Czy jeżeli organ prowadzi postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej i wydaje postanowienie o odstąpieniu od wykonania raportu, czy umieszcza informacje w bazie?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Florkiewicz Ewa
Odpowiedzi udzielono: 25 stycznia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z art. 129 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko istnieje obowiązek wprowadzania i aktualizacji danych w bazie danych o ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. W ust. 1 art. 129 ustawodawca postanowił, że organy właściwe do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 oraz ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko są obowiązane do wprowadzania i aktualizacji informacji i danych do bazy danych, o której mowa w art. 128 ust. 1. Wprowadzenie informacji i innych danych następuje w terminie 30 dni od dnia ich wytworzenia lub wpływu do organu.

Czy zatem jeżeli organ prowadzi postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej i w ramach tego postępowania wydaje postanowienie o odstąpieniu od wykonania raportu tj. wydaje postanowienie o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (do wniosku wnioskodawca załączył kartę informacyjną), czy umieszcza informacje w w/w bazie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX