Art. 21a. - [Elementy krajowego schematu identyfikacji elektronicznej; zasady uwierzytelniania użytkownika systemu teleinformatycznego w celu realizacji usługi online] - Usługi zaufania oraz identyfikacja elektroniczna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1797 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 lipca 2023 r.
Art.  21a.  [Elementy krajowego schematu identyfikacji elektronicznej; zasady uwierzytelniania użytkownika systemu teleinformatycznego w celu realizacji usługi online]
1. 
Krajowy schemat identyfikacji elektronicznej obejmuje:
1)
węzeł krajowy identyfikacji elektronicznej, zwany dalej "węzłem krajowym";
2)
przyłączone do węzła krajowego:
a)
systemy identyfikacji elektronicznej, w których wydawane są środki identyfikacji elektronicznej,
b)
systemy teleinformatyczne, w których udostępniane są usługi online;
3)
węzeł wykorzystywany w procesie transgranicznego uwierzytelniania osób, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 12 ust. 8 rozporządzenia 910/2014, zwany dalej "węzłem transgranicznym".
2. 
Węzeł krajowy jest rozwiązaniem organizacyjno-technicznym umożliwiającym uwierzytelnianie użytkownika systemu teleinformatycznego, korzystającego z usługi online, z wykorzystaniem środka identyfikacji elektronicznej wydanego w systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do tego węzła bezpośrednio albo za pośrednictwem węzła transgranicznego.
3. 
Wykorzystywanie środka identyfikacji elektronicznej do uwierzytelnienia użytkownika systemu teleinformatycznego w celu realizacji usługi online świadczonej przez podmiot, o którym mowa w art. 2 i art. 19c ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 670, 952, 1005 i 1641), lub podmiot sektora publicznego, o którym mowa w art. 3 pkt 7 rozporządzenia 910/2014, jest nieodpłatne.
4. 
Uwierzytelnienie użytkownika systemu teleinformatycznego w celu realizacji usługi online wymaga użycia środka identyfikacji elektronicznej na poziomie bezpieczeństwa określonym przez podmiot świadczący tę usługę.
5. 
Funkcjonowanie węzła krajowego zapewnia minister właściwy do spraw informatyzacji.
6. 
Minister właściwy do spraw informatyzacji przetwarza dane osobowe osób, którym wydano środki identyfikacji elektronicznej, obejmujące:
1)
imię (imiona),
2)
nazwisko,
3)
nazwisko rodowe,
4)
numer PESEL lub niepowtarzalny identyfikator środka identyfikacji elektronicznej, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 12 ust. 8 rozporządzenia 910/2014,
5)
datę urodzenia,
6)
miejsce urodzenia,
7)
płeć,
8)
adres zamieszkania

- w celu uwierzytelnienia z wykorzystaniem węzła krajowego.