Art. 12. - Zmiana ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.1936

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 grudnia 2015 r.
Art.  12.
1.
Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 23 ust. 2, art. 28 i art. 60 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 23 ust. 2, art. 28 i art. 60 ustawy zmienianej w art. 1.
2.
Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 129 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 129 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.