Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1220 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 9 lipca 2020 r.
Art.  22.  [Dział rolnictwo]
1.  Dział rolnictwo obejmuje sprawy:
1) produkcji roślinnej i ochrony roślin uprawnych;
2) nasiennictwa, z wyłączeniem leśnego materiału rozmnożeniowego;
3) produkcji zwierzęcej i hodowli zwierząt;
4) ochrony zdrowia zwierząt, weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego oraz ochrony zwierząt;
5) nadzoru nad jakością zdrowotną:
a) środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w miejscach ich pozyskiwania, wytwarzania, przetwarzania i składowania, a także w sprzedaży bezpośredniej, rolniczym handlu detalicznym oraz działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej,
b) żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego w rolniczym handlu detalicznym;
5a) nadzoru nad obrotem produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wyrobami medycznymi stosowanymi w weterynarii;
5b) nadzoru nad zdrowotną jakością pasz oraz sprawy organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego i pasz genetycznie zmodyfikowanych w zakresie niektórych zadań lub czynności określonych właściwymi przepisami oraz kontroli upraw w zakresie organizmów genetycznie zmodyfikowanych;
6) (uchylony);
7) (uchylony);
8) (uchylony);
9) izb rolniczych, związków zawodowych rolników i organizacji społeczno-zawodowych rolników;
10) (uchylony);
11) (uchylony).
2.  (uchylony).
3.  Ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa podlegają Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa 2 , Inspekcja Weterynaryjna oraz Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych.
2 Obecnie Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa na podstawie art. 112 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz.U.2017.2138), która weszła w życie z dniem 1 maja 2004 r.