Art. 2. - [Definicje] - Odnawialne źródła energii.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1436 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 października 2023 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  2.  [Definicje]

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1)
biogaz - gaz uzyskany z biomasy, w szczególności z instalacji przeróbki odpadów zwierzęcych lub roślinnych, oczyszczalni ścieków oraz składowisk odpadów;
1a) 8
 agregator - agregatora w rozumieniu art. 3 pkt 6f ustawy - Prawo energetyczne;
2) 9
 biogaz rolniczy - gaz otrzymywany w procesie fermentacji metanowej:
a)
produktów rolnych oraz produktów ubocznych rolnictwa, w tym odchodów zwierzęcych,
b)
produktów z przetwórstwa produktów pochodzenia rolniczego i produktów ubocznych, odpadów lub pozostałości z tego przetwórstwa, w tym z przetwórstwa i produkcji żywności, pochodzących z zakładów przemysłowych, a także z zakładowych oczyszczalni ścieków z przetwórstwa rolno-spożywczego, w których jest prowadzony rozdział ścieków przemysłowych od pozostałych rodzajów osadów i ścieków,
c)
produktów spożywczych przeterminowanych lub nieprzydatnych do spożycia,
d)
tłuszczów i mieszanin olejów z separacji olej/woda zawierających wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze,
e)
biomasy roślinnej zebranej z terenów innych niż zaewidencjonowane jako rolne,
f)
odchodów zwierzęcych pozyskanych z działalności innej niż rolnicza

- z wyłączeniem biogazu pozyskanego z odpadów komunalnych, ze składowisk odpadów, a także z substratów pochodzących z oczyszczalni ścieków innych niż wymienione w lit. b;

3)
biomasa - ulegającą biodegradacji część produktów, odpadów lub pozostałości pochodzenia biologicznego z rolnictwa, w tym substancje roślinne i zwierzęce, leśnictwa i związanych działów przemysłu, w tym rybołówstwa i akwakultury, przetworzoną biomasę, w szczególności w postaci brykietu, peletu, toryfikatu i biowęgla, a także ulegającą biodegradacji część odpadów przemysłowych lub komunalnych pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, w tym odpadów z instalacji do przetwarzania odpadów oraz odpadów z uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, w szczególności osadów ściekowych, zgodnie z przepisami o odpadach w zakresie kwalifikowania części energii odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów;
3a)
(uchylony);
3b)
biomasa pochodzenia rolniczego - biomasę pochodzącą z upraw energetycznych, a także odpady lub pozostałości z produkcji rolnej oraz przemysłu przetwarzającego jej produkty;
3c) 10
 biometan - gaz uzyskany z biogazu, biogazu rolniczego lub wodoru odnawialnego, poddanych procesowi oczyszczenia, wprowadzany do sieci gazowej lub transportowany w postaci sprężonej albo skroplonej środkami transportu innymi niż sieci gazowe, lub wykorzystany do tankowania pojazdów silnikowych bez konieczności jego transportu;
4)
biopłyny - ciekłe paliwa dla celów energetycznych innych niż w transporcie, w tym do wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła, wytworzone z biomasy, wykorzystywane w instalacjach spełniających wymagania w zakresie standardów emisyjnych, o ile takie standardy zostały określone na podstawie przepisów o ochronie środowiska;
4a)
biowęgiel - wysokoenergetyczne paliwo stałe o wartości opałowej nie mniejszej niż 21 GJ/t wytworzone w procesie termicznego przetwarzania stałych substancji pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, ulegających biodegradacji i pochodzących z:
a)
produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej i leśnej oraz przemysłu przetwarzającego ich produkty,
b)
części odpadów innych niż wymienione w lit. a, które ulegają biodegradacji, z wyłączeniem odpadów z instalacji do przetwarzania odpadów oraz odpadów z uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w rozumieniu przepisów o odpadach

- przy czym proces ten przebiega w temperaturze 320-700°C w atmosferze beztlenowej lub przy znacznym niedoborze tlenu i przy ciśnieniu bliskim atmosferycznemu bez użycia katalizatorów oraz substancji obcych;

4b)
centralny system informacji rynku energii - centralny system informacji rynku energii w rozumieniu art. 3 pkt 69 ustawy - Prawo energetyczne;
4c) 11
 ciepło - ciepło w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy - Prawo energetyczne;
4d) 12
 chłód - energia cieplna zawarta w wodzie lodowej lub w innych jej nośnikach powodujących obniżanie temperatury danego obiektu;
5) 13
 dedykowana instalacja spalania biomasy - instalację odnawialnego źródła energii, w której spalana jest wyłącznie biomasa albo biomasa łącznie z biogazem, biogazem rolniczym, biometanem lub biopłynami, przy czym w instalacji tej może być stosowane paliwo pomocnicze;
6)
dedykowana instalacja spalania wielopaliwowego - instalację spalania wielopaliwowego, w której udział liczony według wartości energetycznej biomasy, biopłynów, biogazu lub biogazu rolniczego jest większy niż 15% w łącznej wartości energetycznej wszystkich spalonych paliw zużytych do wytworzenia energii elektrycznej lub ciepła w tej instalacji w okresie rozliczeniowym określonym we wniosku, o którym mowa w art. 45 ust. 1, albo w okresie rozliczeniowym, o którym mowa w art. 83 ust. 2, o ile instalacja ta:
a)
jest wyposażona w odrębne linie technologiczne służące do transportu do komory paleniskowej biomasy, biopłynu, biogazu lub biogazu rolniczego lub
b)
wykorzystuje technologię fluidalną przeznaczoną do spalania odpadów przemysłowych wspólnie z paliwami kopalnymi lub paliwami powstałymi z ich przetworzenia oraz z biomasą, biopłynem, biogazem lub z biogazem rolniczym;
7)
(uchylony);
7a)
drewno energetyczne - surowiec drzewny, który ze względu na cechy jakościowo-wymiarowe posiada obniżoną wartość techniczną i użytkową uniemożliwiającą jego przemysłowe wykorzystanie, a także surowiec drzewny stanowiący biomasę pochodzenia rolniczego;
8)
dystrybucja - dystrybucję w rozumieniu ustawy - Prawo energetyczne;
9)
energia aerotermalna - energię o charakterze nieantropogenicznym magazynowaną w postaci ciepła w powietrzu na danym terenie;
10)
energia geotermalna - energię o charakterze nieantropogenicznym skumulowaną w postaci ciepła pod powierzchnią ziemi;
11)
energia hydrotermalna - energię o charakterze nieantropogenicznym skumulowaną w postaci ciepła w wodach powierzchniowych;
111) 14
 energia otoczenia - naturalnie występująca energia termiczna i energia skumulowana w środowisku o określonych granicach, która może znajdować się w wodach powierzchniowych, w ściekach lub w powietrzu, z wyłączeniem powietrza wylotowego;
11a) 15
 hybrydowa instalacja odnawialnego źródła energii - wyodrębniony zespół urządzeń opisanych przez dane techniczne i handlowe, w którym stopień wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej w ciągu roku stanowi stosunek ilości MWh wytworzonej energii elektrycznej na każdy MW mocy przyłączeniowej, przyłączonych do sieci elektroenergetycznej w jednym miejscu przyłączenia, wytwarzający energię elektryczną w tych urządzeniach wyłącznie z odnawialnych źródeł energii różniących się rodzajem oraz charakterystyką dyspozycyjności wytwarzanej energii elektrycznej, oraz spełniający następujące warunki:
a)
żadne z urządzeń wytwórczych nie ma mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 80% łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej tego zespołu,
b)
wyprowadzenie mocy z urządzeń wchodzących w skład tego zespołu do sieci elektroenergetycznej następuje przez urządzenie łączące ten zespół z siecią elektroenergetyczną, służące do transformacji energii do warunków niezbędnych do jej wprowadzenia do tej sieci,
c)
zespół ten obejmuje magazyn energii służący do magazynowania energii elektrycznej pochodzącej z urządzeń wytwórczych wchodzących w skład tego zespołu, przy czym udział energii pochodzącej z tych urządzeń wprowadzonej do sieci elektroenergetycznej za pośrednictwem magazynu energii elektrycznej w łącznym wolumenie energii wprowadzonej do sieci elektroenergetycznej wynosi nie mniej niż 5% na rok, do czego nie wlicza się energii elektrycznej pobranej z sieci;
12)
hydroenergia - energię mechaniczną wód, z wyłączeniem energii uzyskiwanej z pracy pompowej w elektrowniach szczytowo-pompowych lub elektrowniach wodnych z członem pompowym;
13) 16
 instalacja odnawialnego źródła energii - instalację stanowiącą wyodrębniony zespół:
a)
urządzeń służących do wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła lub chłodu opisanych przez dane techniczne i handlowe, w których energia elektryczna lub ciepło lub chłód są wytwarzane z odnawialnych źródeł energii, lub
b)
obiektów budowlanych i urządzeń, stanowiących całość techniczno-użytkową służącą do wytwarzania biogazu, biogazu rolniczego, biometanu lub wodoru odnawialnego

- a także połączony z tym zespołem magazyn energii elektrycznej, magazyn biogazu lub instalacja magazynowa w rozumieniu art. 3 pkt 10a ustawy - Prawo energetyczne wykorzystywana do magazynowania biogazu rolniczego, biometanu lub wodoru odnawialnego;

14)
instalacja termicznego przekształcania odpadów - instalację odnawialnego źródła energii będącą spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699, z późn. zm.), w której część wytwarzanej energii elektrycznej i ciepła pochodzi z ulegającej biodegradacji części odpadów przemysłowych lub komunalnych, pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, w tym odpadów z instalacji do przetwarzania odpadów oraz odpadów z uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, w szczególności osadów ściekowych, zgodnie z przepisami o odpadach w zakresie kwalifikowania części energii odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów;
15)
instalacja spalania wielopaliwowego - instalację odnawialnego źródła energii, w której energia elektryczna lub ciepło są wytwarzane z biomasy, biopłynów, biogazu lub biogazu rolniczego spalanych wspólnie z innymi paliwami;
15a)
klaster energii - cywilnoprawne porozumienie, w skład którego mogą wchodzić osoby fizyczne, osoby prawne, podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742 i 1088), lub jednostki samorządu terytorialnego, dotyczące wytwarzania i równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią z odnawialnych źródeł energii lub z innych źródeł lub paliw, w ramach sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV, na obszarze działania tego klastra nieprzekraczającym granic jednego powiatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572) lub 5 gmin w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572); klaster energii reprezentuje koordynator, którym jest powołana w tym celu spółdzielnia, stowarzyszenie, fundacja lub wskazany w porozumieniu cywilnoprawnym dowolny członek klastra energii, zwany dalej "koordynatorem klastra energii";
16)
końcowe zużycie energii brutto - nośniki energii dostarczone do celów energetycznych przemysłowi, sektorowi transportowemu, gospodarstwom domowym, sektorowi usługowemu, w tym sektorowi świadczącemu usługi publiczne, rolnictwu, leśnictwu i rybołówstwu, łącznie ze:
a)
zużyciem energii elektrycznej i ciepła przez przemysł energetyczny na wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła,
b)
stratami energii elektrycznej i ciepła powstającymi podczas ich przesyłania i dystrybucji oraz magazynowania energii elektrycznej;
17)
magazyn energii elektrycznej - magazyn energii elektrycznej w rozumieniu art. 3 pkt 10k ustawy - Prawo energetyczne;
18)
mała instalacja - instalację odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 50 kW i nie większej niż 1 MW, przyłączoną do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV albo o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu większej niż 150 kW i mniejszej niż 3 MW, w której łączna moc zainstalowana elektryczna jest większa niż 50 kW i nie większa niż 1 MW;
19)
mikroinstalacja - instalację odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW, przyłączoną do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV albo o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 150 kW, w której łączna moc zainstalowana elektryczna jest nie większa niż 50 kW;
19a) 17
 modernizacja - proces inwestycyjny, którego celem jest:
a)
odtworzenie stanu pierwotnego lub zmiana parametrów użytkowych lub technicznych instalacji odnawialnego źródła energii albo
b)
przekształcenie instalacji odnawialnego źródła energii w inny rodzaj instalacji odnawialnego źródła energii, z wyłączeniem przekształcenia w instalację spalania wielopaliwowego, albo
c)
przekształcenie jednostki wytwórczej w rozumieniu art. 3 pkt 43 ustawy - Prawo energetyczne niestanowiącej instalacji odnawialnego źródła energii w instalację odnawialnego źródła energii, z wyłączeniem przekształcenia w instalację spalania wielopaliwowego;
19b)
moc zainstalowana elektryczna instalacji odnawialnego źródła energii - łączną moc znamionową czynną:
a)
zespołu urządzeń służących do wytwarzania energii elektrycznej - zespołu prądotwórczego, podaną przez producenta na tabliczce znamionowej, a w przypadku jej braku, moc znamionową czynną tego zespołu określoną przez jednostkę posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji - w przypadku instalacji odnawialnego źródła energii wykorzystującej do wytwarzania energii elektrycznej biogaz lub biogaz rolniczy,
b) 18
 generatora, modułu fotowoltaicznego, elektrolizera lub ogniwa paliwowego podaną przez producenta na tabliczce znamionowej - w przypadku instalacji innej niż wskazana w lit. a albo c,
c) 19
 urządzenia służącego do transformacji energii, o którym mowa w pkt 11a lit. b - w przypadku hybrydowej instalacji odnawialnego źródła energii;
19c) 20
 moc zainstalowana instalacji odnawialnego źródła energii służącej do wytwarzania biometanu - łączną maksymalną moc osiągalną instalacji odnawialnego źródła energii służącej do wytwarzania biometanu, składającej się z zespołu urządzeń służących do wytwarzania biometanu, podaną przez producenta na tabliczce znamionowej, wyrażoną w MW energii zawartej w biometanie, a w przypadku jej braku - maksymalną moc osiągalną tego zespołu urządzeń określoną przez jednostkę posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji;
20)
odbiorca - odbiorcę w rozumieniu ustawy - Prawo energetyczne;
21)
odbiorca końcowy - odbiorcę końcowego w rozumieniu ustawy - Prawo energetyczne;
22) 21
 odnawialne źródło energii - odnawialne, niekopalne źródła energii obejmujące energię wiatru, energię promieniowania słonecznego, energię aerotermalną, energię geotermalną, energię hydrotermalną, hydroenergię, energię fal, prądów i pływów morskich, energię otoczenia, energię otrzymywaną z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego, biometanu, biopłynów oraz z wodoru odnawialnego;
22a)
operator informacji rynku energii - operatora informacji rynku energii w rozumieniu art. 3 pkt 72 ustawy - Prawo energetyczne;
23)
operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego - operatora systemu dystrybucyjnego w rozumieniu ustawy - Prawo energetyczne;
24)
operator systemu dystrybucyjnego gazowego - operatora systemu dystrybucyjnego w rozumieniu ustawy - Prawo energetyczne;
25) 22
 operator systemu przesyłowego - operatora systemu przesyłowego w rozumieniu ustawy - Prawo energetyczne;
26)
paliwo gazowe - paliwo gazowe w rozumieniu ustawy - Prawo energetyczne;
27) 23
 paliwo pomocnicze - paliwo inne niż biomasa, biopłyny, biogaz, biogaz rolniczy lub biometan stosowane wyłącznie do uruchomienia instalacji odnawialnego źródła energii, w której zastosowane zabezpieczenia techniczne uniemożliwiają wytwarzanie z niego energii elektrycznej;
272) 24
 pojazd silnikowy - pojazd silnikowy w rozumieniu art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1047, z późn. zm.);
27a)
prosument energii odnawialnej - odbiorcę końcowego wytwarzającego energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w mikroinstalacji, pod warunkiem że w przypadku odbiorcy końcowego niebędącego odbiorcą energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, nie stanowi to przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej określonej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 773);
27b) 25
 prosument wirtualny energii odnawialnej - odbiorcę końcowego wytwarzającego energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w instalacji odnawialnego źródła energii przyłączonej do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej w innym miejscu niż miejsce dostarczania energii elektrycznej do tego odbiorcy, która jednocześnie nie jest przyłączona do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej za pośrednictwem wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku wielolokalowego, pod warunkiem że w przypadku odbiorcy końcowego niebędącego odbiorcą energii elektrycznej w gospodarstwie domowym wytwarzanie to nie stanowi przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej określonej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej;
27c)
prosument zbiorowy energii odnawialnej - odbiorcę końcowego wytwarzającego energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w mikroinstalacji lub małej instalacji przyłączonej do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej za pośrednictwem wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku wielolokalowego, w której znajduje się punkt poboru energii elektrycznej tego odbiorcy, pod warunkiem że w przypadku odbiorcy końcowego niebędącego odbiorcą energii elektrycznej w gospodarstwie domowym wytwarzanie to nie stanowi przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej określonej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej;
28)
przedsiębiorstwo energetyczne - przedsiębiorstwo energetyczne w rozumieniu ustawy - Prawo energetyczne;
29)
przesyłanie - przesyłanie w rozumieniu ustawy - Prawo energetyczne;
29a)
punkt poboru energii - punkt poboru energii w rozumieniu art. 3 pkt 67 ustawy - Prawo energetyczne;
29b) 26
 reprezentant prosumentów - osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, uprawnioną na podstawie umowy, o której mowa w art. 4a ust. 1, do reprezentacji prosumentów wirtualnych energii odnawialnej lub prosumentów zbiorowych energii odnawialnej, w szczególności w relacjach z operatorem systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, zarządcą budynku wielolokalowego lub organami administracji architektoniczno-budowlanej, a w przypadku prosumenta wirtualnego energii odnawialnej - także podmiotem odpowiedzialnym za bilansowanie handlowe;
30)
rozruch technologiczny - pracę instalacji odnawialnego źródła energii mającą na celu wyłącznie przeprowadzenie prób i testów umożliwiających końcowy odbiór tej instalacji;
31)
sieci - sieci w rozumieniu ustawy - Prawo energetyczne;
32)
sieć dystrybucyjna - sieć dystrybucyjną w rozumieniu ustawy - Prawo energetyczne;
33)
sieć przesyłowa - sieć przesyłową w rozumieniu ustawy - Prawo energetyczne;
33a) 27
 spółdzielnia energetyczna - spółdzielnię w rozumieniu art. 1 § 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2021 r. poz. 648 oraz z 2023 r. poz. 1450) albo spółdzielnię rolników w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o spółdzielniach rolników (Dz. U. poz. 2073 oraz z 2023 r. poz. 1681 i 1762), których przedmiotem działalności jest wytwarzanie energii elektrycznej lub biogazu, lub biogazu rolniczego, lub biometanu, lub ciepła w instalacjach odnawialnego źródła energii, obrót nimi lub ich magazynowanie, dokonywane w ramach działalności prowadzonej wyłącznie na rzecz tych spółdzielni oraz ich członków;
33b) 28
 stała cena zakupu - cenę energii elektrycznej, po jakiej od wytwórcy, o którym mowa w art. 70a ust. 1, zakupu dokonuje sprzedawca zobowiązany lub cenę stanowiącą podstawę do wyliczenia ujemnego salda dla wytwórcy, o którym mowa w art. 70a ust. 2 albo w art. 70b ust. 9 pkt 2, albo art. 70g ust. 1;
33ba) 29
 stała cena zakupu biometanu - cenę biometanu stanowiącą podstawę do wyliczenia ujemnego salda dla wytwórcy biometanu, o którym mowa w art. 83l ust. 1;
33c)
toryfikat - wysokoenergetyczne paliwo stałe o wartości opałowej nie mniejszej niż 21 GJ/t wytworzone w procesie termicznego przetwarzania stałych substancji pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, ulegających biodegradacji i pochodzących z:
a)
produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej i leśnej oraz przemysłu przetwarzającego ich produkty,
b)
części odpadów innych niż wymienione w lit. a, które ulegają biodegradacji, z wyłączeniem odpadów z instalacji do przetwarzania odpadów oraz odpadów z uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w rozumieniu przepisów o odpadach

- przy czym proces ten przebiega w temperaturze pomiędzy 200-320°C w atmosferze beztlenowej lub przy znacznym niedoborze tlenu i przy ciśnieniu bliskim atmosferycznemu bez użycia katalizatorów oraz substancji obcych;

34)
układ hybrydowy - instalację odnawialnego źródła energii, wytwarzającą energię elektryczną albo energię elektryczną i ciepło, w której w procesie wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła są wykorzystywane nośniki energii wytwarzane oddzielnie z odnawialnych źródeł energii, z możliwością wykorzystania paliwa pomocniczego, i ze źródeł energii innych niż odnawialne, pracujące na wspólny kolektor oraz zużywane wspólnie w tej jednostce wytwórczej do wytworzenia energii elektrycznej lub ciepła;
34a)
układ pomiarowo-rozliczeniowy - układ pomiarowo-rozliczeniowy w rozumieniu art. 3 pkt 63 ustawy - Prawo energetyczne;
35)
układ rozdzielony - układ urządzeń służący do wytwarzania energii elektrycznej albo ciepła w odrębnych procesach technologicznych;
35a)
umowa kompleksowa - umowę kompleksową w rozumieniu ustawy - Prawo energetyczne;
35b) 30
 użytkownik systemu - użytkownika systemu w rozumieniu art. 3 pkt 12b ustawy - Prawo energetyczne;
36)
wartość początkowa - wartość początkową w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 i 295);
36a) 31
 wodór odnawialny - wodór wytworzony z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła energii, przy czym przez wytwarzanie wodoru odnawialnego należy rozumieć również uzyskanie wodoru odnawialnego w procesie elektrolizy;
37)
wyłączna strefa ekonomiczna - obszar wyłącznej strefy ekonomicznej Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2023 r. poz. 960);
38)
wysokosprawna kogeneracja - wysokosprawną kogenerację w rozumieniu ustawy - Prawo energetyczne;
39) 32
 wytwórca - podmiot, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wytwarzający energię elektryczną lub ciepło z odnawialnych źródeł energii lub wytwarzający biogaz lub biogaz rolniczy, lub biometan, lub wodór odnawialny w instalacjach odnawialnego źródła energii znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w wyłącznej strefie ekonomicznej;
40)
zboża pełnowartościowe - ziarna zbóż spełniające wymagania jakościowe dla zbóż w zakupie interwencyjnym określone w art. 7 rozporządzenia wymienionego w pkt 3, które podlegają zakupowi interwencyjnemu.
8 Art. 2 pkt 1a dodany przez art. 8 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. (Dz.U.2023.1681) zmieniającej nin. ustawę z dniem 7 września 2023 r.
9 Art. 2 pkt 2 zmieniony przez art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 13 lipca 2023 r. (Dz.U.2023.1597) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 września 2023 r.
10 Art. 2 pkt 3c dodany przez art. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. (Dz.U.2023.1762) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 października 2023 r.
11 Art. 2 pkt 4c dodany przez art. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. (Dz.U.2023.1762) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 października 2023 r.
12 Art. 2 pkt 4d dodany przez art. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. (Dz.U.2023.1762) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 października 2023 r.
13 Art. 2 pkt 5 zmieniony przez art. 1 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. (Dz.U.2023.1762) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 października 2023 r.
14 Art. 2 pkt 111 dodany przez art. 1 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. (Dz.U.2023.1762) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 października 2023 r.
15 Art. 2 pkt 11a zmieniony przez art. 1 pkt 3 lit. e ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. (Dz.U.2023.1762) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 października 2023 r.
16 Art. 2 pkt 13 zmieniony przez art. 1 pkt 3 lit. f ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. (Dz.U.2023.1762) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 października 2023 r.
17 Art. 2 pkt 19a zmieniony przez art. 1 pkt 3 lit. h ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. (Dz.U.2023.1762) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 października 2023 r.
18 Art. 2 pkt 19b lit. b zmieniona przez art. 1 pkt 3 lit. i tiret pierwsze ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. (Dz.U.2023.1762) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 października 2023 r.
19 Art. 2 pkt 19b lit. c dodana przez art. 1 pkt 3 lit. i tiret drugie ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. (Dz.U.2023.1762) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 października 2023 r.
20 Art. 2 pkt 19c dodany przez art. 1 pkt 3 lit. j ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. (Dz.U.2023.1762) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 października 2023 r.
21 Art. 2 pkt 22 zmieniony przez art. 1 pkt 3 lit. k ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. (Dz.U.2023.1762) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 października 2023 r.
22 Art. 2 pkt 25 zmieniony przez art. 1 pkt 3 lit. l ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. (Dz.U.2023.1762) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 października 2023 r.
23 Art. 2 pkt 27 zmieniony przez art. 1 pkt 3 lit. m ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. (Dz.U.2023.1762) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 października 2023 r.
24 Art. 2 pkt 272 dodany przez art. 1 pkt 2 lit. n ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. (Dz.U.2023.1762) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 października 2023 r.
25 Art. 2 pkt 27b dodany przez art. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 29 października 2021 r. (Dz.U.2021.2376) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 kwietnia 2022 r. z tym że w zakresie, w jakim dotyczy prosumenta wirtualnego energii odnawialnej wejdzie w życie z dniem 2 lipca 2024 r.
26 Art. 2 pkt 29b dodany przez art. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 29 października 2021 r. (Dz.U.2021.2376) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 kwietnia 2022 r., z tym że w zakresie, w jakim dotyczy prosumenta wirtualnego energii odnawialnej w rozumieniu art. 2 pkt 27b nin. ustawy, wejdzie w życie z dniem 2 lipca 2024 r.
27 Art. 2 pkt 33a zmieniony przez art. 1 pkt 3 lit. o ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. (Dz.U.2023.1762) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 października 2023 r.
28 Art. 2 pkt 33b zmieniony przez art. 1 pkt 3 lit. p ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. (Dz.U.2023.1762) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 października 2023 r.
29 Art. 2 pkt 33ba dodany przez art. 1 pkt 3 lit. q ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. (Dz.U.2023.1762) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 października 2023 r.
30 Art. 2 pkt 35b dodany przez art. 1 pkt 3 lit. r ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. (Dz.U.2023.1762) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 października 2023 r.
31 Art. 2 pkt 36a dodany przez art. 1 pkt 3 lit. s ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. (Dz.U.2023.1762) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 października 2023 r.
32 Art. 2 pkt 39 zmieniony przez art. 1 pkt 3 lit. t ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. (Dz.U.2023.1762) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 października 2023 r.