Art. 21. - [Publicznie dostępne wykazy] - Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, udział społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oceny oddziaływania na środowisko.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1094 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 października 2023 r. do: 30 czerwca 2024 r.
Art.  21.  [Publicznie dostępne wykazy]
1. 
Dane o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszcza się w publicznie dostępnych wykazach.
2. 
W publicznie dostępnych wykazach zamieszcza się dane:
1)
o decyzjach odmawiających udostępnienia informacji, o których mowa w art. 20 ust. 1;
2)
o projektach, o których mowa w art. 46 i art. 47 ust. 1, przed ich skierowaniem do postępowania z udziałem społeczeństwa;
3)
o informacjach o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, o którym mowa w art. 48 ust. 1 i 2;
4)
o stanowiskach, o których mowa w art. 47 ust. 3;
4a)
o stanowiskach, o których mowa w art. 53 ust. 1;
5)
o opiniach, o których mowa w art. 54 ust. 1;
6)
o dokumentach, o których mowa w art. 46 i 47, wraz z podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3, po ich przyjęciu;
7)
o prognozach oddziaływania na środowisko;
8)
o postanowieniach, o których mowa w art. 63 ust. 1;
9)
o wnioskach o wydanie decyzji i o decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach;
10)
o wnioskach o wydanie decyzji i o decyzjach, o których mowa w art. 72 ust. 1, wydawanych dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;
11)
o postanowieniach, o których mowa w art. 79 ust. 2;
12)
o postanowieniach, o których mowa w art. 90 ust. 1;
13)
o wnioskach o wydanie decyzji i o decyzjach, o których mowa w art. 96 ust. 1, wydawanych dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, dla których przeprowadzono ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000;
14)
o postanowieniach, o których mowa w art. 97 ust. 1;
15)
o postanowieniach, o których mowa w art. 98 ust. 1;
16)
o raportach o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;
17)
o analizach porealizacyjnych;
18)
o postanowieniach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1;
19)
o powiadomieniach, o których mowa w art. 109 ust. 1 i art. 113 ust. 3;
20)
o dokumentach, o których mowa w art. 118;
21)
o decyzjach i dokumentach, o których mowa w art. 120 ust. 1;
22)
o wynikach prac studialnych z zakresu ochrony środowiska;
23)
z zakresu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska o:
a)
projektach, przed ich skierowaniem do postępowania z udziałem społeczeństwa:
(uchylone),
wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska,
programów ochrony powietrza,
programów ochrony środowiska przed hałasem,
wewnętrznych i zewnętrznych planów operacyjno-ratowniczych,
strategii rozwoju, programów i dokumentów programowych, o których mowa w art. 14 ust. 1 tej ustawy,
b)
(uchylona),
ba)
strategiach rozwoju, programach i dokumentach programowych, o których mowa w art. 14 ust. 1 tej ustawy,
c)
wojewódzkich, powiatowych i gminnych programach ochrony środowiska,
d)
opracowaniach ekofizjograficznych,
e)
programach ochrony powietrza,
ea)
harmonogramach zadań w zakresie historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi,
eb)
rejestrze historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi,
f)
wnioskach o wydanie decyzji i o decyzjach ustalających plan remediacji historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi,
g)
rejestrach zawierających informacje o terenach zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz o terenach, na których występują te ruchy,
h)
strategicznych mapach hałasu, o których mowa w art. 118 ust. 1 tej ustawy,
i)
programach ochrony środowiska przed hałasem,
j)
zgłoszeniach, o których mowa w art. 152 ust. 1 tej ustawy,
k)
wnioskach o wydanie pozwolenia i o pozwoleniach:
zintegrowanych,
na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
wodnoprawnych na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
na wytwarzanie odpadów,
l)
(uchylona),
m)
przeglądach ekologicznych,
ma)
zgłoszeniach, o których mowa w art. 250 ust. 1 tej ustawy,
mb)
programach zapobiegania poważnym awariom przemysłowym, o których mowa w art. 251 ust. 1 tej ustawy,
n)
raportach o bezpieczeństwie oraz o decyzjach, o których mowa w art. 259 ust. 1 tej ustawy,
na)
kontrolach planowych, o których mowa w art. 269 tej ustawy,
o)
(uchylona),
p)
wewnętrznych i zewnętrznych planach operacyjno-ratowniczych,
q)
wykazach, o których mowa w art. 286 ust. 1 tej ustawy,
r)
decyzjach o wymiarze, odroczeniu terminu płatności, zmniejszeniu i umorzeniu opłat za korzystanie ze środowiska lub administracyjnych kar pieniężnych,
s)
(uchylona);
24)
z zakresu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody o:
a)
projektach planów ochrony, projektach planów zadań ochronnych oraz projektach zadań ochronnych tworzonych dla form ochrony przyrody,
b)
wnioskach o wydanie zezwolenia i o zezwoleniach na czynności podlegające zakazom lub ograniczeniom w stosunku do gatunków objętych ochroną, o których mowa w art. 56 ust. 1 i 2 tej ustawy, oraz o projektach zarządzeń, o których mowa w art. 56a tej ustawy,
c)
zezwoleniach i świadectwach, wydawanych na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi (Dz. Urz. WE L 61 z 03.03.1997, str. 1, z późn. zm.), a także wnioskach o wydanie tych zezwoleń i tych świadectw,
d)
świadectwach fitosanitarnych na wywóz żywych roślin należących do gatunków, o których mowa w lit. c, pochodzących z uprawy,
e)
zezwoleniach na prowadzenie ogrodu botanicznego, ogrodu zoologicznego, ośrodka rehabilitacji zwierząt lub azylu dla zwierząt,
f)
wnioskach o wydanie zezwolenia i o zezwoleniach na usunięcie drzewa lub krzewu,
g)
decyzjach o wymiarze kar pieniężnych, o których mowa w art. 88 tej ustawy,
h)
(uchylona),
i)
zgłoszeniach dokonywanych na podstawie art. 118 tej ustawy oraz decyzjach wydawanych na podstawie art. 118 i art. 118a tej ustawy;
24a)
z zakresu ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych (Dz. U. poz. 1718 oraz z 2022 r. poz. 2375):
a)
o zezwoleniach wydanych na podstawie art. 8 ust. 1-3 tej ustawy,
b)
zawarte w Centralnym Rejestrze Danych o Inwazyjnych Gatunkach Obcych;
25)
z zakresu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach o:
a)
zezwoleniach na zbieranie odpadów, zezwoleniach na przetwarzanie odpadów oraz zezwoleniach na zbieranie i przetwarzanie odpadów,
b)
zezwoleniach na zbieranie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych,
c)
decyzjach zatwierdzających zmianę klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne oraz decyzjach o wyrażeniu sprzeciwu,
d)
decyzjach potwierdzających spełnienie warunków uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny albo stwierdzających niespełnienie tych warunków,
e)
decyzjach nakazujących posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania,
f)
zezwoleniach na spalanie odpadów poza instalacjami i urządzeniami,
g)
decyzjach nakładających na sprawcę wypadku obowiązki dotyczące gospodarowania odpadami z wypadków,
h)
decyzjach zatwierdzających instrukcję prowadzenia składowiska odpadów,
i)
decyzjach określających zakres i harmonogram działań niezbędnych do ustalenia przyczyn zmian obserwowanych parametrów oraz możliwych zagrożeń dla środowiska i decyzjach określających zakres i harmonogram działań niezbędnych do usunięcia przyczyn i skutków stwierdzonych zagrożeń dla środowiska,
j)
decyzjach o wstrzymaniu użytkowania składowiska odpadów,
k)
decyzjach wstrzymujących działalność posiadacza odpadów,
l)
zgodach na wydobywanie odpadów,
m)
decyzjach wyrażających zgodę na zamknięcie składowiska odpadów,
n)
decyzjach o zamknięciu składowiska odpadów lub jego wydzielonej części,
o)
decyzjach o przeniesienie praw i obowiązków wynikających z decyzji, o których mowa w art. 151 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
26)
(uchylony);
27)
z zakresu ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 oraz z 2023 r. poz. 877) - o wnioskach o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i o wpisach do tego rejestru;
28)
z zakresu ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 i 2687 oraz z 2023 r. poz. 295, 412 i 877) o:
a)
wnioskach o wydanie pozwolenia i o pozwoleniach wodnoprawnych na pobór wód,
b)
decyzjach nakazujących usunięcie drzew i krzewów,
c)
wstępnej ocenie stanu środowiska wód morskich,
d)
zestawie celów środowiskowych dla wód morskich,
e)
programie monitoringu wód morskich,
f)
programie ochrony wód morskich,
g)
wystąpieniach, o których mowa w art. 147 tej ustawy,
h)
obszarach wód morskich objętych formami ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
29)
z zakresu ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2023 r. poz. 824) - o rejestrach poważnych awarii;
30)
o rejestrach, o których mowa w art. 6b, art. 15v, art. 34, art. 40, art. 50 i art. 50a ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. z 2022 r. poz. 546);
31)
o decyzjach określających szczegółowe warunki wydobywania kopaliny, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. poz. 1190);
32)
o deklaracjach środowiskowych, o których mowa w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. z 2022 r. poz. 2013);
33)
z zakresu ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2023 r. poz. 589) o:
a)
decyzjach odmawiających uwzględnienia sprzeciwu, o których mowa w art. 10 ust. 8 tej ustawy,
b)
zezwoleniach, o których mowa w art. 51 tej ustawy,
c)
decyzjach, o których mowa w art. 87 ust. 5 i art. 88 ust. 2 tej ustawy,
d)
raportach na temat wielkości emisji z instalacji lub operacji lotniczych, o których mowa w art. 80 ust. 3 i art. 86 ust. 10 tej ustawy,
e)
sprawozdaniach z weryfikacji, o których mowa w art. 84 ust. 1 tej ustawy,
f)
decyzjach o wymierzeniu kary pieniężnej, o których mowa w art. 102 ust. 1, art. 103 ust. 1-3, art. 104 ust. 1 i art. 105 tej ustawy;
34)
z zakresu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2023 r. poz. 633) o:
a) 5
 koncesjach na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin, koncesjach na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż, koncesjach na wydobywanie kopalin ze złóż, koncesjach na podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji, koncesjach na podziemne składowanie odpadów oraz koncesjach na podziemne składowanie dwutlenku węgla, a także o decyzjach zatwierdzających projekty robót geologicznych wykonywanych w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich lub hydrogeologicznych na potrzeby udokumentowania kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla,
b)
danych zawartych w księdze rejestrowej rejestru obszarów górniczych i zamkniętych podziemnych składowisk dwutlenku węgla,
c) 6
 kartach informacyjnych złóż kopalin, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 97 ust. 1 pkt 1 i 2 tej ustawy,
d)
dokumentacjach mierniczo-geologicznych zlikwidowanych zakładów górniczych,
e)
protokołach z przeprowadzonej kontroli działalności polegającej na podziemnym składowaniu dwutlenku węgla, o których mowa w art. 127n ust. 1 tej ustawy, z wyłączeniem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
f)
decyzjach zatwierdzających plan ruchu dla wykonywania robót geologicznych związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złoża węglowodorów lub decyzjach inwestycyjnych w celu wykonywania koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża, wydawanych na podstawie tej ustawy,
g)
decyzjach zatwierdzających plan ruchu dla wykonywania robót geologicznych na podstawie koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny, wydawanych na podstawie tej ustawy;
35)
z zakresu ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2187) o:
a)
wnioskach o wydanie decyzji i o decyzjach, o których mowa w art. 13 ust. 3, art. 15 ust. 1 oraz art. 17 ust. 2 tej ustawy,
b)
postanowieniach, o których mowa w art. 24 ust. 7 tej ustawy,
c)
harmonogramach zadań w zakresie bezpośrednich zagrożeń szkodą w środowisku i szkód w środowisku, o których mowa w art. 16a tej ustawy,
d)
rejestrze bezpośrednich zagrożeń szkodą w środowisku i szkód w środowisku, o którym mowa w art. 26a ust. 1 tej ustawy;
36)
z zakresu ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe informacje o:
a)
wnioskach o wydanie zezwoleń i o wydanych zezwoleniach na wykonywanie działalności, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe,
b)
wydanych decyzjach nadzorczych, o których mowa w art. 68 i art. 68b ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe, odnoszących się do obiektów jądrowych

- z wyłączeniem informacji dotyczących ochrony fizycznej i zabezpieczeń materiałów jądrowych, a także informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

37) 7
 z zakresu ustawy z dnia 16 czerwca 2023 r. o wielkoobszarowych terenach zdegradowanych (Dz. U. poz. 1719) o:
a)
ewidencji wielkoobszarowych terenów zdegradowanych, o której mowa w art. 3 ust. 9 tej ustawy,
b)
decyzjach w sprawie poprawy stanu środowiska na wielkoobszarowych terenach zdegradowanych, o których mowa w art. 8 ust. 1 tej ustawy, oraz decyzjach w sprawie zakończenia wykonania planu, o których mowa w art. 17 ust. 5 tej ustawy.
3. 
W publicznie dostępnych wykazach mogą być też zamieszczane dane o innych dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.
4. 
Dane, o których mowa w ust. 2, są zamieszczane w publicznie dostępnych wykazach w terminie 14 dni od dnia odpowiednio wytworzenia dokumentów, o których mowa w ust. 1, albo przekazania ich władzom publicznym właściwym do ich udostępnienia.
5 Art. 21 ust. 2 pkt 34 lit. a zmieniona przez art. 14 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 16 czerwca 2023 r. (Dz.U.2023.2029) zmieniającej nin. ustawę z dniem 28 października 2023 r.
6 Art. 21 ust. 2 pkt 34 lit. c zmieniona przez art. 14 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 16 czerwca 2023 r. (Dz.U.2023.2029) zmieniającej nin. ustawę z dniem 28 października 2023 r.
7 Art. 21 ust. 2 pkt 37 dodany przez art. 23 ustawy z dnia 16 czerwca 2023 r. (Dz.U.2023.1719) zmieniającej nin. ustawę z dniem 12 września 2023 r.