Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1383 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 13 sierpnia 2020 r.
Art.  27.  [Zastępcy dyrektora, sekretarz naukowy, organy opiniodawczo-doradcze dyrektora]
1.  Zastępców dyrektora powołuje i odwołuje minister nadzorujący.
1a.  (uchylony).
1b.  Minister nadzorujący w akcie o powołaniu zastępcy dyrektora określa także wysokość jego wynagrodzenia.
2.  Zastępcą dyrektora do spraw naukowych może być osoba posiadająca tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego.
3.  Statut instytutu może przewidywać:
1) funkcję sekretarza naukowego;
2) powołanie kolegium lub innych organów opiniodawczo-doradczych dyrektora, określając ich liczbę.
4.  Członków organów, o których mowa w ust. 3 pkt 2, powołuje i odwołuje dyrektor.
5.  Sekretarzem naukowym może być osoba posiadająca tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego.