Art. 70b. - [Deklaracja o zamiarze sprzedaży niewykorzystanej energii elektrycznej; zaświadczenie o możliwości sprzedaży niewykorzystanej energii elektrycznej] - Odnawialne źródła energii.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1436 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 lipca 2024 r. do: 30 czerwca 2025 r.
Art.  70b.  [Deklaracja o zamiarze sprzedaży niewykorzystanej energii elektrycznej; zaświadczenie o możliwości sprzedaży niewykorzystanej energii elektrycznej]
1. 
W celu sprzedaży niewykorzystanej energii elektrycznej zgodnie z art. 70a ust. 1 albo 2 wytwórcy, o których mowa w tych przepisach, składają Prezesowi URE deklarację o zamiarze sprzedaży niewykorzystanej energii elektrycznej po stałej cenie zakupu ustalonej zgodnie z art. 70e.
2. 
Deklaracja, o której mowa w ust. 1, jest składana w postaci elektronicznej za pośrednictwem internetowej platformy aukcyjnej.
3. 
Deklaracja, o której mowa w ust. 1, zawiera:
1)
imię i nazwisko oraz adres zamieszkania albo nazwę i adres siedziby wytwórcy;
2)
łączną ilość niewykorzystanej energii elektrycznej określoną w MWh, jaką wytwórca planuje sprzedać w okresie wskazanym w deklaracji;
3)
okres sprzedaży niewykorzystanej ilości energii elektrycznej, obejmujący planowaną datę rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży niewykorzystanej energii elektrycznej;
4)
lokalizację i moc zainstalowaną elektryczną instalacji odnawialnego źródła energii oraz miejsce jej przyłączenia do sieci dystrybucyjnej lub sieci przesyłowej, określone w warunkach przyłączenia albo w umowie o przyłączenie;
5)
podpis wytwórcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub uwierzytelnionej kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do działania w imieniu wytwórcy;
6) 253
 oświadczenie wytwórcy o następującej treści:

"Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny oświadczam, że:

a)
do wytworzenia energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii nie będą wykorzystywane:
drewno inne niż drewno energetyczne oraz zboże pełnowartościowe w przypadku:
--
instalacji odnawialnego źródła energii innej niż mikroinstalacja i mała instalacja, wykorzystującej do wytwarzania energii elektrycznej biogaz inny niż biogaz rolniczy,
--
instalacji odnawialnego źródła energii innej niż mikroinstalacja i mała instalacja wykorzystującej do wytwarzania energii elektrycznej biomasę spalaną w dedykowanej instalacji spalania biomasy,
-- 254
 instalacji spalania wielopaliwowego, dedykowanej instalacji spalania wielopaliwowego oraz układu hybrydowego, wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej biomasę, biogaz, o którym mowa w art. 70a ust. 2, lub biogaz rolniczy,
paliwa kopalne lub paliwa powstałe z ich przetworzenia w przypadku instalacji odnawialnego źródła energii wykorzystującej do wytwarzania energii elektrycznej biomasę spalaną w dedykowanej instalacji spalania biomasy,
biomasa zanieczyszczona w celu zwiększenia jej wartości opałowej - w przypadku dedykowanej instalacji spalania biomasy, a także hybrydowej instalacji odnawialnego źródła energii, dedykowanej instalacji spalania wielopaliwowego oraz układu hybrydowego, wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej biomasę, biogaz lub biogaz rolniczy,
substraty inne niż wymienione w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii - w przypadku wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego,
b)
wartość pomocy inwestycyjnej, o której mowa w art. 39a ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, obliczona zgodnie z art. 39a ust. 3 i 4, wynosi ... złotych. Cena skorygowana obliczona zgodnie z art. 39a ust. 5 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii wynosi ... złotych za 1 MWh,

) przedsiębiorstwo nie znajduje się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.),

d) 255
 na przedsiębiorstwie nie ciąży obowiązek zwrotu pomocy publicznej, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej taką pomoc za niezgodną z prawem oraz z rynkiem wewnętrznym,
e) 256
 w okresie wsparcia, o którym mowa w art. 70f ust. 1, dla tej instalacji wytwórca nie będzie otrzymywać wynagrodzenia z tytułu uczestnictwa w rynku mocy, o którym mowa w ustawie z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy, lub korzystać ze wsparcia udzielanego na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, lub korzystać z rozliczeń, o których mowa w art. 4 ust. 1 lub art. 38c ust. 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii."; klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń;
7)
w przypadku wytwórcy, o którym mowa w art. 70a ust. 1 - informację, czy niewykorzystana energia elektryczna zostanie sprzedana sprzedawcy zobowiązanemu, albo wybranemu podmiotowi;
8)
wskazanie sprzedawcy zobowiązanego, na którego obszarze działania zlokalizowana jest lub będzie ta instalacja - w przypadku wytwórców, którzy zadeklarowali sprzedaż energii sprzedawcy zobowiązanemu.
4. 
Do deklaracji, o której mowa w ust. 1, wytwórca dołącza:
1) 257
 w przypadku instalacji planowanej do uruchomienia lub modernizacji:
a) 258
 oryginał lub poświadczoną kopię prawomocnego pozwolenia na budowę wydanego dla projektowanej lub planowanej do modernizacji instalacji odnawialnego źródła energii, jeżeli jest ono wymagane na podstawie przepisów prawa budowlanego,
b)
oryginał lub poświadczoną kopię warunków przyłączenia lub umowy o przyłączenie instalacji odnawialnego źródła energii do sieci przesyłowej lub sieci dystrybucyjnej,
c) 259
 oświadczenie, że urządzenia wchodzące w skład tej instalacji, służące do wytwarzania energii elektrycznej, o której mowa w art. 70a ust. 1 albo 2, zamontowane w czasie budowy lub modernizacji, zostały wyprodukowane w okresie 36 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w tej instalacji odnawialnego źródła energii po zakończeniu jej budowy lub modernizacji, z wyłączeniem instalacji wykorzystującej wyłącznie hydroenergię do wytwarzania energii elektrycznej, a same urządzenia nie były wcześniej amortyzowane w rozumieniu przepisów o rachunkowości przez jakikolwiek podmiot,
d) 260
 zobowiązanie do wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła energii po zakończeniu jej budowy lub modernizacji, w terminie 36 miesięcy od dnia wydania zaświadczenia, o którym mowa w ust. 8,
e)
harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji tej instalacji,
f)
oryginał lub poświadczoną kopię schematu instalacji odnawialnego źródła energii ze wskazaniem urządzeń służących do wytwarzania energii elektrycznej oraz urządzeń służących do wyprowadzenia mocy, wchodzących w skład tej instalacji, z oznaczeniem lokalizacji urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych oraz miejsca przyłączenia tej instalacji do sieci elektroenergetycznej, naniesionych na mapę poglądową uwzględniającą numery ewidencyjne działek i obrębów;
2)
w przypadku instalacji uruchomionej i wytwarzającej energię z odnawialnego źródła energii:
a)
oświadczenie o dniu wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, potwierdzonego wydanym świadectwem pochodzenia, ale nie wcześniej jednak niż od dnia 1 października 2005 r., albo oświadczenie o zrealizowaniu tej instalacji po dniu 1 lipca 2016 r. oraz zobowiązanie do rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej nie później niż pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 3 miesięcy od dnia wydania zaświadczenia, o którym mowa w ust. 8,
b)
oryginał lub poświadczoną kopię schematu instalacji odnawialnego źródła energii ze wskazaniem urządzeń służących do wytwarzania energii elektrycznej oraz urządzeń służących do wyprowadzenia mocy, wchodzących w skład tej instalacji, z oznaczeniem lokalizacji urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych oraz miejsca przyłączenia tej instalacji do sieci elektroenergetycznej, naniesionych na mapę poglądową uwzględniającą numery ewidencyjne działek i obrębów;
3) 261
 w przypadku instalacji planowanej do modernizacji - oświadczenie o udziale planowanych do poniesienia nakładów inwestycyjnych modernizacji w kosztach kwalifikowanych wybudowania nowej referencyjnej instalacji odnawialnego źródła energii, o którym mowa w art. 74 ust. 2d.
5. 
Okres ważności dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 1 lit. a oraz b, w dniu ich złożenia, nie może być krótszy niż 6 miesięcy.
6. 
Wytwórca, o którym mowa w art. 70a ust. 1 i 2, wraz ze złożeniem deklaracji, o której mowa w ust. 1, wnosi opłatę rezerwacyjną na odrębny rachunek bankowy wskazany przez Prezesa URE lub ustanawia gwarancję bankową. Wysokość opłaty rezerwacyjnej i gwarancji bankowej wynosi 30 złotych za 1 kW mocy zainstalowanej elektrycznej instalacji.
7. 
W przypadku wytwórców wytwarzających energię elektryczną w instalacji odnawialnego źródła energii, o których mowa w ust. 1 i 2, opłata rezerwacyjna, o której mowa w ust. 6, podlega zwrotowi w terminie:
1)
60 dni od dnia sprzedaży po raz pierwszy niewykorzystanej energii elektrycznej zgodnie z przepisami ust. 1 i 8, art. 70a oraz art. 70c-70f. albo
2)
30 dni od dnia wydania postanowienia, o którym mowa w ust. 13.
8. 
Prezes URE wydaje wytwórcy, o którym mowa w art. 70a ust. 1 i 2, zaświadczenie o możliwości sprzedaży niewykorzystanej energii elektrycznej zgodnie z przepisami ust. 1, art. 70a oraz art. 70c-70e oraz w okresie, o którym mowa w art. 70f, w terminie 45 dni od dnia złożenia kompletnej deklaracji, o której mowa w ust. 1.
9. 
Prezes URE przekazuje informacje zawierające dane o wytwórcy, o którym mowa w art. 70a ust. 1 lub 2, który uzyskał zaświadczenie, o którym mowa w ust. 8:
1)
właściwym sprzedawcom zobowiązanym oraz operatorowi rozliczeń energii odnawialnej, o którym mowa w art. 106, w przypadku wytwórców, którzy zadeklarowali sprzedaż niewykorzystanej energii elektrycznej sprzedawcy zobowiązanemu;
2)
operatorowi rozliczeń energii odnawialnej, o którym mowa w art. 106, w przypadku wytwórców, którzy zadeklarowali sprzedaż niewykorzystanej energii elektrycznej wybranemu podmiotowi;
3)
Dyrektorowi Generalnemu KOWR, w przypadku wytwórców, o których mowa w art. 19 ust. 1.
10. 
Wytwórca, który uzyskał zaświadczenie, o którym mowa w ust. 8, może zmienić deklarację, o której mowa w ust. 1, w zakresie:
1)
sprzedawcy zobowiązanego lub innego podmiotu, o których mowa w ust. 3 pkt 7, ze skutkiem na koniec kwartału następującego po kwartale, w którym złożono zmienioną deklarację;
2) 262
 mocy zainstalowanej instalacji odnawialnego źródła energii, o której mowa w ust. 3 pkt 4, oraz ilości energii elektrycznej, o której mowa w ust. 3 pkt 2; w takim przypadku do zmienionej deklaracji wytwórca załącza dokumenty i oświadczenia, o których mowa w ust. 4, o ile dane w nich zawarte uległy zmianie.
10a.  263
 Zmiana mocy zainstalowanej elektrycznej instalacji odnawialnego źródła energii, o której mowa w ust. 3 pkt 4, powodująca zmianę pierwotnej kwalifikacji określonej zgodnie z art. 77 ust. 5, właściwej dla tej instalacji w dniu złożenia deklaracji, o której mowa w ust. 1, skutkuje:
1)
utrzymaniem dotychczasowej stałej ceny zakupu - w przypadku zmniejszenia tej mocy;
2)
ustaleniem nowej stałej ceny zakupu stosowanej od miesiąca następującego po miesiącu zmiany wpisu tej instalacji w rejestrze wytwórców energii w małej instalacji albo w rejestrze wytwórców biogazu rolniczego - w przypadku zwiększenia tej mocy.
10b.  264
 W przypadku, o którym mowa w ust. 10a pkt 2, nową stałą cenę zakupu wylicza się jako różnicę:
1)
ceny skorygowanej obliczonej zgodnie z art. 39a ust. 5 i 7, z uwzględnieniem corocznej waloryzacji dokonywanej zgodnie z art. 70e ust. 3, przysługującej wytwórcy na dzień złożenia deklaracji, o której mowa w ust. 1, podlegającej zmianie, oraz
2)
kwoty stanowiącej różnicę między:
a)
ceną referencyjną przysługującą temu wytwórcy w dniu złożenia przez niego deklaracji, o której mowa w ust. 1, podlegającej zmianie, a
b)
ceną referencyjną, która przysługiwałaby mu w przypadku, gdyby moc zainstalowana elektryczna instalacji objętej deklaracją, o której mowa w ust. 1, podlegającą zmianie, w dniu jej złożenia odpowiadała mocy zainstalowanej elektrycznej, o której mowa w ust. 10a pkt 2.
10c.  265
 W przypadku otrzymania przez wytwórcę pomocy inwestycyjnej, o której mowa w art. 39a ust. 1, na zwiększoną moc zainstalowaną elektryczną, o której mowa w ust. 10a pkt 2, wartość tej pomocy oblicza się na dzień zmiany wpisu tej instalacji w rejestrze wytwórców energii w małej instalacji albo w rejestrze wytwórców biogazu rolniczego, przyjmując na potrzeby obliczenia ceny skorygowanej ilość energii elektrycznej, wyrażoną w MWh, o której mowa w ust. 10 pkt 2, pomniejszoną o ilość energii elektrycznej wytworzonej oraz wprowadzonej do sieci i sprzedanej zgodnie z ust. 1-10b, 10d, 11a-11c i 12a-18, art. 70a i art. 70ba-70f do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano zmiany wpisu tej instalacji w rejestrze wytwórców energii w małej instalacji albo w rejestrze wytwórców biogazu rolniczego. Przepisy art. 39a stosuje się odpowiednio.
10d.  266
 Wytwórca przekazuje Prezesowi URE oraz operatorowi rozliczeń energii odnawialnej, o którym mowa w art. 106, oświadczenie o nowej stałej cenie zakupu, o której mowa w ust. 10a pkt 2, najpóźniej do dnia złożenia pierwszego wniosku o pokrycie ujemnego salda dla energii elektrycznej wytworzonej i sprzedanej z instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej, o której mowa w ust. 10a pkt 2.
10e.  267
 W przypadku gdy w miejscu przyłączania instalacji odnawialnego źródła energii do sieci została przyłączona kolejna instalacja odnawialnego źródła energii zgodnie z art. 7 ust. 1f ustawy - Prawo energetyczne, wytwórca, który uzyskał zaświadczenie, o którym mowa w ust. 8, w terminie 14 dni od dnia przyłączenia tej instalacji odnawialnego źródła energii przekazuje Prezesowi URE oryginał albo poświadczoną kopię nowej umowy przyłączeniowej, oraz aktualny schemat wszystkich instalacji odnawialnego źródła energii przyłączonych w tym miejscu przyłączenia, ze wskazaniem urządzeń służących do wytwarzania energii elektrycznej oraz urządzeń służących do wyprowadzenia mocy wchodzących w skład tych instalacji przyłączonych w miejscu przyłączenia, z oznaczeniem lokalizacji urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych oraz miejsca przyłączenia tych instalacji do sieci elektroenergetycznej, naniesionych na mapę poglądową uwzględniającą numery ewidencyjne działek i obrębów. Przyłączenie kolejnej instalacji odnawialnego źródła energii zgodnie z art. 7 ust. 1f ustawy - Prawo energetyczne, jest możliwe po uprzednim przyłączeniu instalacji odnawialnego źródła energii do sieci, dla której wytwórca uzyskał zaświadczenie, o którym mowa w ust. 8.
11.  268
 (uchylony).
11a.  269
 Wytwórca energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, który uzyskał zaświadczenie, o którym mowa w ust. 8, przekazuje Prezesowi URE oraz operatorowi rozliczeń energii odnawialnej, o którym mowa w art. 106, informację o dniu wytworzenia oraz wprowadzenia energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii do sieci, potwierdzoną przez operatora sieci przesyłowej elektroenergetycznej lub operatora sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej, i o dniu jej sprzedaży, zgodnie z przepisami ust. 1, art. 70a oraz art. 70c-70f - w terminie 30 dni od dnia tej sprzedaży po raz pierwszy.
11b.  270
 Wytwórca energii elektrycznej wytworzonej w zmodernizowanej instalacji odnawialnego źródła energii, który uzyskał zaświadczenie, o którym mowa w ust. 8, przekazuje Prezesowi URE, operatorowi rozliczeń energii odnawialnej, o którym mowa w art. 106, oraz sprzedawcy zobowiązanemu w terminie 60 dni od zakończenia modernizacji:
1)
oświadczenie o zakończeniu modernizacji złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, o następującej treści:

"Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny oświadczam, że modernizacja instalacji odnawialnego źródła energii, w której będzie wytwarzana energia elektryczna z odnawialnych źródeł energii, została zakończona oraz że spełnia wymagania, o których mowa w art. 70b ust. 16 pkt 4 i 5 oraz art. 74 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii."; klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń;

2)
oświadczenie o upływie terminu do zgłoszenia przez organ nadzoru budowlanego sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu budowy albo zaświadczenie organu nadzoru budowlanego o braku podstaw do wniesienia takiego sprzeciwu, albo kopię pozwolenia na użytkowanie zmodernizowanej instalacji odnawialnego źródła energii, jeżeli jego uzyskanie jest wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, albo kopię decyzji zezwalającej na eksploatację urządzenia technicznego, jeżeli jej uzyskanie jest wymagane przepisami ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym, w zależności od tego, który z tych przypadków wyznaczył datę zakończenia modernizacji;
3)
opinię jednostki posiadającej akredytację Polskiego Centrum Akredytacji stwierdzającą udział poniesionych i udokumentowanych nakładów inwestycyjnych modernizacji w kosztach kwalifikowanych wybudowania nowej referencyjnej instalacji odnawialnego źródła energii, o którym mowa w art. 74 ust. 2d, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 4 pkt 3, zaktualizowanym w oparciu o tę opinię.
11c.  271
 W przypadku gdy z opinii, o której mowa w ust. 11b pkt 3, wynika, że udział poniesionych i udokumentowanych nakładów inwestycyjnych modernizacji w kosztach kwalifikowanych wybudowania nowej referencyjnej instalacji odnawialnego źródła energii, o którym mowa w art. 74 ust. 2d, jest inny niż wskazany w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 4 pkt 3, i jego uwzględnienie powodowałoby zmianę okresu wsparcia, o którym mowa w art. 70f ust. 4, prawo do pokrycia ujemnego salda, o którym mowa w art. 93 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 pkt 3, nie przysługuje.
12. 
(uchylony).
12a. 
W przypadku niewypełnienia przez wytwórcę zobowiązania, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. d lub pkt 2 lit. a, albo w przypadku niewypełnienia zobowiązania, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. d, z uwzględnieniem przedłużenia terminu, o którym mowa w art. 70ba ust. 1, zabezpieczenie ustanowione zgodnie z ust. 6, podlega przepadkowi na rzecz Prezesa URE, przy zachowaniu praw i obowiązków, o których mowa w art. 70f ust. 1.
13. 
Prezes URE, w drodze postanowienia, odmawia wydania zaświadczenia, o którym mowa w ust. 8, w przypadku:
1)
złożenia deklaracji, o której mowa w ust. 1, niespełniającej warunków, o których mowa w ust. 2-5 lub
2)
niewniesienia opłaty rezerwacyjnej, o której mowa w ust. 6, lub
3)
przekroczenia maksymalnej mocy zainstalowanej elektrycznej poszczególnych rodzajów instalacji odnawialnego źródła energii określonej na podstawie art. 70d.
14. 
Na postanowienie, o którym mowa w ust. 13, służy zażalenie. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu ochrony konkurencji i konsumentów, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. Postępowanie w sprawie zażalenia na postanowienie Prezesa URE toczy się według przepisów ustawy - Kodeks postępowania cywilnego o postępowaniu w sprawach z zakresu regulacji energetyki.
15. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 10, przepisy ust. 1-9 i 11-14 stosuje się odpowiednio.
16. 
Wytwórca zamierzający sprzedawać niewykorzystaną energię elektryczną na zasadach określonych w art. 70a ust. 1 i 2, wytworzoną w zmodernizowanej instalacji odnawialnego źródła energii, może złożyć Prezesowi URE deklarację zgodnie z ust. 1-8, pod warunkiem że:
1) 272
 (uchylony);
1a) 273
 na dzień składania deklaracji:
a)
instalacji nie przysługuje świadectwo pochodzenia albo nie przysługuje obowiązek zakupu energii, o którym mowa w art. 70c ust. 2 lub art. 92 ust. 1, albo nie przysługuje prawo do pokrycia ujemnego salda zgodnie z art. 70a ust. 3, art. 70c ust. 6, art. 70g ust. 2, art. 83e ust. 1 lub art. 92 ust. 5, albo
b)
do rozpoczęcia okresu, w którym instalacja spełniałaby warunek, o którym mowa w lit. a, pozostało mniej niż 24 miesiące;
2) 274
 zmodernizowana instalacja będzie spełniała warunki określone w art. 74 ust. 2 pkt 2 lit. a albo b;
3) 275
 (uchylony);
4) 276
 rozpoczęcie modernizacji instalacji nastąpi po otrzymaniu zaświadczenia, o którym mowa w ust. 8, dla zmodernizowanej instalacji;
5) 277
 wytwarzanie energii elektrycznej w zmodernizowanej instalacji rozpocznie się nie wcześniej niż w dniu, w którym instalacja spełniałaby warunek określony w pkt 1a lit. a.
17.  278
 W przypadku, o którym mowa w ust. 16, przepisy ust. 9, 11a, 12a-14 oraz art. 70c stosuje się odpowiednio.
18. 
W przypadku wytwórców, którzy otrzymali zaświadczenie zgodnie z ust. 8, przepis art. 81 ust. 9 stosuje się odpowiednio.
253 Art. 70b ust. 3 pkt 6 zmieniony przez art. 1 pkt 66 lit. a ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. (Dz.U.2023.1762) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 października 2023 r.
254 Art. 70b ust. 3 pkt 6 lit. a tiret pierwsze podwójne tiret trzecie zmienione przez art. 1 pkt 66 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. (Dz.U.2023.1762) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 października 2023 r.
255 Art. 70b ust. 3 pkt 6 lit. d zmieniona przez art. 1 pkt 66 lit. a tiret drugie ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. (Dz.U.2023.1762) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 października 2023 r.
256 Art. 70b ust. 3 pkt 6 lit. e dodana przez art. 1 pkt 66 lit. a tiret trzecie ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. (Dz.U.2023.1762) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 października 2023 r.
257 Art. 70b ust. 4 pkt 1 zdanie wstępne zmienione przez art. 1 pkt 66 lit. b tiret pierwsze ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. (Dz.U.2023.1762) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 października 2023 r.
258 Art. 70b ust. 4 pkt 1 lit. a zmieniona przez art. 1 pkt 66 lit. b tiret pierwsze ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. (Dz.U.2023.1762) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 października 2023 r.
259 Art. 70b ust. 4 pkt 1 lit. c zmieniona przez art. 1 pkt 66 lit. b tiret pierwsze ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. (Dz.U.2023.1762) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 października 2023 r.
260 Art. 70b ust. 4 pkt 1 lit. d zmieniona przez art. 1 pkt 66 lit. b tiret pierwsze ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. (Dz.U.2023.1762) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 października 2023 r.
261 Art. 70b ust. 4 pkt 3 dodany przez art. 1 pkt 66 lit. b tiret drugie ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. (Dz.U.2023.1762) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 października 2023 r.
262 Art. 70b ust. 10 pkt 2 zmieniony przez art. 1 pkt 66 lit. c ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. (Dz.U.2023.1762) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 października 2023 r.
263 Art. 70b ust. 10a dodany przez art. 1 pkt 66 lit. d ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. (Dz.U.2023.1762) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 października 2023 r.
264 Art. 70b ust. 10b dodany przez art. 1 pkt 66 lit. d ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. (Dz.U.2023.1762) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 października 2023 r.
265 Art. 70b ust. 10c dodany przez art. 1 pkt 66 lit. d ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. (Dz.U.2023.1762) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 października 2023 r.
266 Art. 70b ust. 10d dodany przez art. 1 pkt 66 lit. d ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. (Dz.U.2023.1762) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 października 2023 r.
267 Art. 70b ust. 10e dodany przez art. 1 pkt 66 lit. d ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. (Dz.U.2023.1762) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 października 2023 r.
268 Art. 70b ust. 11 uchylony przez art. 1 pkt 66 lit. e ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. (Dz.U.2023.1762) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 października 2023 r.
269 Art. 70b ust. 11a dodany przez art. 1 pkt 66 lit. f ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. (Dz.U.2023.1762) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 października 2023 r.
270 Art. 70b ust. 11b dodany przez art. 1 pkt 66 lit. f ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. (Dz.U.2023.1762) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 października 2023 r.
271 Art. 70b ust. 11c dodany przez art. 1 pkt 66 lit. f ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. (Dz.U.2023.1762) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 października 2023 r.
272 Art. 70b ust. 16 pkt 1 uchylony przez art. 1 pkt 66 lit. g tiret pierwsze ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. (Dz.U.2023.1762) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 października 2023 r.
273 Art. 70b ust. 16 pkt 1a dodany przez art. 1 pkt 66 lit. g tiret drugie ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. (Dz.U.2023.1762) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 października 2023 r.
274 Art. 70b ust. 16 pkt 2 zmieniony przez art. 1 pkt 66 lit. g tiret trzecie ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. (Dz.U.2023.1762) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 października 2023 r.
275 Art. 70b ust. 16 pkt 3 uchylony przez art. 1 pkt 66 lit. g tiret czwarte ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. (Dz.U.2023.1762) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 października 2023 r.
276 Art. 70b ust. 16 pkt 4 zmieniony przez art. 1 pkt 66 lit. g tiret piąte ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. (Dz.U.2023.1762) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 października 2023 r.
277 Art. 70b ust. 16 pkt 5 zmieniony przez art. 1 pkt 66 lit. g tiret szóste ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. (Dz.U.2023.1762) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 października 2023 r.
278 Art. 70b ust. 17 zmieniony przez art. 1 pkt 66 lit. h ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. (Dz.U.2023.1762) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 października 2023 r.