Art. 986(11). - [Delegacja ustawowa - sposób przeprowadzenia sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej oraz uwierzytelniania użytkowników systemu teleinformatycznego] - Kodeks postępowania cywilnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1550 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 25 marca 2024 r. do: 30 września 2024 r.
Art.  98611 [Delegacja ustawowa - sposób przeprowadzenia sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej oraz uwierzytelniania użytkowników systemu teleinformatycznego]

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, sposób przeprowadzenia sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej oraz sposób uwierzytelniania użytkowników systemu teleinformatycznego obsługującego licytację elektroniczną, mając na względzie zapewnienie ochrony praw osób uczestniczących w licytacji, sprawność postępowania, skuteczność egzekucji, bezpieczeństwo posługiwania się dokumentami w postaci elektronicznej oraz dostępność systemu teleinformatycznego.