§ 2. - Sposób przeprowadzenia sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej oraz sposób uwierzytelniania użytkowników systemu teleinformatycznego obsługującego licytację elektroniczną.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2005

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 sierpnia 2023 r.
§  2. 
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
systemie teleinformatycznym - rozumie się przez to system teleinformatyczny obsługujący licytację elektroniczną;
2)
użytkowniku - rozumie się przez to osobę fizyczną posiadającą konto w systemie teleinformatycznym;
3)
operatorze - rozumie się przez to Krajową Radę Komorniczą;
4)
komorniku - rozumie się przez to komornika sądowego lub asesora komorniczego działającego w zastępstwie komornika;
5)
aktach sprawy - rozumie się przez to zbiór dokumentów dotyczących licytacji elektronicznej utrwalonych wyłącznie w systemie teleinformatycznym;
6)
loginie - rozumie się przez to niepowtarzalne i przyporządkowane do użytkownika dane wykorzystywane przez niego do uwierzytelnienia w systemie teleinformatycznym;
7)
haśle - rozumie się przez to poufne dane wykorzystywane przez użytkownika do uwierzytelnienia w systemie teleinformatycznym;
8) 1
 uwierzytelnieniu - rozumie się przez to proces elektroniczny, który umożliwia identyfikację elektroniczną użytkownika w systemie teleinformatycznym, przy czym proces ten może nastąpić także przy wykorzystaniu węzła krajowego, o którym mowa w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1797 oraz z 2023 r. poz. 1234);
9)
koncie - rozumie się przez to zbiór danych określających użytkownika wraz z zasobami systemu teleinformatycznego przyporządkowanymi do tego użytkownika.
1 § 2 pkt 8 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 21 lipca 2023 r. (Dz.U.2023.1492) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 sierpnia 2023 r.