Art. 8. - [Zasady udzielania finansowego wsparcia] - Finansowe wsparcie niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.788 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 kwietnia 2023 r. do: 31 grudnia 2024 r.
Art.  8.  [Zasady udzielania finansowego wsparcia]
1. 
Finansowe wsparcie udzielane jest z Funduszu Dopłat przez Bank na wniosek beneficjenta wsparcia.
1a. 
Wniosek o finansowe wsparcie zawiera dane wnioskodawcy, dane inwestora, informacje o realizowanym przedsięwzięciu, w tym o jego rodzaju, lokalizacji, charakterystyce i kosztach, oraz informacje o rodzaju i wielkości zasobu powstającego w wyniku jego realizacji.
2. 
Wniosek o finansowe wsparcie składa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą Banku, o której mowa w art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2023 r. poz. 57).
3. 
Wnioski o finansowe wsparcie rozpatruje się zgodnie z kolejnością wpływu, z uwzględnieniem art. 8b ust. 12. Za moment wpływu wniosku uznaje się datę i godzinę wprowadzenia albo przeniesienia dokumentu elektronicznego do systemu teleinformatycznego Banku wskazane w urzędowym poświadczeniu odbioru, o którym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. W przypadku wniosku uzupełnianego w trybie ust. 5 kolejność wpływu ustala się zgodnie z momentem wpływu uzupełnionego wniosku.
4. 
W terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku o finansowe wsparcie Bank sprawdza, czy przedsięwzięcie jest zgodne z art. 3-6, art. 6b, art. 7, art. 13 oraz art. 14-16.
5. 
W przypadku gdy przedsięwzięcie jest niezgodne z art. 3-6, art. 6b, art. 7, art. 13 lub art. 14-16, Bank wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku o finansowe wsparcie, wskazując zakres tego uzupełnienia, oraz wyznacza termin na uzupełnienie nie dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wezwania.
6. 
W terminie 30 dni od dnia wpływu uzupełnionego wniosku o finansowe wsparcie Bank ponownie sprawdza, czy przedsięwzięcie jest zgodne z art. 3-6, art. 6b, art. 7, art. 13 oraz art. 14-16.
7. 
Wniosek o finansowe wsparcie:
1)
na przedsięwzięcie niezgodne z art. 3-6, art. 6b, art. 7, art. 13 lub art. 14-16,
2)
nieuzupełniony w terminie, o którym mowa w ust. 5

- pozostawia się bez rozpatrzenia.

8. 
Bank informuje wnioskodawcę o pozostawieniu wniosku o finansowe wsparcie bez rozpatrzenia, wskazując przyczynę.
9. 
Wniosek o finansowe wsparcie na przedsięwzięcie, które jest zgodne z art. 3-6, art. 6b, art. 7, art. 13 oraz art. 14-16, Bank kwalifikuje do udzielenia finansowego wsparcia.