Art. 60. - [Delegacja ustawowa - katalog przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko] - Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, udział społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oceny oddziaływania na środowisko.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1094 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 października 2023 r. do: 30 czerwca 2024 r.
Art.  60.  [Delegacja ustawowa - katalog przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko]

Rada Ministrów, uwzględniając możliwe oddziaływanie na środowisko przedsięwzięć oraz uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1, określi, w drodze rozporządzenia:

1)
rodzaje przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;
2)
rodzaje przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko;
3)
przypadki, gdy zmiany dokonywane w obiektach są kwalifikowane jako przedsięwzięcia, o których mowa w pkt 1 i 2.