§ 4. - Sposób przeprowadzenia sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej oraz sposób uwierzytelniania użytkowników systemu teleinformatycznego obsługującego licytację elektroniczną.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2005

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 sierpnia 2023 r.
§  4. 
1. 
Konto zakłada się w systemie teleinformatycznym po złożeniu wniosku o założenie konta użytkownika. Wniosek ten zawiera:
1)
imiona i nazwisko wnioskodawcy, numer PESEL, o ile został mu nadany, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, w którym wydano ten dokument;
2)
adres poczty elektronicznej oraz adres do korespondencji;
3)
wskazanie hasła umożliwiającego uwierzytelnienie;
4)
wskazanie adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu komórkowego, na które mają być wysyłane powiadomienia o zamieszczeniu pisma, o ile wnioskodawca chce otrzymywać takie powiadomienia;
5) 2
 oświadczenie wnioskodawcy, że dane, o których mowa w pkt 1 i 2, są prawdziwe oraz że zapoznał się z pouczeniem co do sposobu i skutków doręczeń dokonywanych zgodnie z § 9a.
2. 
Wniosek o założenie konta użytkownika składa się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
3. 
Osoba nieposiadająca numeru PESEL składa wniosek za pośrednictwem wybranego komornika sądowego.
4. 
Warunki dotyczące hasła, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, w szczególności liczba, rodzaj i wielkość znaków, są udostępniane przed złożeniem wniosku o założenie konta użytkownika za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
5.  3
 Imiona, nazwisko oraz numer PESEL podlegają automatycznej weryfikacji w rejestrze PESEL.
6. 
W razie niezgodności przekazanych danych z danymi zawartymi w rejestrze PESEL zawiadamia się osobę składającą wniosek o odmowie założenia konta. W zawiadomieniu podaje się przyczynę tej odmowy i poucza o możliwości złożenia ponownego wniosku za pośrednictwem wybranego komornika sądowego.
7. 
W przypadkach, o których mowa w ust. 3 i 6, komornik zakłada osobie składającej wniosek konto w systemie teleinformatycznym po przeprowadzeniu weryfikacji jej tożsamości.
8. 
Osobę składającą wniosek zawiadamia się o założeniu konta w systemie teleinformatycznym; w zawiadomieniu podaje się login.
9. 
Zawiadomienia, o których mowa w ust. 6 i 8, doręcza się wnioskodawcy na podany we wniosku adres poczty elektronicznej lub numer telefonu komórkowego wnioskodawcy.
10. 
Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie aktualizować dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1, o czym należy pouczyć użytkownika w zawiadomieniu o założeniu konta.
11. 
Użytkownik jest uprawniony do zmiany hasła za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
2 § 4 ust. 1 pkt 5 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia z dnia 21 lipca 2023 r. (Dz.U.2023.1492) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 sierpnia 2023 r.
3 § 4 ust. 5 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia z dnia 21 lipca 2023 r. (Dz.U.2023.1492) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 sierpnia 2023 r.