Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1383 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 13 sierpnia 2020 r.
Art.  13.  [Rada naukowa spółki]
1.  W spółce handlowej powstałej w wyniku przekształcenia instytutu, która kontynuuje dotychczasową działalność, można powołać radę naukową spółki.
2.  Do rady naukowej spółki należy:
1) przedkładanie zarządowi spółki propozycji perspektywicznych kierunków działalności naukowej, rozwojowej i wdrożeniowej;
2) (uchylony);
3) opiniowanie kierunkowych planów tematycznych i finansowych spółki;
4) opiniowanie regulaminu organizacyjnego spółki.
3.  Do rady naukowej spółki stosuje się art. 30 ust. 3-5 oraz art. 31 i 32.