Zmiana ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1873

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 października 2021 r.

USTAWA
z dnia 17 września 2021 r.
o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

W ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2021 r. poz. 610 i 1093) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 1 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) warunki i tryb wydawania certyfikatów instalatorom instalacji odnawialnego źródła energii oraz akredytowania organizatorów szkoleń;";

2)
w art. 2:
a)
pkt 18 otrzymuje brzmienie:

"18) mała instalacja - instalację odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 50 kW i nie większej niż 1 MW, przyłączoną do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV albo o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu większej niż 150 kW i mniejszej niż 3 MW, w której łączna moc zainstalowana elektryczna jest większa niż 50 kW i nie większa niż 1 MW;",

b)
po pkt 19a dodaje się pkt 19b w brzmieniu:

"19b) moc zainstalowana elektryczna instalacji odnawialnego źródła energii - łączną moc znamionową czynną:

a) zespołu urządzeń służących do wytwarzania energii elektrycznej - zespołu prądotwórczego, podaną przez producenta na tabliczce znamionowej, a w przypadku jej braku, moc znamionową czynną tego zespołu określoną przez jednostkę posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji - w przypadku instalacji odnawialnego źródła energii wykorzystującej do wytwarzania energii elektrycznej biogaz lub biogaz rolniczy,

b) generatora, modułu fotowoltaicznego lub ogniwa paliwowego podaną przez producenta na tabliczce znamionowej - w przypadku instalacji innej niż wskazana w lit. a;";

3)
w art. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) wyłącznie z biogazu rolniczego, w tym w kogeneracji w rozumieniu art. 3 pkt 33 ustawy - Prawo energetyczne;";

4)
w art. 4:
a)
w ust. 1 po wyrazach "wprowadzonej do sieci" dodaje się wyraz "dystrybucyjnej",
b)
ust. 2a i 3 otrzymują brzmienie:

"2a. Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego przekazuje sprzedawcy, o którym mowa w art. 40 ust. 1a, dane pomiarowe obejmujące godzinowe ilości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej i pobranej z tej sieci przez prosumenta energii odnawialnej przed sumarycznym bilansowaniem i po sumarycznym bilansowaniu ilości energii wprowadzonej do tej sieci i z niej pobranej z wszystkich faz.

3. Sprzedawca, o którym mowa w art. 40 ust. 1a, dokonuje rozliczenia ilości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej i pobranej z tej sieci przez prosumenta energii odnawialnej na podstawie danych pomiarowych po sumarycznym bilansowaniu, o których mowa w ust. 2a.",

c)
po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

"6a. Sprzedawca, o którym mowa w art. 40 ust. 1a, zapewnia funkcjonowanie systemu teleinformatycznego, za pomocą którego udostępnia prosumentowi energii odnawialnej dane pomiarowe, o których mowa w ust. 2a.",

d)
w ust. 14 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1) szczegółowy zakres oraz sposób dokonywania rejestracji danych pomiarowych oraz bilansowania ilości energii, o których mowa w ust. 2a,

2) szczegółowy sposób dokonywania rozliczenia, o którym mowa w ust. 3, z uwzględnieniem cen i stawek opłat w poszczególnych grupach taryfowych stosowanych wobec prosumenta energii odnawialnej, oraz podstawę wyliczenia opłat, o których mowa w ust. 4 pkt 2,";

5)
w art. 7 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Wpisu do rejestru wytwórców energii w małej instalacji nie wymaga prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego.";

6)
w art. 9 w ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) przekazywać Prezesowi URE sprawozdania półroczne zawierające informacje, o których mowa w pkt 5, w terminie do końca miesiąca następującego po upływie półrocza;";

7)
w art. 10 w ust. 1 uchyla się pkt 3;
8)
użyte w art. 10 w ust. 2 w pkt 2, w art. 26 w ust. 2 w pkt 2, w art. 45 w ust. 2 w pkt 7, w art. 49 w ust. 2 w pkt 8, w art. 70b w ust. 3 w pkt 6, w art. 71 w ust. 3, w art. 75 w ust. 4 w pkt 4, w art. 79 w ust. 3 w pkt 5, 5a i 9, w art. 83 w ust. 1 w pkt 4, w art. 138 w ust. 3, w art. 143 w ust. 2 w pkt 4, w art. 188 w ust. 14 w pkt 2 oraz w art. 188a w ust. 4 w pkt 2 wyrazy "klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań" zastępuje się wyrazami "klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń";
9)
w art. 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Do rejestru wytwórców energii w małej instalacji wpisuje się dane, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 5, oraz rodzaj małej instalacji i jej łączną moc zainstalowaną elektryczną lub moc osiągalną cieplną w skojarzeniu, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6.";

10)
w art. 11a ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Prezes URE jest obowiązany dokonać wpisu wytwórcy do rejestru wytwórców energii w małej instalacji w terminie 21 dni od dnia wpływu do niego wniosku o wpis wraz z oświadczeniami, o których mowa w art. 10 ust. 2.

2. Jeżeli Prezes URE nie dokona wpisu w terminie, o którym mowa w ust. 1, a od dnia wpływu do niego wniosku upłynęło 28 dni, wytwórca może rozpocząć działalność. Nie dotyczy to przypadku, gdy Prezes URE wezwał wytwórcę do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 21 dni od dnia otrzymania tego wniosku. W takiej sytuacji termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis.";

11)
po art. 19 dodaje się art. 19a w brzmieniu:

"Art. 19a. Wytwórca energii elektrycznej z biogazu rolniczego w mikroinstalacji, który uzyskał zaświadczenie, o którym mowa w art. 70b ust. 8, jest obowiązany spełnić warunki, o których mowa w art. 25 pkt 2, 3, pkt 4 lit. a-c i e oraz pkt 5. Przepisy art. 33 stosuje się odpowiednio.";

12)
uchyla się art. 21;
13)
w art. 22 w ust. 1:
a)
we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "Dyrektorowi Generalnemu KOWR" zastępuje się wyrazami "Dyrektorowi Generalnemu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, zwanemu dalej "Dyrektorem Generalnym KOWR",",
b)
w pkt 3 dodaje się przecinek i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4) lokalizacji i rodzaju mikroinstalacji i jej mocy zainstalowanej elektrycznej albo rocznej wydajności instalacji odnawialnego źródła energii, przyłączonych do jego sieci";

14)
w art. 25:
a)
pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) wykorzystywać do wytwarzania biogazu rolniczego wyłącznie substraty wymienione w art. 2 pkt 2;",

b)
w pkt 4 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) ilości oraz rodzaju wszystkich substratów wykorzystanych do wytworzenia biogazu rolniczego, z tym że w przypadku wykorzystywania odpadów pochodzących z zakładowych oczyszczalni ścieków z przetwórstwa rolno-spożywczego, w których prowadzony jest rozdział ścieków przemysłowych od pozostałych rodzajów osadów i ścieków, w dokumentacji tej wskazuje się kod odpadów wraz z dodatkowym oznaczeniem, które potwierdzają, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, że te odpady pochodzą wyłącznie z przetwarzania produktów pochodzących z rolnictwa, ogrodnictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa lub łowiectwa,";

15)
w art. 26 w ust. 1 uchyla się pkt 3;
16)
w art. 38c:
a)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o członku spółdzielni energetycznej, należy przez to rozumieć podmiot, którego instalacja jest przyłączona do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej.",

b)
ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego przekazuje sprzedawcy, o którym mowa w art. 40 ust. 1a, dane pomiarowe obejmujące godzinowe ilości energii elektrycznej wprowadzonej do jego sieci dystrybucyjnej i z tej sieci pobranej, przez wszystkich wytwórców i odbiorców energii elektrycznej spółdzielni energetycznej przed i po sumarycznym jej bilansowaniu z wszystkich faz.",

c)
po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

"5a. Na wniosek spółdzielni energetycznej zamierzającej wystąpić z wnioskiem o umieszczenie jej danych w wykazie, o którym mowa w art. 38f ust. 2, operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego udostępnia historyczne dobowo-godzinowe dane pomiarowe za okres ostatnich pełnych 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o udostępnienie tych danych w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie ust. 14, pod warunkiem że operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego posiada takie dane.",

d)
ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Sprzedawca, o którym mowa w art. 40 ust. 1a, dokonuje ze spółdzielnią energetyczną rozliczenia ilości energii elektrycznej wprowadzonej i pobranej z sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej przez wszystkich wytwórców i odbiorców energii elektrycznej spółdzielni energetycznej po sumarycznym jej bilansowaniu z wszystkich faz na podstawie danych pomiarowych, o których mowa w ust. 5.",

e)
ust. 9 otrzymuje brzmienie:

"9. Sprzedawca, o którym mowa w art. 40 ust. 1a:

1) informuje spółdzielnię energetyczną oraz jej członków o ilości rozliczonej energii, o której mowa w ust. 3, zgodnie z okresami rozliczeniowymi przyjętymi w umowie kompleksowej;

2) zapewnia funkcjonowanie systemu teleinformatycznego, za pomocą którego udostępnia:

a) spółdzielni energetycznej - dane pomiarowe, o których mowa w ust. 5, z podziałem na poszczególnych jej członków i szczegółowe informacje dotyczące rozliczenia, o którym mowa w ust. 6,

b) poszczególnym członkom spółdzielni energetycznej - dane pomiarowe, o których mowa w ust. 5, dotyczące tych członków.",

f)
w ust. 14:
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) szczegółowy sposób dokonywania rozliczenia, o którym mowa w ust. 6, oraz sposób wyliczenia opłat, o których mowa w ust. 7, z uwzględnieniem cen i stawek opłat w poszczególnych grupach taryfowych stosowanych wobec spółdzielni energetycznej i poszczególnych jej członków,",

pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) szczegółowy zakres danych pomiarowych, o których mowa w ust. 5:

a) przekazywanych między przedsiębiorstwami energetycznymi oraz sposób przekazywania tych danych,

b) udostępnianych przez sprzedawcę, o którym mowa w art. 40 ust. 1a, spółdzielni energetycznej i poszczególnym członkom tej spółdzielni oraz sposób udostępniania tych danych w systemie teleinformatycznym,",

po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

"3a) szczegółowy zakres informacji dotyczących rozliczenia, o którym mowa w ust. 6,";

17)
w art. 38g w ust. 3 w pkt 1 w treści oświadczenia w pkt 2 skreśla się wyrazy "(Dz. U. z 2021 r. poz. 610)";
18)
w art. 41 w ust. 4 wyrazy "31 grudnia 2035 r." zastępuje się wyrazami "30 czerwca 2047 r.";
19)
w art. 70a:
a)
w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Wytwórca energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, posiadającej wyodrębniony zespół urządzeń służących do wyprowadzania mocy wyłącznie z tej instalacji do sieci elektroenergetycznej dystrybucyjnej, będący przedsiębiorstwem energetycznym lub wytwórcą, o którym mowa w art. 19 ust. 1, wykorzystujący do wytworzenia energii elektrycznej wyłącznie:",

b)
w ust. 4 skreśla się wyrazy ", z wyłączeniem wytwórców w instalacjach, o których mowa w art. 70f ust. 2";
20)
w art. 70b:
a)
w ust. 3 w pkt 6 w treści oświadczenia w lit. b kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. c oraz d w brzmieniu:

"c) przedsiębiorstwo nie znajduje się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.),

d) na przedsiębiorstwie nie ciąży obowiązek zwrotu pomocy publicznej, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej taką pomoc za niezgodną z prawem oraz z rynkiem wewnętrznym.",

b)
w ust. 9 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) Dyrektorowi Generalnemu KOWR, w przypadku wytwórców, o których mowa w art. 19 ust. 1.",

c)
ust. 12a otrzymuje brzmienie:

"12a. W przypadku niewypełnienia przez wytwórcę zobowiązania, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. d lub pkt 2 lit. a, albo w przypadku niewypełnienia zobowiązania, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. d, z uwzględnieniem przedłużenia terminu, o którym mowa w art. 70ba ust. 1, zabezpieczenie ustanowione zgodnie z ust. 6, podlega przepadkowi na rzecz Prezesa URE, przy zachowaniu praw i obowiązków, o których mowa w art. 70f ust. 1.";

21)
w art. 70ba w ust. 2:
a)
w pkt 2 po wyrazach "art. 70b ust. 4 pkt 1 lit. d" dodaje się wyrazy ", oraz okresu, o którym mowa w art. 70b ust. 4 pkt 1 lit. c",
b)
w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

"7) zaktualizowane oświadczenie, o którym mowa w art. 70b ust. 4 pkt 1 lit. c.";

22)
w art. 70f:
a)
w ust. 1 wyrazy "30 czerwca 2039 r." zastępuje się wyrazami "30 czerwca 2047 r.",
b)
dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. W przypadku instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, wykorzystującej do wytwarzania energii elektrycznej wyłącznie:

1) biogaz rolniczy albo

2) biogaz pozyskany ze składowisk odpadów, albo

3) biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków, albo

4) biogaz inny niż określony w pkt 1-3, albo

5) hydroenergię

- dla której wydawano świadectwa pochodzenia przez minimum 5 lat, okres, o którym mowa w ust. 1, nie może przekroczyć kolejnych 17 lat, liczonych od pierwszego dnia wytworzenia energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, potwierdzonego wydanym świadectwem pochodzenia dla tej instalacji nie wcześniej jednak niż od dnia 1 października 2005 r.";

23)
w art. 72 uchyla się ust. 2-4;
24)
w art. 72a:
a)
w ust. 1 wyrazy "31 grudnia 2021 r." zastępuje się wyrazami "30 czerwca 2027 r.",
b)
w ust. 7 wyrazy "30 czerwca 2039 r." zastępuje się wyrazami "30 czerwca 2047 r.";
25)
w art. 73 w ust. 5 wyrazy "art. 72 ust. 2" zastępuje się wyrazami "art. 184h ust. 1";
26)
w art. 77 w ust. 5 w pkt 4a wyrazy "pkt 2a i 3a" zastępuje się wyrazami "pkt 1a, 2a i 3a";
27)
w art. 79 w ust. 3 w pkt 9 w treści oświadczenia w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 i 4 w brzmieniu:

"3) przedsiębiorstwo nie znajduje się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 lit. a-c lub e rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.);

4) na przedsiębiorstwie nie ciąży obowiązek zwrotu pomocy publicznej, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej taką pomoc za niezgodną z prawem oraz z rynkiem wewnętrznym.";

28)
w art. 79a w ust. 2 w pkt 2 po wyrazach "art. 79 ust. 3 pkt 8 lit. a" dodaje się wyrazy ", oraz okresu, o którym mowa w art. 74 ust. 1";
29)
w art. 80 w ust. 5 w pkt 2 wyrazy "na podstawie art. 72 ust. 2" zastępuje się wyrazami "na podstawie art. 184h ust. 1";
30)
w art. 81:
a)
po ust. 10 dodaje się ust. 10a w brzmieniu:

"10a. W przypadku gdy umowa o przyłączenie do sieci instalacji odnawialnego źródła energii wymaga dostosowania, o którym mowa w ust. 10, przedsiębiorstwo energetyczne na wniosek wytwórcy aktualizuje harmonogram przyłączenia, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne.",

b)
ust. 11 otrzymuje brzmienie:

"11. W przypadku odmowy przez przedsiębiorstwo energetyczne dostosowania umowy o przyłączenie do sieci instalacji odnawialnego źródła energii, o którym mowa w ust. 10, lub aktualizacji harmonogramu przyłączenia zgodnie z ust. 10a, stosuje się przepisy art. 8 ustawy - Prawo energetyczne, z zastrzeżeniem, że Prezes URE wydaje rozstrzygnięcie w terminie 30 dni, licząc od dnia wpływu wniosku o rozstrzygnięcie sporu.";

31)
w art. 83a ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, nabywca dołącza:

1) oświadczenie następującej treści: "Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny oświadczam, że w nabywanej instalacji będzie wytwarzana energia elektryczna z odnawialnych źródeł energii, oraz oświadczam, że z dniem jej nabycia przyjmuję prawa i obowiązki wytwórcy, o którym mowa w art. 83a ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii."; klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń;

2) zaktualizowaną gwarancję bankową, o której mowa w art. 78 ust. 3 i 4, o ile została ustanowiona dla danej instalacji.";

32)
w art. 92:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Sprzedawca zobowiązany dokonuje zakupu energii elektrycznej wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, wprowadzonej do sieci i sprzedanej, od wytwórcy tej energii, który:

1) wygrał aukcję rozstrzygniętą nie później niż w terminie do dnia 31 grudnia 2021 r., po cenie skorygowanej, o której mowa w art. 39 ust. 5 albo 7, oraz wyłącznie w ilości nie większej niż określona przez danego wytwórcę w złożonej przez niego ofercie, o której mowa w art. 79, dla okresów, o których mowa w art. 83 ust. 2, a po wydaniu pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności pomocy publicznej z rynkiem wewnętrznym - wygrał aukcję rozstrzygniętą nie później niż w terminie do dnia 31 grudnia 2027 r., albo

2) uzyskał zaświadczenie Prezesa URE o możliwości sprzedaży niewykorzystanej energii elektrycznej, o którym mowa w art. 70b ust. 8, po cenie skorygowanej, o której mowa w art. 39a ust. 5 albo 7, nie później niż w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r., a po wydaniu pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności pomocy publicznej z rynkiem wewnętrznym, nie później niż w terminie do dnia 31 grudnia 2027 r.",

b)
ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Wytwórcy energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii wytworzonej zgodnie z art. 73 ust. 2 w instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW, a także wytwórcy, o którym mowa w art. 70b ust. 9 pkt 2, który:

1) wygrał aukcję rozstrzygniętą nie później niż w terminie do dnia 31 grudnia 2021 r., a po wydaniu pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności pomocy publicznej z rynkiem wewnętrznym - wygrał aukcję rozstrzygniętą nie później niż w terminie do dnia 31 grudnia 2027 r., albo

2) uzyskał zaświadczenie Prezesa URE o możliwości sprzedaży niewykorzystanej energii elektrycznej, o którym mowa w art. 70b ust. 8, nie później niż w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r., a po wydaniu pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności pomocy publicznej z rynkiem wewnętrznym, nie później niż w terminie do dnia 31 grudnia 2027 r.

- przysługuje prawo do pokrycia ujemnego salda, o którym mowa w art. 93 ust. 2 pkt 3.",

c)
w ust. 6:
w pkt 1 wyrazy "30 czerwca 2039 r." zastępuje się wyrazami "30 czerwca 2047 r.",
w pkt 3 wyrazy "31 grudnia 2040 r." zastępuje się wyrazami "30 czerwca 2047 r.",
d)
ust. 6a otrzymuje brzmienie:

"6a. W przypadku niewypełnienia przez wytwórcę zobowiązania, o którym mowa w art. 79 ust. 3 pkt 8, albo w przypadku niewypełnienia tego zobowiązania z uwzględnieniem przedłużenia terminu, o którym mowa w art. 79a ust. 1, przepisów ust. 1-6 nie stosuje się.",

e)
w ust. 11a po wyrazie "przekazuje" dodaje się wyrazy "sprzedawcy zobowiązanemu oraz";
33)
w art. 93:
a)
w ust. 1 w pkt 4 wyrazy "w terminie 10 dni" zastępuje się wyrazami "w terminie 15 dni",
b)
w ust. 2 w pkt 3 wyrazy "w terminie 10 dni" zastępuje się wyrazami "w terminie 15 dni",
c)
ust. 12 otrzymuje brzmienie:

"12. Dodatnie saldo obliczone zgodnie z ust. 1 pkt 4 albo ust. 2 pkt 3, które z uwzględnieniem ust. 11 nie zostało całkowicie rozliczone do końca danego okresu każdych pełnych trzech lat kalendarzowych, o których mowa w art. 83 ust. 2, jest zwracane operatorowi rozliczeń energii odnawialnej, o którym mowa w art. 106, przez sprzedawcę zobowiązanego albo wytwórcę energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW albo wytwórcę energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła energii, o którym mowa w art. 70a ust. 2 lub art. 70b ust. 9 pkt 2, w terminie 6 miesięcy od zakończenia danego okresu.";

34)
w art. 93a w ust. 5 w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) złożenia zmiany deklaracji na podstawie art. 184b ust. 1 albo ust. 1a";

35)
w art. 94 w ust. 2 w pkt 2 wyrazy "art. 72 ust. 2" zastępuje się wyrazami "art. 184h ust. 1";
36)
tytuł rozdziału 7 otrzymuje brzmienie:

"Warunki i tryb wydawania certyfikatów instalatorom instalacji odnawialnego źródła energii oraz akredytowania organizatorów szkoleń";

37)
użyte w art. 136 w ust. 1 w pkt 2 i w ust. 3 w pkt 3, w art. 141 w ust. 1 w pkt 4, w art. 142 w pkt 3, w art. 143 w ust. 2 w pkt 3 we wprowadzeniu do wyliczenia i w lit. b, w art. 145 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia i w pkt 1 oraz w art. 152 w części wspólnej, w różnej liczbie i różnym przypadku, wyrazy "mała instalacja" zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i odpowiednim przypadku wyrazami "mała instalacja, której łączna moc zainstalowana elektryczna jest mniejsza niż 500 kW, albo o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 900 kW, w której łączna moc zainstalowana elektryczna jest mniejsza niż 500 kW";
38)
w art. 168:
a)
w pkt 15 po wyrazach "art. 79 ust. 3 pkt 8," dodaje się wyrazy "albo po wypełnieniu tego zobowiązania z uwzględnieniem przedłużenia terminu, o którym mowa w art. 79a ust. 1,",
b)
w pkt 23 skreśla się wyrazy "w art. 21 ust. 1 lub 2,";
39)
w art. 184b:
a)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Wytwórca, o którym mowa w art. 70a ust. 1 lub 2, który przed dniem 1 stycznia 2019 r. złożył deklarację, o której mowa w art. 70b ust. 1, i do dnia 1 lipca 2019 r. uzyskał zaświadczenie, o którym mowa w art. 70b ust. 8, może, w terminie do dnia 31 grudnia 2021 r. zmienić tę deklarację przez zmianę rodzaju instalacji, o której mowa w art. 77 ust. 5:

1) pkt 1, na instalację, o której mowa w art. 77 ust. 5 pkt 1a;

2) pkt 2, na instalację, o której mowa w art. 77 ust. 5 pkt 2a;

3) pkt 3, na instalację, o której mowa w art. 77 ust. 5 pkt 3a;

4) pkt 4, na instalację, o której mowa w art. 77 ust. 5 pkt 4a;

5) pkt 6, na instalację, o której mowa w art. 77 ust. 5 pkt 6a;

6) pkt 8, na instalację, o której mowa w art. 77 ust. 5 pkt 8a;

7) pkt 9, na instalację, o której mowa w art. 77 ust. 5 pkt 9a;

8) pkt 10, na instalację, o której mowa w art. 77 ust. 5 pkt 10a.",

b)
w ust. 2 po wyrazach "o którym mowa w ust. 1" dodaje się wyrazy "i 1a",
c)
w ust. 3 po wyrazach "o którym mowa w ust. 1" dodaje się wyrazy "i 1a",
d)
w ust. 4 po wyrazach "o którym mowa w ust. 1" dodaje się wyrazy "i 1a";
40)
po art. 184g dodaje się art. 184h i art. 184i w brzmieniu:

"Art. 184h. 1. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, maksymalne ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, które mogą zostać sprzedane w drodze aukcji w poszczególnych następujących po sobie latach kalendarzowych 2022-2027, przez wytwórców określonych w art. 72 ust. 1, przy czym ilość i wartość tej energii elektrycznej obejmuje ekwiwalentną ilość energii elektrycznej wynikającą z przeliczenia biogazu rolniczego, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 62.

2. Rada Ministrów, przy określeniu maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, o której mowa w ust. 1, bierze pod uwagę:

1) politykę energetyczną państwa oraz dotychczasowy udział energii i paliw wytworzonych w instalacjach odnawialnego źródła energii zużywanych w energetyce oraz w transporcie;

2) bezpieczeństwo funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, jak również zobowiązania wynikające z umów międzynarodowych;

3) potrzebę ochrony środowiska naturalnego, w tym zmniejszenia zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego, a także redukcji emisji zanieczyszczeń atmosferycznych, w szczególności metanu;

4) potrzebę zapewnienia zrównoważonego gospodarowania zasobami wodnymi;

5) cele gospodarcze i społeczne, w tym udział wykorzystywanych technologii do wytwarzania energii lub paliw z odnawialnych źródeł energii w tworzeniu nowych miejsc pracy;

6) potrzebę efektywnego wykorzystania energii pierwotnej uzyskanej w wyniku jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej, ciepła, chłodu lub paliw pochodzących ze źródeł odnawialnych.

3. Rada Ministrów może zmienić maksymalną:

1) ilość energii elektrycznej określoną na poszczególne lata kalendarzowe zgodnie z ust. 1 i 2 wyłącznie przez zwiększenie tej ilości;

2) wartość energii elektrycznej określoną na poszczególne lata kalendarzowe zgodnie z ust. 1 i 2 oraz biorąc pod uwagę wartość cen referencyjnych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 77 ust. 3, na dany rok, lub w związku ze zwiększeniem zgodnie z pkt 1 maksymalnych ilości energii elektrycznej określonych na poszczególne lata kalendarzowe.

4. Określona przez Radę Ministrów maksymalna wartość energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, o której mowa w ust. 1, nie uwzględnia zasady corocznej waloryzacji cen sprzedaży energii elektrycznej, o której mowa w art. 92 ust. 10, średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem z poprzedniego roku kalendarzowego.

Art. 184i. Dla energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii wytworzonej do dnia 31 grudnia 2025 r. w instalacji, o której mowa w art. 44 ust. 8, z wyłączeniem energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii wytworzonej w dedykowanej instalacji spalania wielopaliwowego, przysługuje świadectwo pochodzenia skorygowane współczynnikiem 0,5.";

41)
w art. 220:
a)
w ust. 1 w pkt 6 średnik zastępuje się kropką i uchyla się pkt 7-10,
b)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na wykonywanie zadań Prezesa URE, wynikających z niniejszej ustawy wynosi w:

1) 2021 r. - 4 833 324 zł;

2) 2022 r. - 4 833 324 zł;

3) 2023 r. - 4 833 324 zł;

4) 2024 r. - 4 833 324 zł;

5) 2025 r. - 4 833 324 zł;

6) 2026 r. - 4 833 324 zł;

7) 2027 r. - 4 833 324 zł;

8) 2028 r. - 4 833 324 zł;

9) 2029 r. - 4 833 324 zł;

10) 2030 r. - 4 833 324 zł.",

c)
w ust. 2 wyrazy "o którym mowa w ust. 1" zastępuje się wyrazami "o którym mowa w ust. 1 i 1a".

W ustawie z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 2243 oraz z 2021 r. poz. 1561) w art. 39 w ust. 2 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

"2a) nieruchomość jest wydzierżawiana spółkom kapitałowym, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 marca 2010 r. o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw aktywów państwowych oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2173), w celu budowy, modernizacji lub rozbudowy urządzeń lub instalacji związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej, zapewniających bezpieczeństwo i podtrzymujących funkcjonalność mienia ujawnionego w jednolitym wykazie obiektów, instalacji, urządzeń i usług wchodzących w skład infrastruktury krytycznej, o którym mowa w art. 5b ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1856 oraz z 2021 r. poz. 159);".

W ustawie z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 2021 r. poz. 491) w art. 7 po ust. 2 dodaje się ust. 21 w brzmieniu:

"21. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 2, nie ma zastosowania do świadczenia usług portowych dotyczących obsługi budowy i eksploatacji morskich farm wiatrowych, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 234, 784, 1093 i 1642).".

W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, 868, 1093, 1505 i 1642) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 10a dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

"6. Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, metody analizy ekonomicznej kosztów i korzyści oraz dane lub źródła danych do celów tej analizy, uwzględniając okres cyklu życia, o którym mowa w ust. 5, okres zwrotu nakładów, wymagane stopy zwrotu z inwestycji, przewidywane ceny paliw i energii elektrycznej, podatki i opłaty ponoszone przez przedsiębiorstwa energetyczne oraz innych przedsiębiorców, o których mowa w ust. 1, i poziomy wsparcia przedsięwzięć, o których mowa w ust. 1, ze środków publicznych, w celu zapewnienia porównywalności tych przedsięwzięć.";

2)
w art. 32 w ust. 1 w pkt 1 w lit. d:
a)
uchyla się tiret pierwsze,
b)
tiret drugie otrzymuje brzmienie:

"– wyłącznie z biogazu rolniczego, w tym w kogeneracji,".

W ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, 784 i 922) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 2 po pkt 20 dodaje się pkt 20a w brzmieniu:

"20a) "urządzeniach innych niż wolnostojące" - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne zamontowane na budynku;";

2)
w art. 10 ust. 2a otrzymuje brzmienie:

"2a. Jeżeli na obszarze gminy przewiduje się wyznaczenie obszarów, na których rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy zainstalowanej większej niż 500 kW, a także ich stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu, w studium ustala się ich rozmieszczenie, z wyłączeniem:

1) wolnostojących urządzeń fotowoltaicznych, o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1000 kW zlokalizowanych na gruntach rolnych stanowiących użytki rolne klas V, VI, VIz i nieużytki - w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 oraz z 2021 r. poz. 922 i 1641);

2) urządzeń innych niż wolnostojące.".

1. 
Wytwórców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w małej instalacji, którzy w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy posiadają ważne koncesje na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, wpisuje się z urzędu do rejestru wytwórców energii w małej instalacji, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, zgodnie z zakresem koncesji, w terminie nie dłuższym niż 90 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
2. 
Koncesje, o których mowa w ust. 1, wygasają z dniem dokonania wpisu do rejestru wytwórców energii w małej instalacji, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
3. 
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki może wezwać wytwórcę, o którym mowa w ust. 1, do uzupełnienia danych objętych zakresem wpisu, w terminie 60 dni od dnia otrzymania tego wezwania.
4. 
Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 3, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydaje decyzję o wykreśleniu wytwórcy, o którym mowa w ust. 1, z rejestru wytwórców energii w małej instalacji, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
5. 
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki potwierdza dokonanie wpisu do rejestru wytwórców energii w małej instalacji, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, przez wydanie zaświadczenia, nie później niż w terminie 90 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Postępowania o udzielenie, zmianę lub cofnięcie:

1)
promesy koncesji,
2)
koncesji

- na wytwarzanie energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii, która z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy staje się małą instalacją, o której mowa w art. 2 pkt 18 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, umarza się.

Przepis art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy zmienianej w art. 1 stosuje się po raz pierwszy do sprawozdań składanych za półrocze następujące po półroczu, w którym niniejsza ustawa weszła w życie.

Do końca kwartału następującego po kwartale, w którym niniejsza ustawa weszła w życie, wytwórca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie biogazu rolniczego w rozumieniu przepisów ustawy zmienianej w art. 1, może wykorzystywać odpady, które pochodzą wyłącznie z przetwarzania produktów pochodzących z rolnictwa, ogrodnictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa, jeżeli pochodzą z zakładowych oczyszczalni ścieków z przetwórstwa rolno-spożywczego, w których prowadzony jest rozdział ścieków przemysłowych od pozostałych rodzajów osadów i ścieków, mimo że w prowadzonej przez tego wytwórcę dokumentacji, o której mowa w art. 25 pkt 4 lit. a ustawy zmienianej w art. 1, nie jest wskazany kod odpadów wraz z dodatkowym oznaczeniem, które potwierdzają, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, 784 i 1648), że są to tego rodzaju odpady.

1. 
Przepisy art. 70a-70f ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się także do instalacji, dla których:
1)
zostały wydane świadectwa pochodzenia, a okres, o którym mowa w art. 44 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1, zakończył się przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy i dla których nie wydano zaświadczenia, o którym mowa w art. 70b ust. 8 ustawy zmienianej w art. 1;
2)
okres, o którym mowa w art. 77 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, zakończył się przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy i dla których nie wydano zaświadczenia, o którym mowa w art. 70b ust. 8 ustawy zmienianej w art. 1.
2. 
Wytwórca zamierzający sprzedawać niewykorzystaną energię elektryczną na zasadach określonych w art. 70a ust. 1 albo 2 ustawy zmienianej w art. 1, wytworzoną w instalacji, o której mowa w ust. 1, składa Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki, nie później niż w terminie 90 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy oraz na zasadach określonych w art. 70b ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, deklarację o zamiarze sprzedaży niewykorzystanej energii elektrycznej po stałej cenie zakupu ustalonej zgodnie z art. 70e ustawy zmienianej w art. 1.
3. 
W przypadku złożenia deklaracji po upływie terminu określonego w ust. 2, deklarację pozostawia się bez rozpoznania.
4. 
Okres sprzedaży niewykorzystanej energii elektrycznej wskazany w zaświadczeniu, o którym mowa w art. 70b ust. 8 ustawy zmienianej w art. 1, wydawanym wytwórcy, o którym mowa w ust. 2, wynosi 24 miesiące od dnia wydania tego zaświadczenia.
5. 
W przypadku określonym w ust. 1 pkt 1, przy ustalaniu okresu, o którym mowa w art. 70f ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1, nie uwzględnia się okresu od dnia upływu okresu, o którym mowa w art. 44 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1, do dnia wydania zaświadczenia, o którym mowa w art. 70b ust. 8 ustawy zmienianej w art. 1.
6. 
W przypadku określonym w ust. 1 pkt 2, przy ustalaniu okresu, o którym mowa w art. 70f ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1, dla instalacji, o których mowa w tym przepisie, nie uwzględnia się okresu od dnia upływu okresu, o którym mowa w art. 77 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, do dnia wydania zaświadczenia, o którym mowa w art. 70b ust. 8 ustawy zmienianej w art. 1.
7. 
Na potrzeby dokonania obliczenia ceny skorygowanej, o której mowa w art. 39a ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1, przez wytwórców, o których mowa w ust. 2, wartość "I" wynosi 0.
1. 
Okres wskazany w zaświadczeniu wydanym na podstawie art. 70b ust. 8 ustawy zmienianej w art. 1, przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, wytwórcy energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła energii, o której mowa w art. 70f ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1, o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, który nie upłynął przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, ulega przedłużeniu z mocy prawa o 24 miesiące względem daty końcowej wskazanej w tym zaświadczeniu.
2. 
Wytwórca energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła energii, o której mowa w art. 70f ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1, o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, który uzyskał zaświadczenie, o którym mowa w art. 70b ust. 8 ustawy zmienianej w art. 1, dla którego okres w nim wskazany upłynął przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, może sprzedawać niewykorzystaną energię elektryczną z obowiązkiem jej zakupu zgodnie z art. 70c ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1 lub prawem do pokrycia ujemnego salda, o którym mowa w art. 93 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 1, przez 24 miesiące względem daty końcowej wskazanej w tym zaświadczeniu.
3. 
Stała cena zakupu, o której mowa w art. 70e ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, obowiązująca na dzień złożenia deklaracji, o której mowa w art. 70b ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, obliczona zgodnie z art. 39a ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1, z uwzględnieniem art. 39a ust. 7 ustawy zmienianej w art. 1, nie ulega zmianie, z uwzględnieniem art. 70e ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1.
4. 
Z uwzględnieniem ust. 6, wytwórca, o którym mowa w ust. 2, który przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy sprzedawał na podstawie zaświadczenia, o którym mowa w art. 70b ust. 8 ustawy zmienianej w art. 1, niewykorzystaną energię elektryczną sprzedawcy zobowiązanemu w rozumieniu art. 40 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, zwanemu dalej "sprzedawcą zobowiązanym", zawiera z tym sprzedawcą umowę sprzedaży niewykorzystanej energii elektrycznej w terminie 1 miesiąca od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
5. 
Na podstawie umowy, o której mowa w ust. 4, sprzedawca zobowiązany dokonuje zakupu energii elektrycznej wytworzonej przez wytwórcę, o którym mowa w ust. 2, na zasadach określonych w art. 70a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, przez okres do dnia upływu terminu 24 miesięcy od daty końcowej wskazanej w zaświadczeniu, o którym mowa w art. 70b ust. 8 ustawy zmienianej w art. 1.
6. 
Przepisu ust. 5 nie stosuje się do energii elektrycznej niewykorzystanej przez wytwórcę, o którym mowa w ust. 2, którą ten wytwórca wytworzył, wprowadził do sieci i sprzedał w okresie po upływie daty wskazanej w zaświadczeniu, a przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, na rzecz wybranego podmiotu, o którym mowa w art. 70b ust. 3 pkt 7 ustawy zmienianej w art. 1. W takim przypadku wytwórca, o którym mowa w ust. 2, niezależnie od mocy zainstalowanej elektrycznej instalacji objętej deklaracją, o której mowa w art. 70b ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, jest uprawniony do złożenia wniosków o pokrycie ujemnego salda, o którym mowa w art. 93 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 1, dla energii elektrycznej wytworzonej i sprzedanej w okresie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
7. 
Wytwórca, o którym mowa w ust. 2, który przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy sprzedawał na podstawie zaświadczenia, o którym mowa w art. 70b ust. 8 ustawy zmienianej w art. 1, niewykorzystaną energię elektryczną sprzedawcy zobowiązanemu może w terminie 1 miesiąca od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy zmienić deklarację, o której mowa w art. 70b ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w zakresie sprzedawcy zobowiązanego lub wybranego podmiotu, o których mowa w art. 70b ust. 3 pkt 7 ustawy zmienianej w art. 1, ze skutkiem na dzień wejścia w życie niniejszej ustawy. Przepis art. 70b ust. 9 ustawy zmienianej w art. 1 stosuje się odpowiednio.

Wytwórca, o którym mowa w art. 10 ust. 2 i art. 11 ust. 1 lub 2, w odniesieniu do instalacji odnawialnego źródła energii, o której mowa w art. 70f ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1, o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, wchodzącej w skład jednostki rynku mocy, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1854), ma prawo do pokrycia ujemnego salda, o którym mowa w art. 93 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 1, lub sprzedaży niewykorzystanej energii elektrycznej po stałej cenie zakupu ustalonej zgodnie z art. 70e ustawy zmienianej w art. 1, na zasadach określonych w art. 11 ust. 1 lub 2, wyłącznie dla miesięcy, w których dostawcy mocy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy, nie przysługiwało uprawnienie do otrzymania wynagrodzenia, o którym mowa w art. 60 tej ustawy, za wykonywanie obowiązku mocowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 23 tej ustawy, w odniesieniu do jednostki rynku mocy, w skład której wchodzi ta instalacja odnawialnego źródła energii, potwierdzone informacją, o której mowa w art. 58 ust. 6 tej ustawy, a także poza miesiącami, za które dostawcy mocy przysługuje premia, o której mowa w art. 66 ust. 1 i 2 tej ustawy, w odniesieniu do jednostki rynku mocy, w skład której wchodzi ta instalacja odnawialnego źródła energii.

Przepis art. 73 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się po raz pierwszy do aukcji organizowanych po dniu 1 stycznia 2022 r.

1. 
Pomoc publiczna udzielana w 2021 r. w wyniku aukcji dla dedykowanych instalacji, o których mowa w art. 77 ust. 5 pkt 24 i 25 ustawy zmienianej w art. 1, jest udzielana zgodnie z art. 42 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.).
2. 
Pomoc, o której mowa w ust. 1, nie może zostać udzielona w przypadkach, o których w mowa w art. 1 ust. 2 lit. c i d oraz ust. 3 i 5 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.
3. 
Wartość pomocy publicznej, o której mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 150 mln euro.
4. 
Do wartości pomocy publicznej, o której mowa w ust. 3, wlicza się wartość pomocy publicznej udzielonej zgodnie z art. 42 i art. 43 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu w ramach systemów wsparcia, o których mowa w art. 70a ust. 1 i 2 ustawy zmienianej w art. 1.
1. 
Obowiązek rozliczenia dodatniego salda, o którym mowa w art. 93 ust. 12 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się do dodatniego salda pozostałego na koniec pierwszego okresu pełnych trzech lat kalendarzowych, o których mowa w art. 83 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, rozpoczętego po dniu wejścia w życie art. 93 ust. 12 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, będącego jednocześnie dla wytwórcy pierwszym lub kolejnym okresem rozliczenia obowiązku sprzedaży w ramach systemu aukcyjnego zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, z uwzględnieniem ust. 2 i 3.
2. 
Dodatnie saldo pozostałe na koniec okresu pełnych trzech lat kalendarzowych rozliczenia obowiązku sprzedaży zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, trwającego w dniu wejścia w życie art. 93 ust. 12 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jest zwracane nie później niż przed upływem 6 miesięcy od zakończenia okresu wsparcia, o którym mowa w art. 77 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1.
3. 
Wytwórca, którego oferta wygrała aukcję przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, który nie rozpoczął sprzedaży energii z odnawialnych źródeł energii przed dniem wejścia w życie art. 93 ust. 12 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, zwraca dodatnie saldo pozostałe na koniec pierwszego okresu pełnych trzech lat kalendarzowych rozliczenia obowiązku sprzedaży zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, nie później niż przed upływem 6 miesięcy od dnia zakończenia okresu wsparcia, o którym mowa w art. 77 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1.

Wnioski, o których mowa w art. 184c ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, do których dołączono opinię akredytowanej jednostki, o której mowa w art. 77 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Dz. U. z 2021 r. poz. 144 i 1093), sporządzoną na podstawie badania przeprowadzonego dla danej instalacji, stwierdzającą zasadność uznania tej instalacji, za instalację, o której mowa w art. 77 ust. 5 pkt 1a, 2a, 3a, 4a, 6a, 7a, 8a, 9a lub 10a ustawy zmienianej w art. 1, w tym datę pierwszego wytworzenia energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji, w przypadku wytwórcy, który wypełnił zobowiązanie, o którym mowa w art. 79 ust. 3 pkt 8 ustawy zmienianej w art. 1, albo wypełnił to zobowiązanie z uwzględnieniem przedłużenia terminu, o którym mowa w art. 79a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, uznaje się za ważnie złożone.

Przepisu art. 184h ustawy zmienianej w art. 1 nie stosuje się do dnia wydania pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności pomocy publicznej przewidzianej w tym przepisie z rynkiem wewnętrznym albo uznania przez Komisję Europejską, że przepisy te nie stanowią nowej pomocy publicznej.

Przepis art. 184i ustawy zmienianej w art. 1 stosuje się do energii elektrycznej, która została wytworzona z odnawialnych źródeł energii, począwszy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

1. 
Do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin sporządzonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy oraz projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin opracowanych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, zaopiniowanych pozytywnie przez komisję urbanistyczno-architektoniczną, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 5, w brzmieniu dotychczasowym.
2. 
Do zmiany studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin sporządzonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy oraz studiów przyjętych na postawie projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin opracowanych oraz zaopiniowanych pozytywnie przez komisję urbanistyczno-architektoniczną przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 5, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 72 ust. 2 i art. 77 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc i mogą być zmieniane na podstawie przepisów dotychczasowych.

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 152 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 152 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż 36 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1)
art. 1 pkt 4 lit. b-d i pkt 16 lit. b-f, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.;
2)
art. 1 pkt 6, który wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2022 r.;
3)
art. 1 pkt 33 lit. c i art. 15, które wchodzą w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia.