Art. 5. - Zmiana niektórych ustaw wspierających poprawę warunków mieszkaniowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2456

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 listopada 2022 r.
Art.  5. 

W ustawie z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 377 i 1561) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 1 po pkt 1 dodaje się pkt 1a i 1b w brzmieniu:

"1a) udzielania wraz z finansowym wsparciem grantu MZG i grantu OZE;

1b) tworzenia, uzupełniania i udostępniania zasobu projektów architektoniczno-budowlanych i projektów technicznych, dotyczących budowy budynków, w których tworzone są lokale mieszkalne, oraz zarządzania tym zasobem;";

2)
w art. 2 w pkt 12 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 13-16 w brzmieniu:

"13) poważnych szkodach dla celów środowiskowych - należy przez to rozumieć poważne szkody dla celów środowiskowych określonych w art. 9 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniającego rozporządzenie (UE) 2019/2088 (Dz. Urz. UE L 198 z 22.06.2020, str. 13, z późn. zm.), zgodnie z art. 17 tego rozporządzenia;

14) planie rozwojowym - należy przez to rozumieć plan, o którym mowa w dokumencie, o którym mowa w art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/241 z dnia 12 lutego 2021 r. ustanawiającego Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Dz. Urz. UE L 57 z 18.02.2021, str. 17 oraz Dz. Urz. UE L 410 z 18.11.2021, str. 197), stanowiącym podstawę realizacji reform i inwestycji objętych wsparciem ze środków Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności;

15) grancie MZG - należy przez to rozumieć grant na pokrycie części kosztów remontu lub przebudowy budynku mieszkalnego będącego własnością gminy lub jednoosobowej spółki gminnej albo części takiego budynku zajmowanego przez lokatora na podstawie obowiązującej umowy najmu udzielany w ramach realizacji działania "Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych", w części dotyczącej budownictwa wielorodzinnego, określonego w planie rozwojowym;

16) grancie OZE - należy przez to rozumieć grant na pokrycie części kosztów zakupu, montażu lub budowy instalacji odnawialnego źródła energii, o którym mowa w art. 2 pkt 13 lit. a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2022 r. poz. 1378, 1383 i 2370), z wyłączeniem magazynu biogazu rolniczego, przyłączonej do sieci dystrybucyjnej za pośrednictwem wewnętrznej instalacji, udzielany w ramach realizacji działania "Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych", w części dotyczącej budownictwa wielorodzinnego, określonego w planie rozwojowym.";

3)
w art. 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Finansowego wsparcia w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, udziela się również gdy remont lub przebudowa dotyczy lokalu mieszkalnego zajmowanego przez lokatora na podstawie obowiązującej umowy najmu, jeżeli beneficjent wsparcia uzyskał premię, o której mowa w art. 11g ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576, 1967 i 2456), z tytułu realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego lub remontowego w budynku, w którym znajdują się te lokale mieszkalne, i realizuje to przedsięwzięcie łącznie z remontem lub przebudową tego lokalu.";

4)
w art. 5c po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

"5a. W przypadku gdy przedmiotem przedsięwzięcia powiązanego z realizacją przedsięwzięcia infrastrukturalnego jest zakup byłego mieszkania zakładowego, budynku mieszkalnego z byłymi mieszkaniami zakładowymi albo udziału we współwłasności budynku mieszkalnego, w którym znajdują się byłe mieszkania zakładowe, finansowego wsparcia na pokrycie części kosztów tego przedsięwzięcia infrastrukturalnego udziela się, jeżeli mieszkania te pozostają lokalami mieszkalnymi wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy.";

5)
po art. 6a dodaje się art. 6aa w brzmieniu:

"Art. 6aa. W przypadku przedsięwzięć, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 oraz w art. 5 ust. 1 pkt 1, finansowego wsparcia udziela się, jeżeli wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP w budynku powstałym w ramach przedsięwzięcia nie przekracza 52 kWh/(m2*rok).";

6)
w art. 7:
a)
w ust. 1 po wyrazach "Unii Europejskiej" dodaje się wyrazy ", z wyjątkiem art. 13b i art. 13c oraz art. 11h ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków",
b)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Finansowe wsparcie nie przysługuje na pokrycie kosztów przedsięwzięcia, na które została udzielona premia, o której mowa w art. 11g ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.";

7)
po rozdziale 2 dodaje się rozdział 2a w brzmieniu:

"Rozdział 2a

Zasób projektów dotyczących budowy budynków, w których są tworzone lokale mieszkalne

Art. 7g. 1. W celu ułatwienia realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 oraz art. 5 ust. 1 pkt 1, minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa może tworzyć i uzupełniać zasób projektów architektoniczno-budowlanych lub projektów technicznych budynków, w których są tworzone lokale mieszkalne.

2. Zasób projektów, o których mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa tworzy i uzupełnia przez nabywanie w drodze konkursów, o których mowa w art. 7 pkt 8 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, 1812, 1933 i 2185), praw autorskich do projektów architektoniczno-budowlanych lub projektów technicznych.

3. Zarządzanie zasobem projektów, o których mowa w ust. 1, w tym zarządzanie prawami autorskimi do projektów architektoniczno-budowlanych i projektów technicznych, minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa powierza Bankowi. Powierzenia dokonuje się w drodze umowy.

4. Zarządzanie zasobem projektów, o których mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności:

1) udostępnianie wizualizacji i opisów wchodzących do zasobu projektów architektoniczno-budowlanych na stronie internetowej Banku lub w tworzonych katalogach;

2) przechowywanie wchodzących do zasobu projektów architektoniczno-budowlanych i projektów technicznych w wersji papierowej lub elektronicznej.

5. Koszty tworzenia, uzupełniania i zarządzania zasobem projektów, o których mowa w ust. 1, są pokrywane ze środków Funduszu Dopłat.

Art. 7h. 1. Na wniosek gminy, jednoosobowej spółki gminnej albo społecznej inicjatywy mieszkaniowej Bank udostępnia z zasobu projektów, o których mowa w art. 7g ust. 1, wskazany we wniosku projekt architektoniczno-budowlany lub projekt techniczny i udziela tym podmiotom nieodpłatnie prawa do korzystania z praw autorskich do tego projektu. Przepisu art. 61 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 oraz z 2022 r. poz. 655) nie stosuje się.

2. We wniosku, o którym mowa w ust. 1, wskazuje się:

1) wchodzący w skład zasobu projektów, o których mowa w art. 7g ust. 1, projekt architektoniczno-budowlany lub projekt techniczny podlegający wykorzystaniu;

2) miejsce realizacji przedsięwzięcia.

3. Prawo do korzystania z praw autorskich udzielone na wniosek, o którym mowa w ust. 1:

1) gminie albo jednoosobowej spółce gminnej uprawnia do ich eksploatacji wyłącznie w celu realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1,

2) społecznej inicjatywie mieszkaniowej uprawnia do ich eksploatacji wyłącznie w celu realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1

- w miejscu wskazanym we wniosku, o którym mowa w ust. 1.

Art. 7i. 1. W przypadku gdy realizacja przedsięwzięcia, na które udzielono finansowego wsparcia, następuje z wykorzystaniem praw autorskich do projektu architektoniczno-budowlanego lub projektu technicznego wchodzącego w skład zasobu projektów, o którym mowa w art. 7g ust. 1, Bank wypłaca twórcy tego projektu wynagrodzenie w wysokości 10 zł za każdy 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych tworzonych w ramach tego przedsięwzięcia.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest wypłacane do dnia 31 grudnia roku, w którym finansowego wsparcia udzielono na realizację przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1.";

8)
w art. 8 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Wniosek o finansowe wsparcie zawiera dane wnioskodawcy, dane inwestora, informacje o realizowanym przedsięwzięciu, w tym o jego rodzaju, lokalizacji, charakterystyce i kosztach, oraz informacje o rodzaju i wielkości zasobu powstającego w wyniku jego realizacji.";

9)
w art. 8a po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Wnioski o finansowe wsparcie przyznawane wraz z grantem MZG i grantem OZE Bank kwalifikuje do udzielenia finansowego wsparcia wraz z tym grantem do dnia 30 czerwca 2026 r.";

10)
w art. 8b:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Finansowe wsparcie jest udzielane w danym roku do łącznej wysokości środków budżetu państwa zaplanowanych na dany rok na zasilenie Funduszu Dopłat z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat finansowego wsparcia oraz wolnych środków tego funduszu z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 4d ustawy z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 101, 1561 i 2456).",

b)
w ust. 2:
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) art. 3, art. 4 i art. 5a, z wyjątkiem przedsięwzięć, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 i 6, w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 1 pkt 4 - udziela się do wysokości 40%,",

po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

"3a) art. 3 ust. 1 pkt 5 i 6, w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 1 pkt 4 - udziela się do wysokości 5%,",

w pkt 4 wyrazy "10%" zastępuje się wyrazami "5%",
c)
w ust. 5:
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) art. 3, art. 4 lub art. 5a, z wyjątkiem przedsięwzięć, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 i 6, osiągnie wysokość, o której mowa w ust. 2 pkt 1,",

po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

"3a) art. 3 ust. 1 pkt 5 i 6, w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 1 pkt 4, osiągnie wartość, o której mowa w ust. 2 pkt 3a,";

11)
w art. 13 w ust. 1:
a)
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) 45% kosztów przedsięwzięcia - w przypadku gdy z realizacją przedsięwzięcia jest związane zawarcie umowy, o której mowa w art. 5 ust. 2, przy czym udział gminy lub związku międzygminnego w części przekraczającej 35% kosztów przedsięwzięcia jest pokrywany do wysokości odpowiadającej wartości prawa własności albo prawa użytkowania wieczystego gruntu będącego we władaniu inwestora, na którym jest realizowane przedsięwzięcie;",

b)
w pkt 2 wyrazy "w przypadkach, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 i 6 oraz ust. 4" zastępuje się wyrazami "w przypadkach, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 i 6 innych niż wskazane w pkt 4, oraz w przypadkach, o których mowa w ust. 4",
c)
w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4) 95% kosztów przedsięwzięcia -w przypadkach, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 i 6, jeżeli przedmiotem zakupu jest byłe mieszkanie zakładowe, budynek mieszkalny z byłymi mieszkaniami zakładowymi albo udział we współwłasności budynku mieszkalnego, w którym się znajdują byłe mieszkania zakładowe.";

12)
po art. 13a dodaje się art. 13b-13d w brzmieniu:

"Art. 13b. 1. W przypadku gdy beneficjent wsparcia otrzymał prawo do grantu, o którym mowa w art. 11h ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, wraz z finansowym wsparciem udziela się mu grantu MZG w wysokości 30% kosztów przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 3 ust. 4.

2. Grantu MZG udziela się, jeżeli przedsięwzięcie nie wyrządza poważnych szkód dla celów środowiskowych.

3. Oceny spełniania warunku, o którym mowa w ust. 2, Bank dokonuje z uwzględnieniem art. 19 ust. 3 lit. d rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/241 z dnia 12 lutego 2021 r. ustanawiającego Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Dz. Urz. UE L 57 z 18.02.2021, str. 17, z późn. zm.).

4. Koszty, o których mowa w ust. 1, nie uwzględniają podatku od towarów i usług.

5. Grant MZG jest udzielany na wniosek składany do dnia 31 marca 2026 r. łącznie z wnioskiem o finansowe wsparcie przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3, w przypadkach, o których mowa w art. 3 ust. 4.

6. Do wniosku o grant MZG oraz do oceny spełnienia warunku, o którym mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio przepis art. 8.

7. Do wniosku o grant MZG dołącza się informacje dotyczące sposobu sporządzenia projektu oraz planowanego wykorzystania wyrobów budowlanych.

Art. 13c. 1. W przypadku gdy przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 lub art. 5a ust. 1, spełniające warunek, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, obejmuje zakup, montaż lub budowę instalacji odnawialnego źródła energii, o którym mowa w art. 2 pkt 13 lit. a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, z wyłączeniem magazynu biogazu rolniczego, przyłączonej do sieci dystrybucyjnej za pośrednictwem wewnętrznej instalacji, wraz z finansowym wsparciem udziela się grantu OZE na pokrycie 50% kosztów tej instalacji, jednak nie więcej niż 5% kosztów całego przedsięwzięcia.

2. Grantu OZE udziela się, jeżeli przedsięwzięcie nie wyrządza poważnych szkód dla celów środowiskowych.

3. Oceny spełniania warunku, o którym mowa w ust. 2, Bank dokonuje z uwzględnieniem art. 19 ust. 3 lit. d rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/241 z dnia 12 lutego 2021 r. ustanawiającego Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności.

4. Koszty, o których mowa w ust. 1, nie uwzględniają podatku od towarów i usług.

5. Grant OZE jest udzielany na wniosek składany łącznie z wnioskiem o finansowe wsparcie przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 lub art. 5a ust. 1, spełniającego warunek, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, składany do dnia 31 marca 2026 r.

6. Do wniosku o grant OZE oraz do oceny spełnienia warunku, o którym mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio przepisy art. 8 ust. 2-9.

7. Do wniosku o grant OZE dołącza się informacje o kosztach zakupu, montażu lub budowie instalacji odnawialnego źródła energii oraz informacje dotyczące sporządzonej dokumentacji.

Art. 13d. W przypadku, o którym mowa w art. 13c, gdy z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, związane było zawarcie umowy, o której mowa w art. 5 ust. 2:

1) kwota grantu OZE stanowi rekompensatę z tytułu świadczenia usług publicznych w rozumieniu przepisów prawa Unii Europejskiej;

2) łączna wysokość finansowego wsparcia i grantu OZE nie może przekraczać dopuszczalnej wysokości rekompensaty ustalonej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 19; przepis art. 5 ust. 10 stosuje się.";

13)
w art. 14 w ust. 1:
a)
w pkt 2 we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach "art. 3 ust. 1 pkt 5 i 6" dodaje się wyrazy ", innych niż wskazane w pkt 2a",
b)
po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

"2a) w przypadkach, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 i 6, jeżeli przedmiotem zakupu jest byłe mieszkanie zakładowe, budynek mieszkalny z byłymi mieszkaniami zakładowymi albo udział we współwłasności budynku mieszkalnego, w którym znajdują się byłe mieszkania zakładowe:

a) wartość rynkową nieruchomości, pomniejszoną o wartość rynkową gruntu, określoną w operacie szacunkowym przez rzeczoznawcę majątkowego zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,

b) koszty remontu;";

14)
w art. 14a w ust. 1 wyrazy "w art. 4" zastępuje się wyrazami "w art. 3 ust. 1 pkt 3 - w przypadkach, o których mowa w art. 3 ust. 4, oraz przedsięwzięć, o których mowa w art. 4";
15)
w art. 17:
a)
po ust. 3a dodaje się ust. 3b i 3c w brzmieniu:

"3b. W terminie 30 dni od dnia otrzymania dokumentów, o których mowa w art. 18 ust. 1, 1b i 2, Bank przekazuje Polskiemu Funduszowi Rozwoju zlecenie wypłaty środków grantu MZG i grantu OZE beneficjentowi wsparcia.

3c. Kwota grantu:

1) MZG,

2) OZE

- jest przekazywana na rachunek beneficjenta wsparcia w terminie 60 dni od dnia przekazania do Banku dokumentów, o których mowa w art. 18 ust. 1, 1b i 2.",

b)
dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. W przypadku gdy finansowego wsparcia na pokrycie części przedsięwzięcia udzielono:

1) wraz z grantem MZG, kwota tego grantu podlega zwrotowi, jeżeli przedsięwzięcie to zrealizowano z naruszeniem art. 13b ust. 2;

2) wraz z grantem OZE, kwota tego grantu podlega zwrotowi, jeżeli przedsięwzięcie to zrealizowano z naruszeniem art. 13c ust. 2;

3) w ramach planu rozwojowego, kwota tego wsparcia podlega zwrotowi, jeżeli przedsięwzięcie to zrealizowano z naruszeniem art. 22a ust. 3 pkt 2 lub jeżeli najem lokali mieszkalnych utworzonych w ramach tego przedsięwzięcia dokonywany jest z naruszeniem art. 22d ust. 1.";

16)
w art. 18 po ust. 1a dodaje się ust. 1b i 1c w brzmieniu:

"1b. W przypadku finansowego wsparcia udzielonego wraz z grantem MZG lub w ramach planu rozwojowego, do rozliczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, beneficjent wsparcia dołącza informacje o sposobie prowadzenia robót budowlanych, wykorzystania wyrobów budowlanych oraz sporządzenia dokumentacji, potwierdzające, że przedsięwzięcie nie wyrządza poważnych szkód dla celów środowiskowych.

1c. W przypadku finansowego wsparcia przedsięwzięć, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 oraz w art. 5 ust. 1 pkt 1, wraz z rozliczeniem, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, beneficjent wsparcia przedkłada Bankowi świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, o którym mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 497 oraz z 2022 r. poz. 2206) oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 15 tej ustawy.";

17)
art. 19 otrzymuje brzmienie:

"Art. 19. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, określi, w drodze rozporządzenia, dla przedsięwzięć, o których mowa w art. 3-5 i w art. 5c:

1) szczegółowy zakres informacji, o których mowa w art. 8 ust. 1a, mając na względzie zapewnienie możliwości identyfikacji wnioskodawcy oraz stwierdzenia zgodności przedsięwzięcia z warunkami udzielenia finansowego wsparcia;

2) szczegółowy zakres informacji, o których mowa w art. 13b ust. 7, art. 13c ust. 7, art. 18 ust. 1b oraz art. 22a ust. 4, mając na względzie zapewnienie możliwości stwierdzenia, że przedsięwzięcie nie wyrządza poważnych szkód środowiskowych;

3) wzór formularza, o którym mowa w art. 18 ust. 2, mając na względzie zapewnienie ujednolicenia zakresu przekazywanych informacji;

4) sposób ustalania dopuszczalnej wysokości rekompensaty, o której mowa w art. 5 ust. 5 i art. 13d pkt 1, oraz sposób i tryb weryfikowania zgodności jej przyznawania z przepisami prawa Unii Europejskiej dotyczącymi pomocy publicznej z tytułu świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym, mając na względzie konieczność zapewnienia bieżącego monitorowania wysokości wypłaconej rekompensaty oraz przeciwdziałania przekazaniu beneficjentom wsparcia nadmiernego przysporzenia.";

18)
w art. 21:
a)
po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. W przypadku gdy przedmiotem przedsięwzięcia powiązanego z realizacją przedsięwzięcia infrastrukturalnego, na które udzielono finansowego wsparcia, o którym mowa w art. 5c ust. 1, był zakup byłego mieszkania zakładowego, budynku mieszkalnego z byłymi mieszkaniami zakładowymi albo udziału we współwłasności budynku mieszkalnego, w którym znajdują się byłe mieszkania zakładowe, przed upływem 3 lat od dnia rozliczenia kosztów tego przedsięwzięcia infrastrukturalnego nie można zbyć lokalu mieszkalnego utworzonego w ramach tego przedsięwzięcia powiązanego.",

b)
w ust. 7 wyrazy "o których mowa w ust. 1 i 2, niezgodnie z warunkami określonymi w ust. 1, 2, 6 i 10" zastępuje się wyrazami "o których mowa w ust. 1, 2 i 3a, niezgodnie z warunkami określonymi w ust. 1, 2, 3a, 6 i 10";
19)
w art. 22 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) z premii, o której mowa w art. 11g ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, niezgodnie z art. 7 ust. 2";

20)
po rozdziale 3 dodaje się rozdział 3a w brzmieniu:

"Rozdział 3a

Udzielanie finansowego wsparcia w ramach planu rozwojowego

Art. 22a. 1. W przypadku przedsięwzięć, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 oraz w art. 5 ust. 1 pkt 1, finansowe wsparcie może zostać udzielone w ramach planu rozwojowego.

2. Finansowego wsparcia w ramach planu rozwojowego udziela się w drodze odrębnego naboru wniosków przeprowadzanego przez ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

3. Finansowego wsparcia w ramach planu rozwojowego udziela się, jeżeli:

1) wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP w budynku powstałym w ramach przedsięwzięcia nie przekracza 52 kWh/(m2*rok);

2) przedsięwzięcie nie wyrządza poważnych szkód dla celów środowiskowych;

3) termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia jest zgodny z planem rozwojowym w ramach działania "Inwestycje w energooszczędne budownictwo mieszkaniowe dla gospodarstw domowych o niskich i średnich dochodach".

4. Do wniosku o finansowe wsparcie udzielane w ramach planu rozwojowego dołącza się informacje dotyczące sposobu sporządzania projektu, planowanego wykorzystania wyrobów budowlanych i sporządzonej dokumentacji potwierdzające, że przedsięwzięcie nie będzie wyrządzać poważnych szkód dla celów środowiskowych.

5. Oceny spełniania warunku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, Bank dokonuje z uwzględnieniem art. 19 ust. 3 lit. d rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/241 z dnia 12 lutego 2021 r. ustanawiającego Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności.

6. Nabór wniosków o udzielenie finansowego wsparcia w ramach planu rozwojowego rozpoczyna się nie wcześniej niż dnia 1 października danego roku i kończy się nie później niż dnia 30 września roku następnego. Nabór może zostać przeprowadzony więcej niż raz.

7. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie finansowego wsparcia w ramach planu rozwojowego.

8. Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie finansowego wsparcia w ramach planu rozwojowego zawiera informacje o:

1) przedmiocie tego naboru;

2) podmiotach mogących ubiegać się o finansowe wsparcie w ramach tego naboru;

3) wysokości środków finansowych przeznaczonych na finansowe wsparcie udzielane w ramach planu rozwojowego;

4) terminie rozpoczęcia i zakończenia tego naboru oraz o miejscu składania wniosków.

9. Do finansowego wsparcia udzielanego w ramach planu rozwojowego stosuje się przepisy rozdziału 3, z wyjątkiem art. 8 ust. 5-10, art. 8a, art. 8b, art. 13 oraz art. 17 ust. 3a.

10. W przypadku gdy finansowego wsparcia na pokrycie kosztów przedsięwzięcia udziela się na zasadach określonych w rozdziale 3 oraz w ramach planu rozwojowego, finansowego wsparcia udziela się na podstawie jednej umowy, o której mowa w art. 12 ust. 1.

Art. 22b. 1. Wysokość finansowego wsparcia udzielanego w ramach planu rozwojowego nie może przekroczyć:

1) 15% kosztów przedsięwzięcia - w przypadku przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 oraz art. 5a ust. 1;

2) 25% kosztów przedsięwzięcia - w przypadku przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1.

2. Koszty, o których mowa w ust. 1, nie uwzględniają podatku od towarów i usług.

Art. 22c. 1. W terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku o udzielenie finansowego wsparcia w ramach planu rozwojowego Bank sprawdza, czy przedsięwzięcie jest zgodne z art. 3, art. 5-5b, art. 6, art. 6b, art. 7, art. 14, art. 15, art. 16, art. 22a oraz art. 22b.

2. W przypadku gdy przedsięwzięcie jest niezgodne z art. 3, art. 5-5b, art. 6, art. 6b, art. 7, art. 14, art. 15, art. 16, art. 22a oraz art. 22b, Bank wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku o udzielenie finansowego wsparcia w ramach planu rozwojowego, wskazując zakres tego uzupełnienia, oraz wyznacza termin na uzupełnienie tego wniosku, nie dłuższy niż 30 dni, licząc od dnia doręczenia wezwania.

3. W terminie 30 dni od dnia wpływu uzupełnionego wniosku o udzielenie finansowego wsparcia w ramach planu rozwojowego Bank ponownie sprawdza, czy przedsięwzięcie jest zgodne z art. 3, art. 5-5b, art. 6, art. 6b, art. 7, art. 14, art. 15, art. 16, art. 22a oraz art. 22b.

4. Bez rozpatrzenia pozostawia się wniosek o udzielenie finansowego wsparcia w ramach planu rozwojowego:

1) dotyczący przedsięwzięcia niezgodnego z art. 3, art. 5-5b, art. 6, art. 6b, art. 7, art. 14, art. 15, art. 16, art. 22a oraz art. 22b;

2) nieuzupełniony w terminie, o którym mowa w ust. 2.

5. Bank informuje wnioskodawcę o pozostawieniu wniosku o udzielenie finansowego wsparcia w ramach planu rozwojowego bez rozpatrzenia, wskazując przyczynę.

6. Wniosek o udzielenie finansowego wsparcia w ramach planu rozwojowego na pokrycie kosztów przedsięwzięcia, które jest zgodne z art. 3, art. 5-5b, art. 6, art. 6b, art. 7, art. 14, art. 15, art. 16, art. 22a oraz art. 22b, Bank kwalifikuje do udzielenia finansowego wsparcia.

Art. 22d. 1. W przypadku gdy o najem lokalu mieszkalnego utworzonego w ramach przedsięwzięcia realizowanego z wykorzystaniem finansowego wsparcia udzielonego w ramach planu rozwojowego ubiega się więcej niż jedna osoba fizyczna, lokal ten wynajmuje się osobie, której średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego w roku poprzedzającym rok, w którym jest zawierana umowa najmu tego lokalu, jest niższy od średniego miesięcznego dochodu gospodarstw domowych wszystkich ubiegających się o najem tego lokalu.

2. Rada gminy może, w drodze uchwały, określić kryteria uprawniające osobę fizyczną do ubiegania się o najem lokalu mieszkalnego utworzonego w ramach przedsięwzięcia realizowanego z wykorzystaniem finansowego wsparcia udzielonego w ramach planu rozwojowego.

3. Do najmu lokalu mieszkalnego utworzonego w ramach przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, z wykorzystaniem finansowego wsparcia udzielonego w ramach planu rozwojowego, nie stosuje się przepisów art. 7a ust. 1 pkt 2 oraz art. 30 ust. 1 pkt 2 i 2a ustawy z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa. W takim przypadku w ofercie wynajmu lokalu mieszkalnego umieszcza się informację o zasadach wyboru najemców, o których mowa w ust. 1.

4. Najemcą lokalu mieszkalnego utworzonego w ramach przedsięwzięcia realizowanego z wykorzystaniem finansowego wsparcia udzielonego w ramach planu rozwojowego jest osoba nieposiadająca, w dniu objęcia lokalu, tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Warunek ten dotyczy również osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania.

Art. 22e. W przypadku ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie finansowego wsparcia w ramach planu rozwojowego minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa zawiera z Bankiem umowę określającą co najmniej:

1) okres obowiązywania umowy;

2) obowiązki sprawozdawcze;

3) przyczyny i warunki rozwiązania umowy;

4) szczegółowe obowiązki w zakresie przetwarzania danych osobowych;

5) warunki wynagrodzenia Banku z tytułu pokrycia kosztów odzyskania środków;

6) zakres odpowiedzialności Banku z tytułu wykonywania umowy;

7) sposób kontroli wykonania umowy.

Art. 22f. 1. Finansowe wsparcie w ramach planu rozwojowego jest udzielane ze środków Funduszu Dopłat pochodzących z rezerwy celowej, o której mowa w art. 14ll ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, przekazanych w ramach realizacji działania "Inwestycje w energooszczędne budownictwo mieszkaniowe dla gospodarstw domowych o niskich i średnich dochodach", do łącznej wysokości środków tej rezerwy celowej przeznaczonych, zgodnie z jej podziałem, na realizację tego działania.

2. W przypadku gdy łączna kwota finansowego wsparcia udzielanego w ramach planu rozwojowego osiągnie łączną wysokość środków, o których mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu ogłoszenie o wstrzymaniu naboru wniosków o udzielenie finansowego wsparcia w ramach tego planu.

3. Wnioski o udzielenie finansowego wsparcia w ramach planu rozwojowego, niezakwalifikowane z powodu osiągnięcia łącznej wysokości środków, o których mowa w ust. 1, Bank pozostawia bez rozpatrzenia, informując o tym wnioskodawcę.

Art. 22g. Bank do końca 2026 r., w terminie do końca miesiąca następującego po każdym kwartale, informuje ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa o wysokości finansowego wsparcia udzielanego w ramach planu rozwojowego.

Art. 22h. Kwota finansowego wsparcia udzielonego w ramach planu rozwojowego jest przekazywana na rachunek beneficjenta wsparcia w terminie 30 dni od dnia przekazania do Banku dokumentów i informacji, o których mowa w art. 18 ust. 1, 1b, 1c i 2.".