§ 2. - Zmiana rozporządzenia w sprawie nagród i zapomóg dla policjantów oraz tworzenia funduszu nagród i zapomóg dla policjantów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1594

Akt jednorazowy
Wersja od: 11 sierpnia 2023 r.
§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.