Nagrody i zapomogi dla policjantów oraz tworzenie funduszu nagród i zapomóg dla policjantów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2160 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 sierpnia 2023 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1
z dnia 25 września 2014 r.
w sprawie nagród i zapomóg dla policjantów oraz tworzenia funduszu nagród i zapomóg dla policjantów

Na podstawie art. 110b ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2021 r. poz. 1882, z późn. zm. 2 ) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
szczegółowe warunki i tryb przyznawania policjantom nagród motywacyjnych i zapomóg, tryb postępowania oraz przełożonych właściwych w zakresie przyznawania tych nagród i zapomóg;
2)
sposób tworzenia funduszu nagród i zapomóg dla policjantów, zwanego dalej "funduszem", oraz sposób ustalania i warunki zwiększania jego wysokości dla poszczególnych dysponentów;
3)
jednostki organizacyjne Policji, w których tworzy się fundusz.
1. 
Nagrody motywacyjne przyznaje przełożony, o którym mowa w § 6, z własnej inicjatywy lub na wniosek innego przełożonego policjanta, w oparciu o udokumentowane w formie pisemnej okoliczności, o których mowa w art. 110a ust. 1 lub art. 121g ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, zwanej dalej "ustawą".
2. 
Wniosek o przyznanie nagrody motywacyjnej powinien również określać formę nagrody.
3. 
Dopuszcza się opracowanie zbiorczych wniosków o przyznanie nagród motywacyjnych obejmujących wszystkich policjantów przewidzianych do przyznania tych nagród.
4. 
Wniosek o przyznanie nagrody motywacyjnej w okolicznościach, o których mowa w art. 121g ust. 1 ustawy, składa się w terminie 5 dni roboczych od dnia uzyskania informacji o wielkości środków finansowych, uzyskanych z tytułu zmniejszenia uposażeń policjantów w okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim.
5. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 4, rozpatruje się w terminie umożliwiającym wypłatę tej nagrody w ciągu 60 dni po upływie przyjętego okresu rozliczeniowego, określonego w art. 121g ust. 3 ustawy.
6. 
Do czasu wejścia w życie ustawy budżetowej wypłatę nagrody, o której mowa w art. 121g ust. 1 ustawy, realizuje się ze środków ujętych w projekcie planu finansowego funduszu.
1. 
Zapomogi przyznaje przełożony, o którym mowa w § 6, z własnej inicjatywy, na uzasadniony wniosek innego przełożonego policjanta, organizacji związku zawodowego policjantów lub policjanta.
2. 
Wniosek powinien w szczególności określać formę zapomogi.
3. 
Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia określonego w art. 110a ust. 2 ustawy.
Przełożony, przyznając zapomogę, bierze pod uwagę sytuację materialną policjanta i jego rodziny oraz fakt uzyskania z innego źródła pomocy finansowej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z wystąpieniem zdarzenia określonego w art. 110a ust. 2 ustawy.
Nagrodę motywacyjną i zapomogę wypłaca się w terminie 14 dni od dnia ich przyznania, z zastrzeżeniem § 2 ust. 5.
1. 
Przełożonymi właściwymi w zakresie przyznawania nagrody motywacyjnej i zapomogi są:
1)
minister właściwy do spraw wewnętrznych w stosunku do policjanta na stanowisku służbowym Komendanta Głównego Policji i jego zastępcy oraz w stosunku do policjanta na stanowisku służbowym Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji i jego zastępcy, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach także w stosunku do innych policjantów;
2)
Komendant Główny Policji w stosunku do policjanta na stanowisku służbowym:
a)
Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji i jego zastępców,
aa)
Komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości i jego zastępców,
ab)
Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji i jego zastępców,
b)
komendanta wojewódzkiego Policji, Komendanta Stołecznego Policji i ich zastępców,
c) 3
 Komendanta-Rektora, Zastępcy Komendanta-prorektora i kanclerza Akademii Policji w Szczytnie,
d)
komendanta szkoły policyjnej i jego zastępców,
e)
(uchylona),
f)
w Komendzie Głównej Policji lub pozostającego w jego dyspozycji, z wyłączeniem swoich zastępców,
g)
dowódcy Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA" i jego zastępców;
3)
Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji w stosunku do policjanta na stanowisku służbowym w Centralnym Biurze Śledczym Policji lub pozostającego w jego dyspozycji, z wyłączeniem swoich zastępców;
3a)
Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Policji w stosunku do policjanta na stanowisku służbowym w Biurze Spraw Wewnętrznych Policji lub pozostającego w jego dyspozycji, z wyłączeniem swoich zastępców;
3b)
Komendant Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości w stosunku do policjanta na stanowisku służbowym w Centralnym Biurze Zwalczania Cyberprzestępczości lub pozostającego w jego dyspozycji, z wyłączeniem swoich zastępców;
3c)
Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji w stosunku do policjanta na stanowisku służbowym w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji lub pozostającego w jego dyspozycji, z wyłączeniem swoich zastępców;
4)
komendant wojewódzki Policji, Komendant Stołeczny Policji w stosunku do policjanta na stanowisku służbowym:
a)
komendanta powiatowego, miejskiego i rejonowego Policji oraz ich zastępców,
b)
w komendzie wojewódzkiej Policji, Komendzie Stołecznej Policji, oddziale prewencji Policji, samodzielnym pododdziale prewencji Policji, samodzielnym pododdziale kontrterrorystycznym Policji, komisariacie specjalistycznym Policji oraz ośrodku szkolenia Policji lub pozostającego w jego dyspozycji, z wyłączeniem swoich zastępców;
5)
komendant powiatowy, miejski, rejonowy Policji w stosunku do policjanta na stanowisku służbowym:
a)
komendanta komisariatu Policji oraz jego zastępców,
b)
w komendzie powiatowej, miejskiej, rejonowej Policji oraz komisariacie Policji lub pozostającego w jego dyspozycji, z wyłączeniem swoich zastępców;
6) 4
 Komendant-Rektor Akademii Policji w Szczytnie w stosunku do policjanta na stanowisku służbowym w Akademii Policji w Szczytnie lub policjanta pozostającego w jego dyspozycji, z wyłączeniem Zastępcy Komendanta-prorektora i kanclerza Akademii Policji w Szczytnie;
7)
komendant szkoły policyjnej w stosunku do policjanta na stanowisku służbowym w szkole policyjnej lub pozostającego w jego dyspozycji, z wyłączeniem swoich zastępców;
8)
(uchylony).
1a. 
Dowódca Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA" przyznaje nagrody motywacyjne i zapomogi policjantom na stanowiskach służbowych w Centralnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji "BOA", z wyłączeniem swoich zastępców.
2. 
Dyrektorzy komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji przyznają nagrody motywacyjne i zapomogi podległym im policjantom, z wyłączeniem swoich zastępców.
3. 
Przełożeni, o których mowa w ust. 1 pkt 4, mogą upoważnić kierownika oddziału prewencji Policji oraz kierownika samodzielnego pododdziału prewencji Policji do przyznawania nagród motywacyjnych i zapomóg podległym im policjantom, z wyłączeniem swoich zastępców.
Komendant Główny Policji, komendanci wojewódzcy Policji oraz Komendant Stołeczny Policji mogą przyznawać nagrody motywacyjne i zapomogi wszystkim policjantom, z wyłączeniem swoich zastępców, każdy na terenie swojego działania.
1. 
Fundusz tworzy się w:
1)
Komendzie Głównej Policji, dla:
a)
policjantów tej jednostki organizacyjnej Policji,
b)
Centralnego Biura Śledczego Policji,
c)
Biura Spraw Wewnętrznych Policji,
d)
Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA",
e)
Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości,
f)
Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji;
2)
komendzie wojewódzkiej Policji i Komendzie Stołecznej Policji;
3) 5
 Akademii Policji w Szczytnie i szkołach policyjnych;
4)
(uchylony).
2. 
Wysokość funduszu wynosi 2,25% planowanych na dany rok kalendarzowy środków na uposażenie zasadnicze wraz z dodatkami do uposażenia o charakterze stałym. W ramach funduszu pozostawia się do dyspozycji ministra właściwego do spraw wewnętrznych środki w wysokości nieprzekraczającej kwoty wynikającej z iloczynu kwoty stanowiącej 0,1% przeciętnego uposażenia policjantów i ogólnej liczby etatów Policji, z przeznaczeniem na nagrody motywacyjne i zapomogi dla policjantów.
3. 
W ramach funduszu utworzonego w Komendzie Głównej Policji wyodrębnia się środki do dyspozycji Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji, Komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości i Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, z przeznaczeniem na nagrody motywacyjne i zapomogi dla policjantów pełniących służbę w podległej im jednostce organizacyjnej. Przepis ust. 2 zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio.
4. 
W ramach funduszu utworzonego w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, wyodrębnia się środki do dyspozycji właściwych miejscowo komendantów powiatowych, miejskich i rejonowych Policji, z przeznaczeniem na nagrody motywacyjne i zapomogi dla policjantów pełniących służbę w podległych im jednostkach organizacyjnych. Przepis ust. 2 zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio.
Wysokość funduszu pozostającego w dyspozycji Komendanta Głównego Policji, komendanta wojewódzkiego Policji i Komendanta Stołecznego Policji zwiększa się:
1)
w Komendzie Głównej Policji - o kwotę wynikającą z iloczynu stawki stanowiącej 1,2% przeciętnego uposażenia policjantów i ogólnej liczby etatów Policji w jednostkach organizacyjnych Policji;
2)
w komendzie wojewódzkiej Policji i Komendzie Stołecznej Policji - o kwotę wynikającą z iloczynu stawki stanowiącej 5% przeciętnego uposażenia policjantów i ogólnej liczby etatów Policji przeznaczonych na utworzenie stanowisk policyjnych w jednostkach organizacyjnych Policji, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 4 lit. b i pkt 5 lit. b.
Przez przeciętne uposażenie policjantów, o którym mowa w § 8 ust. 2 i § 9, rozumie się przeciętne miesięczne uposażenie, o którym mowa w art. 99 ust. 3 ustawy, bez 1/12 równowartości nagrody rocznej.
1. 
Wysokość funduszu, niezależnie od zwiększenia, o którym mowa w art. 121g ust. 1 ustawy, może być podwyższana przez jego dysponenta o niewykorzystane środki na uposażenie zasadnicze wraz z dodatkami do uposażenia o charakterze stałym oraz na nagrody roczne.
2. 
Środki wyodrębnione w trybie określonym w § 8 ust. 3 i 4 mogą być podwyższane, na warunkach określonych w ust. 1, odpowiednio przez Komendanta Głównego Policji i właściwego terytorialnie komendanta wojewódzkiego Policji lub Komendanta Stołecznego Policji.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 9 października 2014 r. 6
1 Obecnie działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne kieruje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 2333, 2447 i 2448 oraz z 2022 r. poz. 655, 1115, 1488 i 1855.
3 § 6 ust. 1 pkt 2 lit. c zmieniona przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia z dnia 7 sierpnia 2023 r. (Dz.U.2023.1594) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 sierpnia 2023 r.
4 § 6 ust. 1 pkt 6 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia z dnia 7 sierpnia 2023 r. (Dz.U.2023.1594) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 sierpnia 2023 r.
5 § 8 ust. 1 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 7 sierpnia 2023 r. (Dz.U.2023.1594) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 sierpnia 2023 r.
6 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie przyznawania policjantom nagród i zapomóg, a także sposobu tworzenia funduszu nagród i zapomóg dla policjantów (Dz. U. poz. 1859), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zgodnie z art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o Biurze Ochrony Rządu, ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 502).