W jaki sposób należy aktualizować bazę danych o ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Florkiewicz Ewa
Odpowiedzi udzielono: 21 lutego 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W związku z wejściem w życie z dniem 1.01.2017 r. znowelizowanych przepisów ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - dalej u.o.o.ś. zmianie uległ sposób realizacji obowiązku ustawowego w zakresie przekazywania informacji na temat prowadzonych ocen oddziaływania na środowisko. Organy właściwe do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 oraz ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko są obowiązane do wprowadzania i aktualizacji informacji i danych do bazy danych, o której mowa w art. 128 ust. 1 u.o.o.ś. Wprowadzenie informacji i innych danych następuje w terminie 30 dni od dnia ich wytworzenia lub wpływu do organu.

Czy to oznacza, że w terminie 30 dni od dnia wpłynięcia wniosku o wydanie decyzji środowiskowej należy wprowadzić do bazy taki wniosek i kolejne dokumenty powstające w tej sprawie, np. postanowienie o odstąpieniu od sporządzenia raportu lub nakładające obowiązek jego sporządzenia?

Jak należy rozumieć termin "wytworzenie lub wpływ"?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX