Sposób przeprowadzenia sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej oraz sposób uwierzytelniania użytkowników systemu teleinformatycznego obsługującego licytację elektroniczną.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2005

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 sierpnia 2023 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 27 października 2021 r.
w sprawie sposobu przeprowadzenia sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej oraz sposobu uwierzytelniania użytkowników systemu teleinformatycznego obsługującego licytację elektroniczną

Na podstawie art. 98611 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1805 i 1981) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
sposób przeprowadzenia sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej;
2)
sposób uwierzytelniania użytkowników systemu teleinformatycznego obsługującego licytację elektroniczną nieruchomości.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
systemie teleinformatycznym - rozumie się przez to system teleinformatyczny obsługujący licytację elektroniczną;
2)
użytkowniku - rozumie się przez to osobę fizyczną posiadającą konto w systemie teleinformatycznym;
3)
operatorze - rozumie się przez to Krajową Radę Komorniczą;
4)
komorniku - rozumie się przez to komornika sądowego lub asesora komorniczego działającego w zastępstwie komornika;
5)
aktach sprawy - rozumie się przez to zbiór dokumentów dotyczących licytacji elektronicznej utrwalonych wyłącznie w systemie teleinformatycznym;
6)
loginie - rozumie się przez to niepowtarzalne i przyporządkowane do użytkownika dane wykorzystywane przez niego do uwierzytelnienia w systemie teleinformatycznym;
7)
haśle - rozumie się przez to poufne dane wykorzystywane przez użytkownika do uwierzytelnienia w systemie teleinformatycznym;
8) 1
 uwierzytelnieniu - rozumie się przez to proces elektroniczny, który umożliwia identyfikację elektroniczną użytkownika w systemie teleinformatycznym, przy czym proces ten może nastąpić także przy wykorzystaniu węzła krajowego, o którym mowa w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1797 oraz z 2023 r. poz. 1234);
9)
koncie - rozumie się przez to zbiór danych określających użytkownika wraz z zasobami systemu teleinformatycznego przyporządkowanymi do tego użytkownika.
1. 
Licytacja elektroniczna jest dostępna w systemie teleinformatycznym wyłącznie dla komornika oraz użytkowników biorących w niej udział.
2. 
Obwieszczenie o licytacji elektronicznej udostępnia się za pośrednictwem strony internetowej operatora. Zapoznanie się z obwieszczeniem nie wymaga uwierzytelnienia.
3. 
Zapoznanie się z protokołem opisu i oszacowania nieruchomości, udostępnianym w systemie teleinformatycznym wraz z obwieszczeniem o licytacji, wymaga uwierzytelnienia.
1. 
Konto zakłada się w systemie teleinformatycznym po złożeniu wniosku o założenie konta użytkownika. Wniosek ten zawiera:
1)
imiona i nazwisko wnioskodawcy, numer PESEL, o ile został mu nadany, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, w którym wydano ten dokument;
2)
adres poczty elektronicznej oraz adres do korespondencji;
3)
wskazanie hasła umożliwiającego uwierzytelnienie;
4)
wskazanie adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu komórkowego, na które mają być wysyłane powiadomienia o zamieszczeniu pisma, o ile wnioskodawca chce otrzymywać takie powiadomienia;
5) 2
 oświadczenie wnioskodawcy, że dane, o których mowa w pkt 1 i 2, są prawdziwe oraz że zapoznał się z pouczeniem co do sposobu i skutków doręczeń dokonywanych zgodnie z § 9a.
2. 
Wniosek o założenie konta użytkownika składa się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
3. 
Osoba nieposiadająca numeru PESEL składa wniosek za pośrednictwem wybranego komornika sądowego.
4. 
Warunki dotyczące hasła, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, w szczególności liczba, rodzaj i wielkość znaków, są udostępniane przed złożeniem wniosku o założenie konta użytkownika za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
5.  3
 Imiona, nazwisko oraz numer PESEL podlegają automatycznej weryfikacji w rejestrze PESEL.
6. 
W razie niezgodności przekazanych danych z danymi zawartymi w rejestrze PESEL zawiadamia się osobę składającą wniosek o odmowie założenia konta. W zawiadomieniu podaje się przyczynę tej odmowy i poucza o możliwości złożenia ponownego wniosku za pośrednictwem wybranego komornika sądowego.
7. 
W przypadkach, o których mowa w ust. 3 i 6, komornik zakłada osobie składającej wniosek konto w systemie teleinformatycznym po przeprowadzeniu weryfikacji jej tożsamości.
8. 
Osobę składającą wniosek zawiadamia się o założeniu konta w systemie teleinformatycznym; w zawiadomieniu podaje się login.
9. 
Zawiadomienia, o których mowa w ust. 6 i 8, doręcza się wnioskodawcy na podany we wniosku adres poczty elektronicznej lub numer telefonu komórkowego wnioskodawcy.
10. 
Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie aktualizować dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1, o czym należy pouczyć użytkownika w zawiadomieniu o założeniu konta.
11. 
Użytkownik jest uprawniony do zmiany hasła za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
Konto użytkownika jest udostępniane wyłącznie po uwierzytelnieniu, które następuje za pomocą loginu i hasła.
1. 
Użytkownik może brać udział w nieograniczonej liczbie licytacji za pośrednictwem konta.
2. 
W razie braku uwierzytelnienia użytkownika w okresie roku, jego konto w systemie teleinformatycznym może być usunięte, o czym należy pouczyć użytkownika w zawiadomieniu o założeniu konta.
1. 
Użytkownik zgłasza przystąpienie do przetargu.
2. 
W momencie zgłoszenia przez użytkownika przystąpienia do przetargu dochodzi do przypisania użytkownikowi unikalnego identyfikatora licytanta.
1.  4
 Wraz ze zgłoszeniem przystąpienia do przetargu użytkownik składa oświadczenie, że nie zachodzą wobec niego podstawy do wyłączenia od udziału w przetargu wskazane w art. 976 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego.
2. 
Użytkownik, który może nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu władzy publicznej, wraz ze zgłoszeniem przystąpienia do przetargu przedkłada za pośrednictwem systemu teleinformatycznego utrwalone w postaci elektronicznej kopie wymaganych dokumentów.
1. 
Użytkownik będący pełnomocnikiem, przedstawicielem ustawowym albo osobą uprawnioną do działania w imieniu osoby prawnej albo innej jednostki organizacyjnej posiadającej zdolność prawną, zgłaszając przystąpienie do przetargu, oświadcza, że występuje w imieniu osoby trzeciej.
2. 
Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Do oświadczenia załącza się w systemie teleinformatycznym utrwalone w postaci elektronicznej kopie dokumentów potwierdzających uprawnienie do występowania w imieniu osoby trzeciej.
 Wezwanie do uzupełnienia danych, złożenia rękojmi lub przedłożenia dokumentów oraz zawiadomienie o odmowie dopuszczenia do przetargu uważa się za doręczone z dniem zamieszczenia ich w systemie teleinformatycznym. Powiadomienie o zamieszczeniu wezwania lub zawiadomienia doręcza się wnioskodawcy na podany przez niego adres poczty elektronicznej lub numer telefonu komórkowego, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 4.
1. 
Dokonanie postąpienia wymaga:
1)
uwierzytelnienia się na koncie użytkownika;
2)
utworzenia oświadczenia o postąpieniu;
3)
zatwierdzenia oświadczenia o postąpieniu.
2. 
Niezwłocznie po dokonaniu postąpienia w aktach sprawy jest automatycznie umieszczane potwierdzenie dokonania postąpienia. Każdemu postąpieniu przypisuje się inny numer porządkowy.
3. 
W trakcie licytacji w systemie teleinformatycznym ujawnia się licytantom najwyższą aktualną cenę i unikalny identyfikator licytanta, który ją oferuje, oraz czas pozostały do zakończenia licytacji. Dane osobowe licytanta przed zakończeniem licytacji są ujawniane wyłącznie komornikowi sądowemu.
1.  6
 Zakończenie licytacji elektronicznej następuje automatycznie w chwili wskazanej w obwieszczeniu o licytacji, a jeżeli doszło do jej automatycznego odroczenia, z momentem wskazanym w art. 9867 § 31 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego.
2. 
Z chwilą zakończenia przetargu następuje automatyczne ustalenie licytanta, który zaoferował najwyższą cenę.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 § 2 pkt 8 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 21 lipca 2023 r. (Dz.U.2023.1492) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 sierpnia 2023 r.
2 § 4 ust. 1 pkt 5 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia z dnia 21 lipca 2023 r. (Dz.U.2023.1492) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 sierpnia 2023 r.
3 § 4 ust. 5 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia z dnia 21 lipca 2023 r. (Dz.U.2023.1492) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 sierpnia 2023 r.
4 § 8 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 21 lipca 2023 r. (Dz.U.2023.1492) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 sierpnia 2023 r.
5 § 9a dodany przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 21 lipca 2023 r. (Dz.U.2023.1492) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 sierpnia 2023 r.
6 § 11 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 21 lipca 2023 r. (Dz.U.2023.1492) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 sierpnia 2023 r.