Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.179

| Akt jednorazowy
Wersja od: 22 stycznia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 9 stycznia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

Na podstawie art. 21 ust. 3, art. 22 ust. 2, art. 23 ust. 2, art. 24 ust. 2 w związku z art. 43 ust. 1 i 2, art. 44, art. 46 i art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2142 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 106) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Dz. U. poz. 134, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 w ust. 1 w pkt 4 na końcu dodaje się przecinek oraz pkt 5 i 6 w brzmieniu:

"5) Rzecznika Praw Pasażera Kolei przy Prezesie Urzędu Transportu Kolejowego,

6) Koordynatora do spraw negocjacji przy Prezesie Urzędu Regulacji Energetyki";

2) w § 2 w pkt 4 w lit. e na końcu dodaje się przecinek oraz lit. f i g w brzmieniu:

"f) Rzecznika Praw Pasażera Kolei przy Prezesie Urzędu Transportu Kolejowego,

g) Koordynatora do spraw negocjacji przy Prezesie Urzędu Regulacji Energetyki";

3) w załączniku nr 4 do rozporządzenia dodaje się tabele F i G w brzmieniu:

"Tabela F. Tabela stanowisk, kwot wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego oraz kwalifikacji Rzecznika Praw Pasażera Kolei przy Prezesie Urzędu Transportu Kolejowego

Lp.StanowiskoKwota wynagrodzenia zasadniczego w złKwota dodatku funkcyjnego

w zł do

Wymagane kwalifikacje
wykształcenieliczba lat pracy
123456
1Rzecznik Praw Pasażera Kolei przy Prezesie Urzędu

Transportu Kolejowego

4800-9500-według odrębnych przepisów

Tabela G. Tabela stanowisk, kwot wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego oraz kwalifikacji Koordynatora do spraw negocjacji przy Prezesie Urzędu Regulacji Energetyki

Lp.StanowiskoKwota wynagrodzenia zasadniczego w złKwota dodatku funkcyjnego

w zł do

Wymagane kwalifikacje
wykształcenieliczba lat pracy
123456
1Koordynator do spraw

negocjacji przy Prezesie Urzędu Regulacji Energetyki

4800-95000-2000według odrębnych przepisów

".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.