[Fundusze tworzone przez instytut] - Art. 19. - Instytuty badawcze. - Dz.U.2022.498 t.j. - OpenLEX

Art. 19. - [Fundusze tworzone przez instytut] - Instytuty badawcze.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.498 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 marca 2022 r.
Art.  19.  [Fundusze tworzone przez instytut]
1. 
Instytut tworzy fundusze:
1)
statutowy, który stanowi równowartość majątku według stanu na dzień rozpoczęcia działalności;
2)
rezerwowy, który tworzy się z nie mniej niż 8% zysku netto za poprzedni rok obrotowy;
3)
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, który tworzy się na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 746 i 2445).
2. 
Instytut może tworzyć fundusze:
1)
badań własnych, który tworzy się z zysku netto za poprzedni rok obrotowy;
2)
stypendialny, który tworzy się z zysku netto za poprzedni rok obrotowy;
3)
wdrożeń, który tworzy się ze środków przekazanych instytutowi na podstawie umów przez przedsiębiorców wdrażających wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych tego instytutu, z tytułu osiągnięcia wymiernych efektów ekonomicznych wdrożenia;
4)
nagród, który tworzy się z zysku netto za poprzedni rok obrotowy.
3. 
Fundusze, o których mowa w ust. 1 i 2, zmniejsza się lub zwiększa na następujących zasadach:
1)
fundusz rezerwowy służy na pokrycie strat instytutu; w przypadku gdy strata netto będzie wyższa niż fundusz rezerwowy, pozostała część straty zostanie pokryta z funduszu statutowego;
2)
w przypadku gdy fundusz rezerwowy osiągnie wartość 1/5 funduszu statutowego, instytut może nie dokonywać odpisu z zysku;
3)
wypłata z funduszu nagród następuje w następnym roku, po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego instytutu; warunki wypłat ze środków funduszu określa zakładowy układ zbiorowy pracy lub regulamin wynagradzania;
4)
środki funduszu wdrożeniowego przeznacza się na wypłatę nagród za osiągnięcie efektów wdrożenia; warunki wypłat ze środków funduszu określa zakładowy układ zbiorowy pracy lub regulamin ustalony przez instytut.
4. 
Zysk brutto instytutu z działalności określonej w art. 2 ust. 1-3 oraz zysk netto z działalności określonej w art. 2 ust. 4 przeznacza się na działalność podstawową instytutu określoną w art. 2 ust. 1 poprzez zwiększenie:
1)
funduszu rezerwowego;
2)
funduszu badań własnych;
3)
funduszu nagród;
4)
zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
4a. 
Instytuty badawcze nadzorowane przez ministra właściwego do spraw informatyzacji mogą przeznaczyć zysk, o którym mowa w ust. 4, na zwiększenie Funduszu Cyberbezpieczeństwa, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa (Dz. U. poz. 2333).
5. 
Dyrektor instytutu przedstawia do zatwierdzenia ministrowi nadzorującemu wniosek dotyczący podziału zysku, po zaopiniowaniu przez radę naukową. Minister nadzorujący, mając na względzie dbałość o prawidłowe funkcjonowanie instytutu, może dokonać innego niż wnioskowany podziału zysku.
6. 
Niewykorzystane w danym roku kalendarzowym środki funduszów instytutu przechodzą na rok następny.