Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2075

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 listopada 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 15 września 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

Na podstawie art. 21 ust. 3, art. 22 ust. 2, art. 23 ust. 2, art. 24 ust. 2 w związku z art. 43 ust. 1 i 2, art. 44, art. 46 i art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 537) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Dz. U. poz. 134, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 w ust. 1 w pkt 2 uchyla się lit. c;
2) w załączniku nr 1 do rozporządzenia tabele D i F otrzymują brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia;
3) w załączniku nr 3 do rozporządzenia tytuł tabeli nr IX otrzymuje brzmienie:

"PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W KANCELARII POLSKIEJ AKADEMII NAUK".

§  2.  Przepisy rozporządzenia, zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, mają zastosowanie do ustalania miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek, należnych od dnia 1 stycznia 2020 r.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

Tabela D. Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pozostałych pracowników urzędów i jednostek

Kategoria zaszeregowaniaKwota w złotych
12
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

XIX

XX

XXI

840-3000

1240-3020

1250-3040

1260-3070

1270-3100

1280-3130

1290-3160

1300-3330

1320-3500

1350-3670

1380-3880

1410-4100

1460-4350

1500-4690

1540-5030

1600-5530

1660-6040

1730-6550

1800-7060

1860-7570

1980-8220

Tabela F. Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w Ministerstwie Finansów, izbach administracji skarbowej oraz Krajowej Informacji Skarbowej zgodnie ze stanowiskami ujętymi w tabeli XII części I, tabeli XIII części I oraz tabeli XIV części I załącznika nr 3 do rozporządzenia

Kategoria zaszeregowaniaKwota w złotych
12
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

XV

XVI

1510-3710

1520-3740

1530-3760

1540-3790

1550-3820

1560-3850

1570-3880

1580-4050

1600-4220

1620-4390

1650-4600

1680-4820

1720-5070

1760-5410

1800-5750

1850-6250