № 44 poz. 314).

Ustawa z dnia 3 czerwca 1919 r. o Komisji Kodyfikacyjnej (Dz. Pr. № 44 poz. 315).

Ustawa z dnia 9 lipca 1919 r. o budowie kanałów żeglownych, tudzież regulacji rzek żeglownych i spławnych (Dz. Pr. № 59 poz. 356).

Ustawa z dnia 18 lipca 1919 r. o pomocy państwowej na odbudowę gospodarstw, zniszczonych lub uszkodzonych skutkiem wojny (Dz. Pr. № 62 poz. 368).

Ustawa z dnia 21 lipca 1919 r. o przymusowem nauczaniu w wojsku polskiem (Dz. Pr. № 63 poz. 373).

Ustawa z dnia 22 lipca 1919 r. w przedmiocie utworzenia Głównego-Urzędu Ziemskiego (Dz. Pr. № 63 poz. 376).

Ustawa z dnia 1 sierpnia 1919 r. o odpowiedzialności osób wojskowych za przestępstwa z chęci zysku (Dz. Pr. № 64 poz. 386).

Ustawa z dnia 29 lipca 1919 .r., o tymczasowem sądownictwie wojskowem (Dz. Pr. № 65 poz. 389).

Ustawa z dnia 1 sierpnia 1919 r. o uzupełniających wyborach do Sejmu Ustawodawczego z dalszych części b. zaboru pruskiego (Dz. P. № 65 poz. 393).

Ustawa z dnia 2 sierpnia 1919 r. o powołaniu pracowników kolei, poczty, żeglugi parowej, telegrafu i telefonu do służby w armji (Dz. Pr. № 65 poz. 396).

Ustawa z dnia 2 sierpnia 1919 o stałej pensji dla weteranów powstania 1831 i 1863 r. (Dz. Pr. № 65 poz. 397).

Ustawa z dnia 2 sierpnia 1919 r. o ustaleniu starszeństwa i nadaniu-stopni oficerskich w wojsku polskiem (Dz. Pr. № 65 poz. 399).

Na 75. Dziennik Ustaw. Poz. 511. 1367

Ustawa z dnia 1 sierpnia 1919 r. orderu wojskowego "Virtuti-Militari" (Dz. Ust. № 67 poz. 409).

Ustawa z dnia 2 sierpnia 1919 r. w przedmiocie zmian w dekrecie Naczelnika Państwa z dnia 13 grudnia 1919 r. (Dz. Pr. № 21 z r. 1918 poz. 66) o Urzędzie Patentowym (Dz. Ust. № 67 poz. 410).

Ustawa z dnia 1 sierpnia 1919 r. o godłach i barwach Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Ust. № 69 poz. 416).

Ustawa z dnia 1 sierpnia 1919 r. w przedmiocie utworzenia Państwowego Funduszu Mieszkaniowego (Dz. Ust. № 73 poz. 424).

Ustawa z dnia 30 października 1919 r. o ratyfikacji konwencji z Francją w przedmiocie emigracji i imigracji (Dz. Ust. № 88 poz. 481).

Ustawa z dnia 7 listopada 1919 r. o tymczasowej nadzwyczajnej Komisji rewizyjnej (Dz. Ust. № 89 poz. 484).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych i Ministra Skarbu w przedmiocie wykonania ustawy z dnia 2 sierpnia 1919 roku o stałej pensji dla weteranów powstania 1831 i 1863 r. (Dz. Ust. № 91 poz. 495).

Ustawa z dnia 27 listopada 1919 r. o spisie podoficerów (Dz. Ust. № 92 poz. 499).

Ustawa z dnia 27 listopada 1919 r. w przedmiocie zmiany punktu 2 art. 19 ustawy z dnia 1 sierpnia 1919 r. (Dz. Ust. № 67 z r. 1919 poz. 409) o orderze wojskowym "Virtuti Militari" (Dz. Ust. № 92 poz. 500).

Rozporządzenie Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 4 listopada 1919 r. o taryfie celnej (Dz. Ust. № 95 poz. 510).

Przepis wykonawczy do rozporządzenia o taryfie celnej z dnia 4 listopada 1919 r. (Dz. Ust. Ne 95 poz. 511).

Rozporządzenie Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 4 listopada 1919 r. w przedmiocie czasowego zawieszenia cła od niektórych towarów (Dz. Ust. № 95 poz. 512).

Ustawa z dnia 18 grudnia 1919 r. w przedmiocie rozszerzenia ustawy z dnia 2 sierpnia 1919 r. o stałej pensji dla weteranów z 1831 i 1863 r. także na weteranów z 1848 r. (Dz. Ust. 1920 r. № 2 poz. 4).

Ustawa z dnia 18 grudnia 1919 r. o przyznaniu stopni i praw oficerskich weteranom z roku 1831, 1848 i 1863 (Dz. Ust. 1920 r. № 2 poz. 5).

Ustawa z dnia 15 stycznia 1920 r. w przedmiocie ustanowienia marki polskiej prawnym środkiem płatniczym na całym obszarze Rrzeczypospolitej Polskiej (Dz. Ust. № 5 poz. 26).

Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 14 stycznia 1920 r. w przedmiocie dopłaty do ceł (agia) (Dz. Ust. № 5 poz. 35).

Ustawa z dnia 20 stycznia 1920 r. w przedmiocie zmiany art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 1919 r. o tymczasowem sądownictwie wojskowem (Dz. Ust. № 6 poz. 39).

Uchwała Sejmu z dnia 13 lutego 1920 r., uzupełniająca uchwałą Sejmu z dnia 20 lutego 1919 r. (Dz. Ust. № 17 poz. 84).

Ustawa z dnia 13 lutego 1920 r. w przedmiocie dalszej emisji biletów Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej (Dz. Ust. № 17 poz. 85).

Rozporządzenie Rady Ministrów w przedmiocie przejęcia administracji kolejnictwa na ziemiach b. dzielnicy pruskiej przez Ministerstwo Kolei Żelaznych (Dz. Ust. № 19 poz. 95).

Rozporządzenie Ministra Skarbu i Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 20 lutego 1920 r. w sprawie płacenia cła od niektórych towarów w złocie (Dz. Ust. № 19 poz. 98).

Ustawa z dnia 20 lutego 1920 r. w sprawie przyznania osobom wojskowym nadzwyczajnych dodatków drożyźnianych (Dz. Ust. № 20 poz. 105).

Rozporządzenie Rady Ministrów w przedmiocie podziału województwa Pomorskiego na okręgi wyborcze (Dz. Ust. rok 1920 № 20 poz. 111).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych o uzupełniających wyborach do Sejmu Ustawodawczego z dalszych części b. zaboru pruskiego (Dz. Ust. rok 1920 № 20 poz. 112).

Instrukcja do ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego z dnie 28 listopada 1918 r. (Dz. Pr. № 18 poz. 46) ze zmianami, wynikającemi z dekretów z dnia 19 i 26 grudnia 1918 r. (Dz. Pr. № 20 poz. 63 i № 21 poz. 74) oraz z ustawy z dnia 1 sierpnia 1919 r. o uzupełniających wyborach z dalszych części b. zaboru pruskiego (Dz. Pr. № 65 poz. 393) - (Dz. Ust. rok 1920 № 20 poz. 113).

Ustawa z dnia 27 lutego 1920 r. w przedmiocie wypuszczenia 5% krótkoterminowej wewnętrznej pożyczki państwowej z roku 1920 r. (Dz. Ust. № 21 poz. 115).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie sprostowania instrukcji do ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego z dnia 28 listopada 1918 r. (Dz. Pr. № 18 poz. 46) ze zmianami, wynikającemi z dekretów z dnia 19 i 26 grudnia 1918 r. (Dz. Pr. № 20 poz. 63 i № 21 poz. 74) oraz ustawy z dnia 1 sierpnia 1919 r. o uzupełniających wyborach z dalszych części b. zaboru pruskiego (Dz. Pr. № 65 poz. 393), umieszczonej w № 20 Dz. Ust. z dnia 4 marca 1920 r. poz. 113 (Dz. Ust. rok 1920 № 21 poz. 120).

Ustawa z dnia 2 marca 1920 r. o budowie linji kolejowej Sierpc - Brodnica (Dz. Ust. № 23 poz. 126).

Ustawa z dnia 27 lutego 1920 r. w przedmiocie wypuszczenia pięcioprocentowej długoterminowej wewnętrznej pożyczki państwowej z roku 1920 (Dz. Ust. № 25 poz. 152).

Ustawa z dnia 9 marca 1920 r. o przyznaniu kredytów na zaopatrzenie armji (Dz. Ust. № 25 poz. 154).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 marca 1920 r. w przedmiocie wprowadzenia polskich marek statystycznych (Dz. Ust. № 25 poz. 155)..

Ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o stemplowaniu i wymianie banknotów koronowych, emitowanych przez Bank Austrjacko-Węgierski (Dz. Ust. № 28 poz. 166).

Ustawa z dnia 24 marca 1920 r. w przedmiocie zamiany asygnat pożyczki państwowej z roku 1918, subskrybowanej w złocie po kursie nominalnym, na obligacje pożyczki z 1920 r. (Dz. Ust. № 28 poz. 167).

Ustawa z dnia 26 marca 1920 r. w przedmiocie uzupełnienia ustawy z dnia 13 lutego 1920 r. (Dz. Ust. № 17 poz. 85), dotyczącej dalszej emisji biletów Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej (Dz. Ust. № 31 poz. 179).

Ustawa z dnia 23 marca 1920 r. o "Komitecie Floty Narodowej" (Dz. Ust. № 32 poz. 187).

Ustawa z dnia 31 lipca 1919 r. o ratyfikacji traktatu pokoju między Mocarstwami Sprzymierzonemi i Skojarzonemi a Niemcami, podpisanego w Wersalu dnia 28 czerwca 1919 r., protokułu, podpisanego w Wersalu 28 czerwca 1919 r. i traktatu między Głównemi Mocarstwami Sprzymierzonemi i Skojarzonemi a Polską, podpisanego w Wersalu 28 czerwca 1919 r. (Dz. Ust. 1920 r. № 35 poz. 199).

Traktat pokoju między Mocarstwami Sprzymierzonemi i .Skojarzonemi a Niemcami, podpisany w Wersalu dnia 28 czerwca 1919 r. (Dz. Ust. z 1920 r. № 35 poz. 200).

Rozporządzenie Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 20 marca 1920 r. w przedmiocie czasowego zawieszenia cła od niektórych towarów (Dz. Ust. № 37 poz. 213).

Rozporządzenie Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu w przedmiocie terminu czasowego zawieszenia cła od niektórych towarów (Dz. Ust. rok 1920 № 37 poz. 214).

Ustawa z dnia 29 kwietnia 1920 r. o zakazie dokonywania wypłat w walucie rublowej rosyjskiej i przerachowania zobowiązań rublowych na marki polskie (Dz. Ust. № 38 poz. 216).

Ustawa z dnia 30 kwietnia 1920 r. w przedmiocie dalszej emisji biletów Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej (Dz. Ust. № 38 poz. 217).

Ustawa z dnia 30 kwietnia 1920 r. o biletach skarbowych (Dz. Ust. № 38 poz. 218).

Ustawa z dnia 30 kwietnia 1920 r. o wypuszczeniu serji i biletów skarbowych (Dz. Ust. № 38 poz. 219).

Ustawa z dnia 30 kwietnia 1920 r. w przedmiocie przyznania bonifikacji posiadaczom asygnat 5% wewnętrznej pożyczki państwowej z 1918 r. (Dz. Ust. № 38 poz. 221).

Ustawa z dnia 4 maja 1920 r. o przywróceniu praw, utraconych wskutek przestępstw politycznych i wojskowych (Dz. Ust. № 39 poz. 230) wraz ze sprostowaniem, zamieszczonem w Dz. Ust. № 42 na stronie 698.

Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 12 maja 1920 r. o rozciągnięciu Przepisów Przewozowych, obowiązujących na kolejach polskich, na koleje b. zaboru austrjackiego i pruskiego (Dz. Ust. № 40 poz. 245).

Konwencja w przedmiocie emigracji i imigracji, zawarta pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Rzecząpospolitą Francuską (Dz. Ust. rok 1920 № 41 poz. 246).

Oświadczenie rządowe o wymianie dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji polsko francuskiej w przedmiocie emigracji i imigracji (Dz. Ust. rok 1920 № 41, poz. 247).

Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 1 maja 1920 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 30 kwietnia 1920 r. w przedmiocie przyznania bonifikacji posiadaczom asygnat 5°/o wewnętrznej pożyczki państwowej z r. 1918, (Dz. Ust. № 42, poz. 254).

Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 7 marca 1920 r. w przedmiocie stosowania taryfy celnej do zagranicznych wód mineralnych naturalnych (Dz. Ust. № 43, poz. 259).

Ustawa z dnia 28 maja 1920 r. o polskich statkach handlowych morskich (Dz. Ust. № 47, poz. 285).

Ustawa z dnia 29 maja 1920 r. o tymczasowych emeryturach wojskowych (Dz. Ust. № 47, poz. 286).

Rozporządzenie Rady Ministrów, normujące użytkowanie funduszu osadniczego, przeznaczonego do dyspozycji Głównego Urzędu Ziemskiego na mocy uchwały sejmowej z dnia 19 grudnia 1919 r. (Dz. Ust. z 1920 r. № 47, poz. 290).

Ustawa z dnia 8 czerwca 1920 r., zmieniająca przepis art. 2 ustawy 2 dnia 18 grudnia 1919 r. w przedmiocie rozszerzenia ustawy z dnia 2 sierpnia 1919 r. o stałej pensji dla weteranów z roku 1831 i 1863 także na weteranów z 1848 r. (Dz. Ust. № 50, poz. 306).

Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych z dnia 8 czerwca 1920 r. o organizacji Zarządu rzek żeglownych (Dz. Ust. № 50, poz. 308).

Rozporządzenie Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 11 czerwca 1920 r. o taryfie celnej (Dz. Ust. № 51, poz. 314).

Na obszarach b. dzielnicy pruskiej, położonych poza b. linją demarkacyjną, które z dniem 10 stycznia 1920 r. weszły w skład Rzeczypospolitej Polskiej, wchodzą w życie dekrety, ustawy i uchwały sejmowe oraz rozporządzenia Rządu, określone w art. 1, oraz wymienione w art. 2, 3 i 4, z dniem 10 stycznia 1920 r., o ile według przepisów, zawartych w wymienionych artykułach, nie wchodzą w życie od czasu późniejszego.

O ile wskutek plebiscytu, odbytego na Warmji i Mazurach, lub wskutek ustalenia, względnie rektyfikacji granic zostały lub miałyby być wcielone do b. dzielnicy pruskiej dalsze obszary, natenczas wymienione w ustępie 1 dekrety, ustawy i uchwały sejmowe oraz rozporządzenia Rządu wchodzą w życie na tych obszarach z dniem ich przejęcia, o ile według przepisów, zawartych w art. 1-4, nie wchodzą w życie od czasu późniejszego.

Następujące dekrety, ustawy sejmowe i rozporządzenia Rządu obowiązują na całym obszarze b. dzielnicy pruskiej z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, o ile w niniejszym artykule nie jest przy poszczególnej pozycji podany inny termin wejścia w życie:

Dekret z dnia 7 lutego 1919 r. o tymczasowem przekazaniu Ministrowi Komunikacji prawa wydawania przepisów o przewozie pasażerów, bagażu i towarów oraz ustalania taryf przewozowych na kolejach polskich (Dz. Pr. № 14, poz. 152) - obowiązuje w b. dzielnicy pruskiej od dnia 1 kwietnia 1920 r.

Ustawa z dnia 2 maja 1919 r. o wyłącznem upoważnieniu Państwa do zakładania rurociągów, służących do prowadzenia gazów ziemnych, regulowania produkcji i zużytkowania ich (Dz. Pr. № 39, poz. 292).

Ustawa z dnia 27 maja 1919 r. o państwowej wyłączności poczty, telegrafu i telefonu (Dz. Pr. № 44, poz. 310)-obowiązuje w b. dzielnicy pruskiej od dnia 1 stycznia 1921 r.

Ustawa z dnia 21 lipca 1919 r. o odpowiedzialności dyscyplinarnej stałych nauczycieli publicznych szkół powszechnych i o postępowaniu dyscyplinarnem (Dz. Pr. № 63, poz. 374).

Ustawa z dnia 1 sierpnia 1919 r. w przedmiocie sekwestru zbiorników i cystern naftowych (Dz. Ust. № 68, poz. 414).

Ustawa z dnia 24 października 1919 r. w przedmiocie zmiany nazwisk (Dz. Ust. № 88, poz. 478).

Ustawa z dnia 19 maja 1920 r. o pocztowej Kasie Oszczędności' (Dz. Ust. № 48, poz. 297) - obowiązuje w b. dzielnicy pruskiej od dnia 1 lutego 1921 r.

Postanowienia art. 5 ustępu 2 stosuje się odpowiednio.

Jeżeli przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy w postępowaniu sądowem albo administracyjnem, prawomocnie ukończonem, zastosowano wbrew postanowieniom art. 2, 3, 4 i 5 dotychczasowe ustawodawstwo dzielnicowe zamiast wchodzącego w to miejsce ustawodawstwa Rzeczypospolitej Polskiej, lub wbrew postanowieniom art. 1 i 6 zastosowano wcześniej ustawodawstwo Rzeczypospolitej Polskiej, wstępujące na mocy niniejszej ustawy w miejsce dotyczącego ustawodawstwa dzielnicowego, nie stanowi to tytułu do podnoszenia roszczeń.

(uchylony).

Wykonanie dekretów, ustaw i uchwał sejmowych oraz rozporządzeń Rządu, obowiązujących na obszarze b. dzielnicy pruskiej, należy do tej władzy centralnej, która na tym obszarze sprawuje administrację w dotyczącym zakresie.

(uchylony).

O ile chodzi o rozporządzenia Rady Ministrów, oznaczy Rada Ministrów, o, ile zaś chodzi o rozporządzenia poszczególnych Ministrów, oznaczy właściwy Minister rozporządzeniem, które z rozporządzeń, nie wprowadzonych niniejszą ustawą, a wydanych na podstawie dekretów i ustaw, wymienionych, względnie określonych w art. 1, 2, 3, 4 i 6, obowiązują na obszarze b. dzielnicy pruskiej oraz od kiedy.

Do rozporządzeń oznaczyć się mających, w myśl ustępu 1, odnoszą się odpowiednio postanowienia art. 10.

Dekrety, ustawy i uchwały sejmowe oraz rozporządzenia Rządu, określone, względnie wymienione w art. 3, 4 i 6, uważa się z chwilą wejścia ich w życie na mocy postanowień niniejszej ustawy za prawnie ogłoszone w b. dzielnicy pruskiej.

Rozporządzenia, które zostaną w przyszłości na mocy art. 11 wprowadzone do b. dzielnicy pruskiej, uważane będą za prawnie ogłoszone w tej dzielnicy o ile razem z rozporządzeniem je wprowadzającem będzie ogłoszony tekst danego rozporządzenia z ewentualnemi zmianami.

(uchylony).

O ile w ustawach sejmowych, lub dotychczasowych rozporządzeniach Rządu, względnie poszczególnych Ministrów, nie postanowiono inaczej, kompetencje, przekazane w ustawodawstwie, obowiązującem w b. dzielnicy pruskiej, b. najwyższym czynnikom zwierzchnim lub centralnym władzom w ustroju Rzeczypospolitej Polskiej nieprzewidzianym, przysługują Radzie Ministrów, a o ile dotyczą prawa zatwierdzania wyborów, lub zatwierdzania mianowań właściwym ministrom.

Rozporządzenia Ministra b. Dzielnicy Pruskiej, ogłaszane do dnia 30 czerwca 1921 r.. w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa b. Dzielnicy Pruskiej, uważa się za prawnie ogłoszone, a tekst ich za autentyczny.

Ustawodawcze rozporządzenia Ministra b. Dzielnicy Pruskiej, ogłoszone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, uważa się za wydane, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 1 sierpnia 1919 roku o tymczasowej organizacji zarządu b. Dzielnicy Pruskiej (Dz. Pr. № 64 poz. 385).

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.

1 Art. 8 uchylony przez art. 3 ustawy z dnia 7 kwietnia 1922 r. w przedmiocie zniesienia Ministerstwa b. Dzielnicy Pruskiej (Dz.U.22.30.247) z dniem 28 kwietnia 1922 r.
2 Art. 10 uchylony przez art. 69 rozp. z mocą ustawy z dnia 22 marca 1928 r. o postępowaniu karno-administracyjnym (Dz.U.28.38.365) z dniem 29 maja 1928 r.
3 Art. 12 zmieniony przez art. 4 ustawy z dnia 7 kwietnia 1922 r. w przedmiocie zniesienia Ministerstwa b. Dzielnicy Pruskiej (Dz.U.22.30.247) z dniem 28 kwietnia 1922 r.
4 Art. 13 uchylony przez art. 3 ustawy z dnia 7 kwietnia 1922 r. w przedmiocie zniesienia Ministerstwa b. Dzielnicy Pruskiej (Dz.U.22.30.247) z dniem 28 kwietnia 1922 r.