Zmiana rozporządzenia w sprawie sposobu przeprowadzenia sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej oraz sposobu uwierzytelniania użytkowników systemu teleinformatycznego obsługującego licytację elektroniczną.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1492

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 sierpnia 2023 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 21 lipca 2023 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzenia sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej oraz sposobu uwierzytelniania użytkowników systemu teleinformatycznego obsługującego licytację elektroniczną

Na podstawie art. 98611 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. -Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1805, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 października 2021 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej oraz sposobu uwierzytelniania użytkowników systemu teleinformatycznego obsługującego licytację elektroniczną (Dz. U. poz. 2005) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8) uwierzytelnieniu - rozumie się przez to proces elektroniczny, który umożliwia identyfikację elektroniczną użytkownika w systemie teleinformatycznym, przy czym proces ten może nastąpić także przy wykorzystaniu węzła krajowego, o którym mowa w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1797 oraz z 2023 r. poz. 1234);";

2)
w § 4:
a)
w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) oświadczenie wnioskodawcy, że dane, o których mowa w pkt 1 i 2, są prawdziwe oraz że zapoznał się z pouczeniem co do sposobu i skutków doręczeń dokonywanych zgodnie z § 9a.",

b)
ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Imiona, nazwisko oraz numer PESEL podlegają automatycznej weryfikacji w rejestrze PESEL.";

3)
w § 8 w ust. 1 wyrazy "art. 976 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego" zastępuje się wyrazami "art. 976 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego";
4)
po § 9 dodaje się § 9a w brzmieniu:

"§ 9a. Wezwanie do uzupełnienia danych, złożenia rękojmi lub przedłożenia dokumentów oraz zawiadomienie o odmowie dopuszczenia do przetargu uważa się za doręczone z dniem zamieszczenia ich w systemie teleinformatycznym. Powiadomienie o zamieszczeniu wezwania lub zawiadomienia doręcza się wnioskodawcy na podany przez niego adres poczty elektronicznej lub numer telefonu komórkowego, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 4.";

5)
w § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Zakończenie licytacji elektronicznej następuje automatycznie w chwili wskazanej w obwieszczeniu o licytacji, a jeżeli doszło do jej automatycznego odroczenia, z momentem wskazanym w art. 9867 § 31 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego.".

Przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem stosuje się do egzekucji z nieruchomości wszczętej i niezakończonej przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, o ile w jej toku nie doszło do wyznaczenia pierwszego terminu licytacji, a jeżeli licytacja w pierwszym terminie nie doszła do skutku - w przypadku gdy nie doszło jeszcze do wyznaczenia drugiego terminu licytacji.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.