Art. 19c. - [Porozumienie w sprawie udostępnienia usługi na ePUAP] - Informatyzacja działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.307 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 marca 2024 r. do: 30 września 2029 r.
Art.  19c.  [Porozumienie w sprawie udostępnienia usługi na ePUAP]
1. 
Minister właściwy do spraw informatyzacji może zawrzeć porozumienie w sprawie udostępniania usług na ePUAP lub korzystania z usług sieciowych pozwalających na wykorzystanie profilu zaufanego z:
1)
podmiotami, o których mowa w art. 2 ust. 3, realizującymi zadania publiczne,
2)
innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne lub wspierającymi świadczenie tych zadań w celu realizacji strategii i programów przyjętych przez Radę Ministrów lub strategii rozwoju, programów i dokumentów programowych w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

- jeżeli wykażą interes faktyczny w udostępnianiu usług na ePUAP lub w korzystaniu z usług sieciowych pozwalających na wykorzystanie profilu zaufanego; ocena interesu faktycznego dokonywana jest z uwzględnieniem jego wpływu na bezpieczeństwo i interes publiczny.

2. 
W porozumieniu określa się sposób udostępniania usług na ePUAP oraz ich zakres lub warunki korzystania z usług sieciowych pozwalających na wykorzystanie profilu zaufanego.