[Przedmiot działalności przedsiębiorstwa podmiotu zarządzającego portem lub przystanią morską] - Art. 7. - Porty i przystanie... - Dz.U.2022.1624 t.j. - OpenLEX

Art. 7. - [Przedmiot działalności przedsiębiorstwa podmiotu zarządzającego portem lub przystanią morską] - Porty i przystanie morskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1624 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 sierpnia 2022 r.
Art.  7.  [Przedmiot działalności przedsiębiorstwa podmiotu zarządzającego portem lub przystanią morską]
1. 
Przedmiot działalności przedsiębiorstwa podmiotu zarządzającego obejmuje, w szczególności:
1)
zarządzanie nieruchomościami i infrastrukturą portową;
2)
prognozowanie, programowanie i planowanie rozwoju portu;
3)
budowę, rozbudowę, utrzymywanie i modernizację infrastruktury portowej;
4)
pozyskiwanie nieruchomości na potrzeby rozwoju portu;
5)
świadczenie usług związanych z korzystaniem z infrastruktury portowej;
6)
zapewnienie dostępu do portowych urządzeń odbiorczych odpadów ze statków w celu przekazania ich do odzysku lub unieszkodliwiania;
7)
koordynację korzystania z infrastruktury portowej, z wyjątkiem kompetencji administracji morskiej;
8)
działania zmierzające do rozwoju działalności gospodarczej prowadzonej w porcie oraz promocję takiej działalności.
2. 
Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa podmiotu zarządzającego, a także spółek prawa handlowego, w których podmiot zarządzający posiada udziały lub akcje, nie może być świadczenie w granicach portu usług portowych, o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. b oraz lit. d rozporządzenia nr 2017/352, w tym magazynowania, rozformowywania, przepakowywania oraz innych usług przedstawiających wartość dodaną dotyczących ładunku.
21
Ograniczenie, o którym mowa w ust. 2, nie ma zastosowania do świadczenia usług portowych dotyczących obsługi budowy i eksploatacji morskich farm wiatrowych, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1050).
2a. 
W ramach działalności, o której mowa w ust. 1 pkt 2, podmiot zarządzający opracowuje w szczególności plan rozwoju portu publikowany na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej podmiotu zarządzającego.
2b. 
Plan, o którym mowa w ust. 2a, jest sporządzany na okres nie krótszy niż 5 lat i zawiera co najmniej:
1)
informację dotyczącą zakładanego rozwoju portu wraz ze wskazaniem planowanych inwestycji oraz źródeł ich finansowania;
2)
zakładane maksymalne parametry statków obsługiwanych przez port (zanurzenie, długość, szerokość), wielkości potencjału przeładunkowego wyrażone odpowiednio w tonach lub TEU, w tym wyładunku ryb, oraz wielkości potencjału w zakresie obsługi pasażerów wyrażonej w liczbie pasażerów.
3. 
W ramach działalności, o której mowa w ust. 1 pkt 5, podmiot zarządzający zapewnia w szczególności:
1)
ochronę przeciwpożarową od strony wody zarządzanych obiektów i terenów;
2)
ochronę przeciwpożarową od strony wody statków i innych obiektów pływających znajdujących się na wodach portu, redy lub kotwicowiska portu.
4. 
Koszt działań ratowniczo-gaśniczych prowadzonych przez siły ochrony przeciwpożarowej podmiotu zarządzającego z użyciem środków ochrony przeciwpożarowej tego podmiotu poza zarządzanym obszarem ponosi podmiot, na rzecz którego działania te były prowadzone.