Zmiana rozporządzenia w sprawie nagród i zapomóg dla policjantów oraz tworzenia funduszu nagród i zapomóg dla policjantów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1594

Akt jednorazowy
Wersja od: 11 sierpnia 2023 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 7 sierpnia 2023 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie nagród i zapomóg dla policjantów oraz tworzenia funduszu nagród i zapomóg dla policjantów

Na podstawie art. 110b ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2023 r. poz. 171, z późn. zm. 2 ) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 września 2014 r. w sprawie nagród i zapomóg dla policjantów oraz tworzenia funduszu nagród i zapomóg dla policjantów (Dz. U. z 2022 r. poz. 2160) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 6 w ust. 1:
a)
w pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie:

"c) Komendanta-Rektora, Zastępcy Komendanta-prorektora i kanclerza Akademii Policji w Szczytnie,",

b)
pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) Komendant-Rektor Akademii Policji w Szczytnie w stosunku do policjanta na stanowisku służbowym w Akademii Policji w Szczytnie lub policjanta pozostającego w jego dyspozycji, z wyłączeniem Zastępcy Komendanta-prorektora i kanclerza Akademii Policji w Szczytnie;";

2)
w § 8 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) Akademii Policji w Szczytnie i szkołach policyjnych;".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 2600 oraz z 2023 r. poz. 185, 240, 289, 347, 535, 641 i 1088.