§ 8. - Nagrody i zapomogi dla policjantów oraz tworzenie funduszu nagród i zapomóg dla policjantów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2160 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 sierpnia 2023 r.
§  8. 
1. 
Fundusz tworzy się w:
1)
Komendzie Głównej Policji, dla:
a)
policjantów tej jednostki organizacyjnej Policji,
b)
Centralnego Biura Śledczego Policji,
c)
Biura Spraw Wewnętrznych Policji,
d)
Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA",
e)
Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości,
f)
Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji;
2)
komendzie wojewódzkiej Policji i Komendzie Stołecznej Policji;
3) 5
 Akademii Policji w Szczytnie i szkołach policyjnych;
4)
(uchylony).
2. 
Wysokość funduszu wynosi 2,25% planowanych na dany rok kalendarzowy środków na uposażenie zasadnicze wraz z dodatkami do uposażenia o charakterze stałym. W ramach funduszu pozostawia się do dyspozycji ministra właściwego do spraw wewnętrznych środki w wysokości nieprzekraczającej kwoty wynikającej z iloczynu kwoty stanowiącej 0,1% przeciętnego uposażenia policjantów i ogólnej liczby etatów Policji, z przeznaczeniem na nagrody motywacyjne i zapomogi dla policjantów.
3. 
W ramach funduszu utworzonego w Komendzie Głównej Policji wyodrębnia się środki do dyspozycji Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji, Komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości i Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, z przeznaczeniem na nagrody motywacyjne i zapomogi dla policjantów pełniących służbę w podległej im jednostce organizacyjnej. Przepis ust. 2 zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio.
4. 
W ramach funduszu utworzonego w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, wyodrębnia się środki do dyspozycji właściwych miejscowo komendantów powiatowych, miejskich i rejonowych Policji, z przeznaczeniem na nagrody motywacyjne i zapomogi dla policjantów pełniących służbę w podległych im jednostkach organizacyjnych. Przepis ust. 2 zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio.
5 § 8 ust. 1 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 7 sierpnia 2023 r. (Dz.U.2023.1594) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 sierpnia 2023 r.