[Data początkowa i czas trwania obowiązku zakupu niewykorzystanej energii elektrycznej] - Art. 70f. - Odnawialne źródła energii. - Dz.U.2022.1378 t.j. - OpenLEX

Art. 70f. - [Data początkowa i czas trwania obowiązku zakupu niewykorzystanej energii elektrycznej] - Odnawialne źródła energii.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1378 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 października 2022 r. do: 5 grudnia 2022 r.
Art.  70f.  [Data początkowa i czas trwania obowiązku zakupu niewykorzystanej energii elektrycznej]
1. 
Obowiązek zakupu niewykorzystanej energii elektrycznej zgodnie z art. 70c ust. 2 lub prawo do pokrycia ujemnego salda, o którym mowa w art. 93 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 pkt 3, powstaje od pierwszego dnia sprzedaży energii elektrycznej objętej systemem wsparcia, o którym mowa w ustawie, i trwa przez okres kolejnych 15 lat, nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2047 r.
2. 
W przypadku instalacji, dla których zostały wydane świadectwa pochodzenia, okres, o którym mowa w ust. 1, liczy się od pierwszego dnia wytworzenia energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, potwierdzonego wydanym świadectwem pochodzenia nie wcześniej jednak niż od dnia 1 października 2005 r.
3. 
W przypadku instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, wykorzystującej do wytwarzania energii elektrycznej wyłącznie:
1)
biogaz rolniczy albo
2)
biogaz pozyskany ze składowisk odpadów, albo
3)
biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków, albo
4)
biogaz inny niż określony w pkt 1-3, albo
5)
hydroenergię

- dla której wydawano świadectwa pochodzenia przez minimum 5 lat, okres, o którym mowa w ust. 1, nie może przekroczyć kolejnych 17 lat, liczonych od pierwszego dnia wytworzenia energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, potwierdzonego wydanym świadectwem pochodzenia dla tej instalacji nie wcześniej jednak niż od dnia 1 października 2005 r.