§ 11. - Sposób przeprowadzenia sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej oraz sposób uwierzytelniania użytkowników systemu teleinformatycznego obsługującego licytację elektroniczną.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2005

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 sierpnia 2023 r.
§  11. 
1.  6
 Zakończenie licytacji elektronicznej następuje automatycznie w chwili wskazanej w obwieszczeniu o licytacji, a jeżeli doszło do jej automatycznego odroczenia, z momentem wskazanym w art. 9867 § 31 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego.
2. 
Z chwilą zakończenia przetargu następuje automatyczne ustalenie licytanta, który zaoferował najwyższą cenę.
6 § 11 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 21 lipca 2023 r. (Dz.U.2023.1492) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 sierpnia 2023 r.