Art. 22. - [Dział rolnictwo] - Działy administracji rządowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2512 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 grudnia 2022 r.
Art.  22.  [Dział rolnictwo]
1. 
Dział rolnictwo obejmuje sprawy:
1)
produkcji roślinnej i ochrony roślin uprawnych;
2)
nasiennictwa, z wyłączeniem leśnego materiału rozmnożeniowego;
3)
produkcji zwierzęcej i hodowli zwierząt;
4)
ochrony zdrowia zwierząt, weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego oraz ochrony zwierząt;
5)
nadzoru nad jakością zdrowotną:
a)
środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w miejscach ich pozyskiwania, wytwarzania, przetwarzania i składowania, a także w sprzedaży bezpośredniej, rolniczym handlu detalicznym oraz działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej,
b)
żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego w rolniczym handlu detalicznym;
5a)
nadzoru nad obrotem produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wyrobami medycznymi stosowanymi w weterynarii;
5b)
nadzoru nad zdrowotną jakością pasz oraz sprawy organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego i pasz genetycznie zmodyfikowanych w zakresie niektórych zadań lub czynności określonych właściwymi przepisami oraz kontroli upraw w zakresie organizmów genetycznie zmodyfikowanych;
6)
(uchylony);
7)
(uchylony);
8)
(uchylony);
9)
izb rolniczych, związków zawodowych rolników i organizacji społeczno-zawodowych rolników;
10)
(uchylony);
11)
(uchylony).
2. 
(uchylony).
3. 
Ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa podlegają Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa 1 , Inspekcja Weterynaryjna oraz Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych.
1 Obecnie Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa na podstawie art. 112 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2019 r. poz. 972 i 2020), która weszła w życie z dniem 1 maja 2004 r., oraz art. 1 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 147), która weszła w życie z dniem 14 marca 2020 r.