Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.810

| Akt obowiązujący
Wersja od: 27 kwietnia 2018 r.

USTAWA
z dnia 22 marca 2018 r.
o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw 1 ,

Art.  1. 

W ustawie z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2134) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

"5) prowadzenia upraw roślin genetycznie zmodyfikowanych.";

2) w art. 3:
a) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) bezpieczeństwie środowiska - rozumie się przez to brak wpływu na obniżenie występowania ilościowego osobników gatunków pasożytniczych i drapieżnych mogących przyczynić się do regulacji występowania ilościowego organizmów szkodliwych dla produkcji roślinnej i zwierzęcej w warunkach naturalnych, w tym zwłaszcza gatunków określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 48 i art. 49 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142, 10 i 650);",

b) po pkt 16 dodaje się pkt 16a i 16b w brzmieniu:

"16a) roślinie GMO - rozumie się przez to GMO będące rośliną charakteryzującą się wyrównaną, powtarzalną i specyficzną cechą modyfikacji genetycznej;

16b) uprawie GMO - rozumie się przez to uprawę rośliny GMO o cyklu rozwojowym mieszczącym się w jednym cyklu produkcyjnym prowadzoną w sposób zamierzony, w siewie czystym lub w mieszaninie, powiązaną z produkcyjną funkcją gruntu, plonującą w wyniku zastosowania zabiegów agrotechnicznych;";

3) w art. 6b ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Minister właściwy do spraw środowiska udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej Rejestr Zakładów Inżynierii Genetycznej.";

4) w art. 10:
a) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1,
b) w ust. 1 po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

"5a) dokonywania wpisów upraw GMO do Rejestru Upraw GMO oraz wykonywania nadzoru nad uprawami GMO;",

c) dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Minister właściwy do spraw rolnictwa jest właściwy w sprawach kontroli upraw w zakresie GMO. Minister właściwy do spraw rolnictwa wykonuje zadania, o których mowa w zdaniu pierwszym, przy pomocy Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.";

5) w art. 11 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) podmioty określone w ustawie lub w odrębnych przepisach - na zasadach i w zakresie określonych w tych przepisach.";

6) w art. 12 w ust. 5d i w art. 13 w ust. 1 w pkt 1 wyrazy "art. 10 pkt 1 i 2" zastępuje się wyrazami "art. 10 ust. 1 pkt 1 i 2";
7) art. 14 otrzymuje brzmienie:

"Art. 14. Postępowania o wydanie zgody na zamknięte użycie GMM, zamknięte użycie GMO lub zamierzone uwolnienie GMO do środowiska oraz wydanie zezwolenia na prowadzenie zakładu inżynierii genetycznej, wprowadzenie do obrotu produktu GMO lub dokonania wpisu uprawy GMO do Rejestru Upraw GMO prowadzi się przy zapewnieniu udziału społeczeństwa w trybie i na zasadach określonych ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, 1566 i 1999 oraz z 2018 r. poz. 810).";

8) w art. 14a w ust. 2 w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

"9) o miejscu i rodzaju prowadzonej uprawy GMO, o których mowa w art. 49e ust. 4 pkt 2 i 4-6.";

9) w art. 15p ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Wojewoda właściwy ze względu na miejsce położenia zakładu inżynierii genetycznej, w którym ma być prowadzone zamknięte użycie GMM zaliczonych do III lub IV kategorii, w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu planu postępowania na wypadek awarii, udostępnia go do publicznego wglądu, podaje do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze województwa, udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej i informuje o możliwości składania uwag do tego projektu we wskazanym miejscu oraz w terminie nie krótszym niż 21 dni od dnia jego udostępnienia.";

10) w art. 15v ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Minister właściwy do spraw środowiska udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej Rejestr Zamkniętego Użycia Mikroorganizmów Genetycznie Zmodyfikowanych.";

11) w art. 34 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Minister właściwy do spraw środowiska udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej Rejestr Zamkniętego Użycia Organizmów Genetycznie Zmodyfikowanych.";

12) po art. 41 dodaje się art. 41a w brzmieniu:

"Art. 41a. Wprowadzenie do obrotu nie wymaga uzyskania zezwolenia, o którym mowa w art. 41, jeżeli produkt GMO został wprowadzony do obrotu na podstawie przepisów rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy albo na podstawie decyzji wydanej przez państwo członkowskie inne niż Rzeczpospolita Polska zgodnie z przepisami wdrażającymi część C dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/18/WE z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie i uchylającej dyrektywę Rady 90/220/EWG.";

13) po art. 49 dodaje się art. 49a-49m w brzmieniu:

"Art. 49a. 1. Rzeczpospolita Polska jest wolna od upraw GMO.

2. Przepis ust. 1 jest realizowany przez:

1) wniosek ministra właściwego do spraw środowiska składany w celu wykluczenia danego GMO z uprawy na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w art. 49b;

2) rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zakazu uprawy danego GMO na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w art. 49c;

3) wpis do Rejestru Upraw GMO, o którym mowa w art. 49e.

Art. 49b. 1. Minister właściwy do spraw środowiska, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw rolnictwa i Komisji, składa Komisji Europejskiej, zgodnie z art. 26b ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/18/WE z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie i uchylającej dyrektywę Rady 90/220/EWG, wniosek o dostosowanie zakresu geograficznego pisemnego zezwolenia na wprowadzenie do obrotu produktu GMO z przeznaczeniem do uprawy lub decyzji zezwalającej wydawanej na podstawie przepisów rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy, w celu wykluczenia danego GMO z uprawy na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązuje zakaz prowadzenia upraw danego GMO określonego w zezwoleniu lub decyzji, o których mowa w ust. 1, uwzględniających wniosek złożony na podstawie ust. 1.

3. Minister właściwy do spraw środowiska udostępnia niezwłocznie w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej informację o wydaniu zezwolenia lub decyzji, o których mowa w ust. 1.

Art. 49c. 1. W stosunku do produktów GMO, wprowadzonych do obrotu z przeznaczeniem do uprawy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami części C dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/18/WE z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie i uchylającej dyrektywę Rady 90/220/EWG lub zatwierdzonych zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy, Rada Ministrów wprowadza, w drodze rozporządzenia, zakaz uprawy tego GMO na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia proporcjonalności i niedyskryminującego charakteru tego zakazu, jeżeli jest on uzasadniony:

1) celami polityki ochrony środowiska;

2) planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym;

3) sposobem użytkowania gruntów;

4) skutkami społeczno-gospodarczymi;

5) koniecznością wykluczenia niezamierzonej obecności GMO w innych produktach;

6) celami polityki rolnej;

7) celami polityki publicznej.

2. Zakaz nie może zostać wprowadzony wyłącznie na podstawie przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 7, oraz nie może podważać oceny zagrożenia i naruszać zasad swobodnego obrotu produktami GMO.

3. Projekt rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1, wraz z uzasadnieniem Rada Ministrów przekazuje Komisji Europejskiej do zaopiniowania.

4. Rada Ministrów wydaje rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, w wersji przekazanej Komisji Europejskiej do zaopiniowania albo zmienionej zgodnie z opinią Komisji Europejskiej, nie wcześniej niż po upływie 75 dni od dnia przekazania projektu rozporządzenia do zaopiniowania.

Art. 49d. 1. Minister właściwy do spraw środowiska powiadamia niezwłocznie o wydaniu i uchyleniu rozporządzenia, o którym mowa w art. 49c ust. 1, oraz o przyczynach uzasadniających jego wydanie i uchylenie:

1) Komisję Europejską;

2) właściwe organy innych niż Rzeczpospolita Polska państw członkowskich;

3) posiadacza zezwolenia na wprowadzenie do obrotu danego GMO lub grup GMO rozumianych jako ten sam gatunek GMO posiadający różne modyfikacje.

2. Minister właściwy do spraw środowiska udostępnia niezwłocznie w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej informację o wydaniu i uchyleniu rozporządzenia, o którym mowa w art. 49c ust. 1, oraz o przyczynach uzasadniających jego wydanie i uchylenie.

Art. 49e. 1. Wpis uprawy GMO do Rejestru Upraw GMO może zostać dokonany wyłącznie dla uprawy GMO planowanej na gruntach rolnych, w odległości nie mniejszej niż 30 km od granicy obszaru, dla którego ustanowiono formę ochrony przyrody, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Uprawę GMO prowadzi się wyłącznie na podstawie wpisu do Rejestru Upraw GMO, zgodnie z określonymi w tym wpisie warunkami, sposobem i terminem.

2. Wpisu uprawy GMO do Rejestru Upraw GMO dokonuje minister właściwy do spraw środowiska, po zasięgnięciu opinii:

1) ministra właściwego do spraw rolnictwa w zakresie proponowanych warunków i sposobu prowadzenia uprawy GMO oraz

2) rady gminy, rady powiatu oraz sejmiku województwa w zakresie zgodności dokonania wpisu uprawy GMO do Rejestru Upraw GMO z polityką przestrzenną, strategią rozwoju i innymi dokumentami strategicznymi odpowiednio gminy, powiatu lub województwa oraz

3) właściwej terytorialnie izby rolniczej w zakresie proponowanych warunków i sposobu prowadzenia uprawy GMO.

3. Do Rejestru Upraw GMO może być wpisana wyłącznie uprawa rośliny GMO, która została wprowadzona do obrotu z przeznaczeniem do uprawy oraz wobec której nie obowiązują zakazy, o których mowa w art. 49b ust. 2 i art. 49c ust. 1.

4. Wniosek o dokonanie wpisu uprawy GMO do Rejestru Upraw GMO zawiera:

1) imię i nazwisko oraz adres i miejsce zamieszkania albo nazwę oraz adres i siedzibę podmiotu, który zamierza prowadzić uprawę GMO, z tym że w przypadku gdy podmiot ten jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, zamiast adresu i miejsca zamieszkania tej osoby - miejsce i adres wykonywania działalności, jeżeli są inne niż adres i miejsce zamieszkania;

2) nazwę rośliny GMO ze wskazaniem jej odmiany i modyfikacji genetycznej, w tym niepowtarzalny identyfikator, o którym mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 65/2004 z dnia 14 stycznia 2004 r. ustanawiającym system ustanawiania oraz przypisywania niepowtarzalnych identyfikatorów organizmom zmodyfikowanym genetycznie (Dz. Urz. UE L 10 z 16.01.2004, str. 5 - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 33, str. 11);

3) wskazanie celu i sposobu prowadzenia uprawy GMO;

4) nazwę miejscowości, w której ma być prowadzona uprawa GMO, wraz z kodem pocztowym, oraz nazwę gminy i województwa, na obszarze których ma być prowadzona uprawa GMO;

5) planowaną powierzchnię uprawy GMO, która ma być prowadzona, określoną w hektarach;

6) numer działki ewidencyjnej, o której mowa w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 oraz z 2018 r. poz. 650), zwanej dalej "działką ewidencyjną", na której ma być prowadzona uprawa GMO;

7) wskazanie proponowanego terminu, na jaki ma być dokonany wpis uprawy GMO do Rejestru Upraw GMO;

8) wskazanie tytułu prawnego do nieruchomości, na której ma być prowadzona uprawa GMO.

5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 4, dołącza się:

1) pisemne oświadczenia:

a) właścicieli albo użytkowników wieczystych nieruchomości położonych w odległości do 30 km od granicy gruntu rolnego, na którym ma być prowadzona uprawa GMO, a w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w rozumieniu art. 113 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, 50 i 650) posiadaczy tych nieruchomości, że nie wyrażają sprzeciwu w związku z zamiarem utworzenia miejsca uprawy GMO, oraz

b) pszczelarzy lub związków pszczelarzy, których pasieki znajdują się w odległości do 30 km od granicy gruntu rolnego, na którym jest planowana uprawa GMO, że nie wyrażają sprzeciwu w związku z zamiarem dokonania wpisu uprawy GMO do Rejestru Upraw GMO;

2) mapę lub szkic z oznaczeniem planowanej lokalizacji uprawy GMO na działce ewidencyjnej, ze wskazaniem współrzędnych geograficznych granic uprawy GMO, która ma być prowadzona, oraz określeniem przeznaczenia nieruchomości znajdujących się w odległości do 30 km od niej;

3) dokumentację potwierdzającą, że uprawa GMO, która ma być prowadzona, nie będzie mieć negatywnego wpływu na bezpieczeństwo środowiska;

4) dokumentację zawierającą informacje o celu uprawy GMO oraz o warunkach i sposobie prowadzenia danej uprawy GMO, w szczególności o:

a) planowanych zabiegach agrotechnicznych, w tym: środkach ochrony roślin, nawożeniu, planowanej metodzie zbioru,

b) planowanych roślinach następczych,

c) sposobie i miejscu przechowywania plonów,

d) planowanym postępowaniu z miejscem powstałym po zakończeniu prowadzenia uprawy GMO;

5) informację o rodzaju i charakterze upraw prowadzonych na nieruchomościach znajdujących się w odległości do 30 km od gruntu rolnego, na którym ma być prowadzona uprawa GMO, oraz o przewidywanym oddziaływaniu uprawy GMO na uprawy przyległe do tego gruntu.

6. W przypadku gdy grunty sąsiednie w stosunku do gruntu rolnego, na którym ma być prowadzona uprawa GMO, są we władaniu podmiotu zamierzającego prowadzić uprawę GMO, odległość 30 km, o której mowa w ust. 5 pkt 1, 2 i 5, liczy się również od zewnętrznej granicy tych gruntów sąsiednich.

7. Do wniosku o dokonanie wpisu uprawy GMO do Rejestru Upraw GMO złożonego w postaci elektronicznej wnioskodawca dołącza oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 5, w postaci elektronicznej albo ich elektroniczne kopie.

8. Jeżeli jest to uzasadnione okolicznościami sprawy, minister właściwy do spraw środowiska może zażądać od wnioskodawcy, który dołączył elektronicznie kopie dokumentów, o których mowa w ust. 7, przedłożenia oryginałów tych dokumentów.

9. Minister właściwy do spraw środowiska występuje do ministra właściwego do spraw rolnictwa oraz do rady gminy, rady powiatu oraz sejmiku województwa o wydanie opinii, o których mowa w ust. 2, w terminie 5 dni od dnia otrzymania wniosku o dokonanie wpisu uprawy GMO do Rejestru Upraw GMO, przekazując kopię wniosku, o którym mowa w ust. 4, oraz kopie dokumentów, o których mowa w ust. 5.

10. Minister właściwy do spraw rolnictwa w opinii, o której mowa w ust. 2 pkt 1, akceptuje albo odmawia akceptacji zaproponowanych warunków i sposobu prowadzenia danej uprawy GMO, kierując się w szczególności zapewnieniem sąsiadującym uprawom ochrony przed zanieczyszczeniem GMO oraz możliwością wykonania niezbędnych zabiegów agrotechnicznych na wskazanym gruncie rolnym.

11. Rada gminy, rada powiatu oraz sejmik województwa w opinii, o której mowa w ust. 2 pkt 2, akceptuje albo odmawia akceptacji dokonania wpisu uprawy GMO do Rejestru Upraw GMO, kierując się zgodnością dokonania wpisu uprawy GMO do Rejestru Upraw GMO z polityką przestrzenną, strategią rozwoju i innymi dokumentami strategicznymi gminy, oraz ogłasza informacje, o których mowa w ust. 4 pkt 2 i 4-6 oraz w ust. 5 pkt 2-4, w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości lub miejscowościach właściwych ze względu na przedmiot postępowania.

12. Minister właściwy do spraw rolnictwa oraz rada gminy, rada powiatu oraz sejmik województwa wydają opinie, o których mowa w ust. 2, w terminie 45 dni od dnia otrzymania kopii wniosku o dokonanie wpisu uprawy GMO do Rejestru Upraw GMO wraz z załączonymi do tego wniosku dokumentami. Do wydania opinii stosuje się przepisy art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 oraz z 2018 r. poz. 149 i 650).

13. Wpisu uprawy GMO do Rejestru Upraw GMO dokonuje się w terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku o dokonanie wpisu uprawy GMO do Rejestru Upraw GMO.

14. Informację o dokonaniu wpisu uprawy GMO do Rejestru Upraw GMO minister właściwy do spraw środowiska przekazuje ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa, Głównemu Inspektorowi Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony roślin i nasiennictwa właściwemu ze względu na miejsce, w którym ma być prowadzona uprawa GMO, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia dokonania tego wpisu.

15. Wpisu uprawy GMO do Rejestru Upraw GMO dokonuje się na czas określony, nie dłuższy niż 5 lat.

16. Wpis do Rejestru Upraw GMO zawiera informacje, o których mowa w ust. 4, termin, na jaki został dokonany, oraz określenie warunków i sposobu prowadzenia danej uprawy GMO, w tym:

1) planowane zabiegi agrotechniczne, a zwłaszcza: środki ochrony roślin, nawożenie, planowana metoda zbioru;

2) planowane rośliny następcze;

3) sposób i miejsce przechowywania plonów;

4) planowane postępowanie z miejscem powstałym po zakończeniu prowadzenia uprawy GMO.

17. Odmowa dokonania wpisu uprawy GMO do Rejestru Upraw GMO następuje w przypadku, gdy:

1) minister właściwy do spraw rolnictwa w opinii, o której mowa w ust. 2 pkt 1, odmówił akceptacji zaproponowanych warunków i sposobu prowadzenia uprawy GMO;

2) rada gminy, rada powiatu lub sejmik województwa w opinii, o której mowa w ust. 2 pkt 2, odmówiły akceptacji dokonania wpisu uprawy GMO do Rejestru Upraw GMO;

3) informacje zawarte w dokumentacji, o której mowa w ust. 5 pkt 3-5, nie dają gwarancji, że uprawa GMO, która ma być prowadzona, nie będzie mieć negatywnego wpływu na bezpieczeństwo środowiska lub na zdrowie ludzi.

18. Przy wydawaniu odmowy na podstawie przesłanki, o której mowa w ust. 17 pkt 3, minister właściwy do spraw środowiska bierze pod uwagę aktualną wiedzę naukową, lokalizację uprawy GMO, która ma być prowadzona, względem form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, a także proporcjonalność oraz niedyskryminujący charakter przyjętych rozstrzygnięć.

Art. 49f. Wniosek o dokonanie wpisu uprawy GMO do Rejestru Upraw GMO, który dotyczy:

1) rośliny GMO, która nie została wprowadzona do obrotu z przeznaczeniem do uprawy,

2) rośliny GMO wprowadzonej do obrotu z przeznaczeniem do uprawy, której uprawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest zakazana na podstawie art. 49b ust. 2 albo przepisów wydanych na podstawie art. 49c ust. 1, albo na podstawie przepisów odrębnych

- pozostawia się bez rozpoznania.

Art. 49g. Podmiot prowadzący uprawę GMO niezwłocznie informuje ministra właściwego do spraw środowiska i wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa właściwego ze względu na miejsce uprawy GMO o zmianie danych podanych we wniosku, o których mowa w art. 49e ust. 4 pkt 1, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tej zmiany.

Art. 49h. Minister właściwy do spraw środowiska wykreśla wpis uprawy GMO z Rejestru Upraw GMO, jeżeli:

1) uprawa dotyczy rośliny GMO wprowadzonej do obrotu z przeznaczeniem do uprawy, w przypadku gdy zezwolenie na wprowadzenie do obrotu z przeznaczeniem do uprawy zostało zawieszone albo cofnięte;

2) kontrola, o której mowa w art. 49j ust. 5 pkt 1, wykaże, że uprawa GMO jest prowadzona niezgodnie z warunkami i sposobem prowadzenia tej uprawy określonymi we wpisie uprawy GMO w Rejestrze Upraw GMO.

Art. 49i. 1. Dokonanie, odmowa dokonania, zmiana i wykreślenie wpisu uprawy GMO w Rejestrze Upraw GMO następuje w drodze decyzji administracyjnej.

2. Do zmiany wpisu uprawy GMO w Rejestrze Upraw GMO stosuje się przepisy o dokonaniu wpisu uprawy GMO do Rejestru Upraw GMO.

3. Decyzja o wykreśleniu uprawy GMO z Rejestru Upraw GMO podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Art. 49j. 1. Kontrola zgodności prowadzonych upraw z przepisami ustawy jest przeprowadzana przez wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa właściwego ze względu na miejsce prowadzenia danej uprawy:

1) z urzędu - na podstawie programu kontroli, o którym mowa w art. 49l, lub

2) na wniosek ministra właściwego do spraw środowiska.

2. Kontrola zgodności prowadzonych upraw z przepisami ustawy może być także przeprowadzona przez wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa właściwego ze względu na miejsce prowadzenia danej uprawy na wniosek osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, można złożyć w przypadku uzasadnionego podejrzenia prowadzenia uprawy GMO bez wpisu do Rejestru Upraw GMO albo prowadzenia uprawy GMO niezgodnie z warunkami lub sposobem prowadzenia danej uprawy GMO określonymi we wpisie do Rejestru Upraw GMO.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, minister właściwy do spraw środowiska składa w przypadku uzasadnionego podejrzenia prowadzenia uprawy GMO bez wpisu do Rejestru Upraw GMO albo prowadzenia uprawy GMO niezgodnie z warunkami lub sposobem prowadzenia danej uprawy GMO określonymi we wpisie do Rejestru Upraw GMO.

5. Kontrola zgodności prowadzonych upraw z przepisami ustawy obejmuje:

1) kontrolę zgodności prowadzenia uprawy GMO z warunkami, sposobem i terminem prowadzenia danej uprawy GMO określonymi we wpisie do Rejestru Upraw GMO;

2) kontrolę pochodzących z uprawy roślin lub produktów roślinnych w celu wykrywania modyfikacji genetycznych.

6. Wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa, przeprowadzając kontrolę:

1) o której mowa w ust. 5 pkt 2, pobiera próbki roślin lub produktów roślinnych do badań laboratoryjnych,

2) o której mowa w ust. 5 pkt 1, może pobrać próbki roślin lub produktów roślinnych do badań laboratoryjnych, jeżeli wystąpią zastrzeżenia do kontrolowanej dokumentacji

- w celu zidentyfikowania modyfikacji genetycznej.

7. Badania laboratoryjne są wykonywane przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

8. W przypadku gdy w wyniku kontroli, o której mowa w ust. 5 pkt 1, zostanie stwierdzone, że uprawa GMO jest prowadzona niezgodnie z warunkami lub sposobem prowadzenia danej uprawy GMO określonymi we wpisie do Rejestru Upraw GMO, wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa właściwy ze względu na miejsce prowadzenia danej uprawy przekazuje niezwłocznie ministrowi właściwemu do spraw środowiska informację o wynikach tej kontroli.

Art. 49k. 1. W przypadku gdy w wyniku kontroli zostanie stwierdzone, że uprawa GMO jest prowadzona bez wpisu do Rejestru Upraw GMO lub niezgodnie z warunkami lub sposobem prowadzenia danej uprawy GMO określonymi we wpisie do Rejestru Upraw GMO, wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa właściwy ze względu na miejsce prowadzenia danej uprawy nakazuje, w drodze decyzji administracyjnej, zniszczenie roślin lub produktów roślinnych pochodzących z tej uprawy. Zniszczenia dokonuje się w terminie wskazanym w decyzji administracyjnej, pod nadzorem wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa.

2. Od decyzji, o której mowa w ust. 1, przysługuje odwołanie do Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa, w terminie 14 dni od dnia otrzymania tej decyzji. Wniesienie odwołania wstrzymuje wykonanie tej decyzji.

Art. 49l. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa określa coroczny program kontroli uprawy GMO, z uwzględnieniem kontrolowanych gatunków roślin GMO i liczby kontroli, w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok wykonywania kontroli.

Art. 49m. Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa przekazuje ministrowi właściwemu do spraw środowiska oraz ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa, do dnia 31 marca każdego roku, sprawozdanie z kontroli upraw prowadzonych w poprzednim roku.";

14) po art. 50 dodaje się art. 50a w brzmieniu:

"Art. 50a. 1. Rejestr Upraw GMO prowadzi minister właściwy do spraw środowiska w postaci elektronicznej.

2. Minister właściwy do spraw środowiska udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej Rejestr Upraw GMO.

3. Rejestr Upraw GMO jest jawny, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 49e ust. 4 pkt 1 i 8.

4. Wgląd do Rejestru Upraw GMO jest bezpłatny. Za sporządzanie odpisów i wyciągów jest pobierana opłata w wysokości 50 gr za stronę, która stanowi dochód budżetu państwa.";

15) w art. 58:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Kto, bez wymaganego zezwolenia na prowadzenie zakładu inżynierii genetycznej, o którym mowa w art. 15a ust. 2, w którym jest prowadzone zamknięte użycie GMM zaliczonych do III lub IV kategorii, zgody na zamknięte użycie GMM, o której mowa w art. 15e pkt 2, zaliczonych do III lub IV kategorii, zgody na zamierzone uwolnienie GMO do środowiska, o której mowa w art. 36 ust. 1, lub zezwolenia na wprowadzenie do obrotu, o którym mowa w art. 41, z wyjątkiem wprowadzenia do obrotu, o którym mowa w art. 41a, dokonuje zamkniętego użycia GMM zaliczonych do III lub IV kategorii, zamierzonego uwolnienia GMO do środowiska albo wprowadzenia do obrotu,

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.",

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Tej samej karze podlega, kto, nie spełniając warunków określonych w zezwoleniach albo zgodach wymienionych w ust. 1 albo w decyzjach wydanych na podstawie przepisów rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy, albo przez państwo członkowskie inne niż Rzeczpospolita Polska zgodnie z przepisami wdrażającymi część C dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/18/WE z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie i uchylającej dyrektywę Rady 90/220/EWG, dokonuje zamkniętego użycia GMM zaliczonych do III lub IV kategorii, zamierzonego uwolnienia GMO do środowiska albo wprowadzenia do obrotu.",

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Jeżeli w wyniku czynów, o których mowa w ust. 1 i 1a, nastąpiło zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub dla środowiska, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 5.";

16) po art. 59 dodaje się art. 59a w brzmieniu:

"Art. 59a. 1. Kto, wbrew obowiązkowi określonemu w art. 49e ust. 1, prowadzi uprawę GMO bez wpisu do Rejestru Upraw GMO lub prowadzi uprawę GMO niezgodnie z warunkami i sposobem, określonymi we wpisie do Rejestru Upraw GMO,

podlega grzywnie oraz karze pozbawienia wolności do lat 3.

2. Jeżeli następstwem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest zniszczenie środowiska w znacznych rozmiarach, sprawca

podlega grzywnie oraz karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

3. Jeżeli następstwem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca

podlega grzywnie oraz karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.".

Art.  2. 

W ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 762) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 22 w ust. 1 pkt 5b otrzymuje brzmienie:

"5b) nadzoru nad zdrowotną jakością pasz oraz sprawy organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego i pasz genetycznie zmodyfikowanych w zakresie niektórych zadań lub czynności określonych właściwymi przepisami oraz kontroli upraw w zakresie organizmów genetycznie zmodyfikowanych;";

2) w art. 28 w ust. 1 pkt 10 otrzymuje brzmienie:

"10) mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych oraz organizmów genetycznie zmodyfikowanych, w tym nadzoru nad uprawami GMO w rozumieniu przepisów o mikroorganizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz organizmach genetycznie zmodyfikowanych, z wyjątkiem spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na wprowadzenie do obrotu żywności i środków farmaceutycznych, spraw organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego i pasz genetycznie zmodyfikowanych w zakresie niektórych zadań lub czynności określonych właściwymi przepisami oraz kontroli upraw w zakresie organizmów genetycznie zmodyfikowanych.".

Art.  3. 

W ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2017 r. poz. 2138) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 78 otrzymuje brzmienie:

"Art. 78. Inspekcja realizuje zadania związane z nadzorem nad zdrowiem roślin, zapobieganiem zagrożeniom związanym z obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin, nadzorem nad wytwarzaniem, oceną, obrotem i stosowaniem materiału siewnego oraz kontrolą upraw GMO, określone w ustawie, w przepisach o środkach ochrony roślin, w przepisach o nasiennictwie, przepisach o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz przepisach innych ustaw.";

2) w art. 92 w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1) wstępu na wszystkie grunty, w tym leśne, oraz do wszelkich pomieszczeń, środków transportu i obiektów, w których są lub były uprawiane, wytwarzane, przewożone lub przechowywane rośliny, produkty roślinne lub przedmioty, a także środki ochrony roślin, materiał siewny i sprzęt przeznaczony do stosowania środków ochrony roślin, oraz na teren portów, przystani, lotnisk, stacji kolejowych, placówek pocztowych, przejść granicznych, w celu przeprowadzenia kontroli wynikających z przepisów ustawy, z przepisów o środkach ochrony roślin, przepisów o nasiennictwie i przepisów o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych;

2) kontroli dokumentów, żądania pisemnych lub ustnych informacji, wyjaśnień oraz dostępu do wszelkich danych, w tym również prowadzonych w formie elektronicznej, mających związek z przedmiotem kontroli i dotyczących spraw ochrony roślin, środków ochrony roślin, nasiennictwa i upraw GMO w rozumieniu przepisów o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych;".

Art.  4. 

W ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827, z późn. zm.) w załączniku do ustawy w części III ust. 36 otrzymuje brzmienie:

1

2

3

4

36. Zgody i zezwolenia wydawane na podstawie przepisów o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych:

zgoda i zezwolenie wydawane jednostkom naukowym, o których mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87)

1) zgoda na zamknięte użycie mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych

3466 zł

2) zgoda na zamknięte użycie organizmów genetycznie zmodyfikowanych

3466 zł

3) zgoda na zamierzone uwolnienie organizmów genetycznie zmodyfikowanych do środowiska

3466 zł

4) zezwolenie na wprowadzenie produktu GMO do obrotu

3466 zł

5) zezwolenie na prowadzenie zakładu inżynierii genetycznej

3466 zł

6) wpis uprawy GMO do Rejestru Upraw GMO

3466 zł

Art.  5. 

W ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, 1566 i 1999) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 21 w ust. 2 pkt 30 otrzymuje brzmienie:

"30) o rejestrach, o których mowa w art. 6b, art. 15v, art. 34, art. 40, art. 50 i art. 50a ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2134 oraz z 2018 r. poz. 810);";

2) w art. 25 w ust. 1 w pkt 1 w lit. e dodaje się tiret szóste w brzmieniu:

"– Rejestr Upraw GMO, o którym mowa w art. 50a tej ustawy,".

Art.  6. 

Tworzy się Rejestr Upraw GMO.

Art.  7. 

Program kontroli uprawy GMO, o którym mowa w art. 49l ustawy zmienianej w art. 1, na rok 2018 minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa określi w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art.  8. 
1.  Maksymalny limit wydatków budżetowych będący skutkiem finansowym ustawy w poszczególnych latach wynosi w:
1) 2018 r. - 8 000 000 zł;
2) 2019 r. - 5 587 000 zł;
3) 2020 r. - 5 696 000 zł;
4) 2021 r. - 5 750 000 zł;
5) 2022 r. - 5 871 000 zł;
6) 2023 r. - 6 061 000 zł;
7) 2024 r. - 6 137 000 zł;
8) 2025 r. - 6 219 000 zł;
9) 2026 r. - 6 346 000 zł;
10) 2027 r. - 6 462 000 zł.
2.  W przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczeniem przyjętego na dany rok budżetowy maksymalnego limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, wprowadza się mechanizmy korygujące polegające na:
1) zmniejszeniu kosztów realizacji zadań związanych z nadzorem nad uprawami GMO przez ministra właściwego do spraw środowiska;
2) zmniejszeniu kosztów przeprowadzania badań laboratoryjnych, o których mowa w art. 49j ust. 7 ustawy zmienianej w art. 1, przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa;
3) zmniejszeniu kosztów realizacji zadań w zakresie kontroli uprawy GMO przez wojewódzkich inspektorów ochrony roślin i nasiennictwa.
3.  Organem właściwym do wdrożenia mechanizmów korygujących, o których mowa w ust. 2, jest odpowiednio minister właściwy do spraw środowiska, minister właściwy do spraw rolnictwa oraz minister właściwy do spraw administracji publicznej.
4.  Organem właściwym do monitorowania wykorzystania limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, jest odpowiednio minister właściwy do spraw środowiska, minister właściwy do spraw rolnictwa oraz minister właściwy do spraw administracji publicznej.
Art.  9. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

1 Niniejsza ustawa służy stosowaniu rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy (Dz. Urz. UE L 268 z 18.10.2003, str. 1 - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 32, str. 432, Dz. Urz. UE L 368 z 23.12.2006, str. 99, Dz. Urz. UE L 211 z 11.08.2007, str. 40, Dz. Urz. UE L 97 z 09.04.2008, str. 64).

Niniejsza ustawa w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/18/WE z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie i uchylającą dyrektywę Rady 90/220/EWG (Dz. Urz. WE L 106 z 17.04.2001, str. 1, Dz. Urz. UE L 268 z 18.10.2003, str. 1, Dz. Urz. UE L 268 z 18.10.2003, str. 24 - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 77, Dz. Urz. UE L 81 z 20.03.2008, str. 45, Dz. Urz. UE L 68 z 13.03.2015, str. 1).