Art. 8. - Zmiana ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1672

Akt obowiązujący
Wersja od: 22 sierpnia 2023 r.
Art.  8.

W ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2022 r. poz. 498) wprowadza się następujące zmiany:

1)
po art. 2 dodaje się art. 2a w brzmieniu:

"Art. 2a. 1. Instytut działa na podstawie planu działalności.

2. Plan działalności instytutu jest ustalany na okres roku kalendarzowego w terminie do dnia 30 czerwca roku poprzedzającego.

3. Plan działalności instytutu określa najważniejsze zadania do realizacji w okresie objętym tym planem.

4. Zadania, o których mowa w ust. 3, są określane w planie działalności instytutu, z uwzględnieniem:

1) kierunkowych planów tematycznych badań naukowych i prac rozwojowych;

2) rocznych planów finansowych;

3) perspektywicznych kierunków działalności naukowej, rozwojowej i wdrożeniowej.";

2)
art. 3 otrzymuje brzmienie:

"Art. 3. Instytut prowadzący badania naukowe lub prace rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu uczestniczy w systemie ochrony zdrowia.";

3)
w art. 6:
a)
w ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"Instytut działa na podstawie statutu, który określa przedmiot i zakres działania instytutu oraz tryb pracy jego organów.",

b)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Strukturę organizacyjną instytutu i tryb pracy jego komórek organizacyjnych określa regulamin organizacyjny ustalony przez dyrektora po zasięgnięciu opinii rady naukowej i zakładowych organizacji związkowych.";

4)
w art. 13 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) opiniowanie przygotowanych przez zarząd spółki kierunkowych planów tematycznych badań naukowych i prac rozwojowych oraz rocznych planów finansowych spółki;";

5)
w art. 17 ust. 5a otrzymuje brzmienie:

"5a. W przypadku utworzenia przez instytut spółki kapitałowej, o której mowa w ust. 5, w celu realizacji przedsięwzięć z zakresu infrastruktury badawczej lub zarządzania nią, a także obejmowania lub nabywania akcji i udziałów w takich spółkach, minister nadzorujący przed wydaniem zgody, o której mowa w ust. 5, zasięga opinii ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.";

6)
w art. 18 w ust. 11 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) subwencje i dotacje z budżetu państwa;";

7)
w art. 19 w ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) środki funduszu wdrożeń przeznacza się na wypłatę nagród za osiągnięcie efektów wdrożenia; warunki wypłaty tych środków określa zakładowy układ zbiorowy pracy albo regulamin przyjęty w instytucie.";

8)
w art. 22 w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) monitoringu zjawisk i wydarzeń mogących stwarzać zagrożenie publiczne, w tym epidemii oraz katastrof naturalnych lub technicznych, noszących znamiona klęski żywiołowej, i zapobiegania ich skutkom.";

9)
w art. 24:
a)
w ust. 1:
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) ustala, po zasięgnięciu opinii rady naukowej:

a) plan działalności instytutu,

b) kierunkowe plany tematyczne badań naukowych i prac rozwojowych;",

pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) odpowiada za wyniki działalności naukowej instytutu;",

b)
w ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) posiada co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny;";

10)
w art. 27:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Zastępców dyrektora powołuje i odwołuje minister nadzorujący po zasięgnięciu opinii dyrektora, z tym że zastępcę dyrektora do spraw naukowych minister nadzorujący powołuje po zasięgnięciu opinii rady naukowej.",

b)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zastępcą dyrektora do spraw naukowych może być osoba posiadająca stopień naukowy doktora habilitowanego albo tytuł profesora.",

c)
ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Sekretarzem naukowym może być osoba posiadająca stopień naukowy doktora habilitowanego albo tytuł profesora.";

11)
w art. 29:
a)
w ust. 2:
po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) opiniowanie planu działalności instytutu;",

pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie:

"5) opiniowanie kierunkowych planów tematycznych badań naukowych i prac rozwojowych oraz rocznych sprawozdań dyrektora z wykonania zadań;

6) ustalanie perspektywicznych kierunków działalności naukowej, rozwojowej i wdrożeniowej;",

b)
ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

"3. Prawo głosu w sprawach, o których mowa w ust. 2 pkt 12 i 13, mają członkowie rady naukowej posiadający stopień naukowy albo tytuł profesora.

4. Prawo głosu w sprawach, o których mowa w ust. 2 pkt 14, mają członkowie rady naukowej posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego albo tytuł profesora.";

12)
w art. 30:
a)
w ust. 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

"Statut instytutu określa liczbę tych osób.",

b)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Osoby posiadające stopień naukowy doktora habilitowanego albo tytuł profesora, zatrudnione w instytucie w pełnym wymiarze czasu pracy nie krócej niż rok przed dniem rozpoczęcia procedury powołania rady naukowej, wchodzą w jej skład w liczbie określonej w statucie instytutu.",

c)
ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Pracownicy instytutu wybierają w głosowaniu tajnym na okres 4 lat przedstawicieli:

1) pracowników naukowych nieposiadających stopnia doktora habilitowanego albo tytułu profesora;

2) pracowników badawczo-technicznych.";

13)
w art. 31 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Funkcję przewodniczącego można pełnić łącznie nie dłużej niż przez 8 lat.";

14)
w art. 37:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Minister nadzorujący może nałożyć na instytut obowiązek wprowadzenia do jego planu działalności zadania albo wyznaczyć zadanie poza tym planem, zgodnie z zakresem działania instytutu określonym w jego statucie:

1) jeżeli jest to niezbędne ze względu na potrzeby obronności i bezpieczeństwa publicznego;

2) w przypadku ogłoszenia stanu klęski żywiołowej lub stanu epidemii;

3) w celu wykonania zobowiązań międzynarodowych;

4) w przypadku gdy ministrowi nadzorującemu została powierzona realizacja zadania na podstawie art. 10c ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188 oraz z 2023 r. poz. 1195, 1234 i 1641).",

b)
po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu:

"1b. Rada Ministrów albo minister nadzorujący może nałożyć na instytut obowiązek wprowadzenia do jego planu działalności zadania z zakresu administracji rządowej wynikającego w szczególności z dokumentów rządowych przyjętych przez Radę Ministrów albo przez ministra nadzorującego albo wyznaczyć takie zadanie poza tym planem, zgodnie z zakresem działania określonym w statucie instytutu.",

c)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W przypadku, o którym mowa w:

1) ust. 1 - minister nadzorujący,

2) ust. 1a - odpowiednio minister kierujący działem administracji rządowej albo Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,

3) ust. 1b - odpowiednio Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów albo minister nadzorujący

- zapewnia instytutowi środki finansowe na wykonanie zadania, chyba że jego wykonanie następuje odpłatnie na podstawie umowy ze stroną finansującą jego wykonanie.";

15)
w art. 38 w ust. 5 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2) współdziałanie w ramach komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, prowadzonych przez podmioty wchodzące w skład centrum, oraz know-how związanego z tymi wynikami;

3) inicjowanie tworzenia i korzystania z infrastruktury badawczej przez podmioty wchodzące w skład centrum;";

16)
w art. 39 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

"3. Instytuty prowadzące badania naukowe lub prace rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu zatrudniają, poza pracownikami, o których mowa w ust. 1, pracowników wykonujących zawody medyczne.

4. Żołnierze zawodowi i funkcjonariusze służb podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych mogą zostać oddelegowani do pełnienia służby w instytucie.";

17)
uchyla się art. 42;
18)
w art. 43 w ust. 7 w pkt 2 uchyla się lit. c;
19)
w art. 44 w ust. 5:
a)
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych;",

b)
pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) udział w pracach organizacyjnych instytutu związanych z prowadzonymi badaniami naukowymi, pracami rozwojowymi, działalnością dydaktyczną lub twórczością artystyczną, a w przypadku pracownika zatrudnionego w instytucie nadzorowanym przez ministra właściwego do spraw zdrowia, ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub Ministra Obrony Narodowej, prowadzącym badania naukowe lub prace rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu - także udzielanie świadczeń zdrowotnych.";

20)
art. 64 otrzymuje brzmienie:

"Art. 64. W przypadku oddelegowanych do pełnienia służby w instytutach żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy służb podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych:

1) zasady wynagradzania,

2) zasady zaliczania okresów pracy i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat i do nagrody jubileuszowej,

3) zasady określania czasu pracy,

4) uprawnienia związane z pracą w warunkach uciążliwych lub szkodliwych,

5) uprawnienia emerytalne,

6) uprawnienia do odprawy,

7) wynagrodzenie za okres niezdolności do pracy z powodu choroby lub innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy,

8) uprawnienia urlopowe

- określają przepisy właściwe dla tych służb.";

21)
w art. 66 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Przepisy art. 1 ust. 3, art. 2, art. 21-23, art. 28 ust. 1 i 2, art. 29-32, art. 39, art. 41-46, art. 47 ust. 1-4, 6 i 7 oraz art. 48-50 stosuje się odpowiednio do państwowych jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości, prowadzących działalność naukową, zwanych dalej "jednostkami organizacyjnymi".".