§ 1. - Zmiana rozporządzenia w sprawie nagród i zapomóg dla policjantów oraz tworzenia funduszu nagród i zapomóg dla policjantów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1594

Akt jednorazowy
Wersja od: 11 sierpnia 2023 r.
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 września 2014 r. w sprawie nagród i zapomóg dla policjantów oraz tworzenia funduszu nagród i zapomóg dla policjantów (Dz. U. z 2022 r. poz. 2160) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 6 w ust. 1:
a)
w pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie:

"c) Komendanta-Rektora, Zastępcy Komendanta-prorektora i kanclerza Akademii Policji w Szczytnie,",

b)
pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) Komendant-Rektor Akademii Policji w Szczytnie w stosunku do policjanta na stanowisku służbowym w Akademii Policji w Szczytnie lub policjanta pozostającego w jego dyspozycji, z wyłączeniem Zastępcy Komendanta-prorektora i kanclerza Akademii Policji w Szczytnie;";

2)
w § 8 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) Akademii Policji w Szczytnie i szkołach policyjnych;".